Quyết định 804/QĐ-TTg

Quyết định 804/QĐ-TTg năm 2016 thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Không còn nạn đói 2016 2025


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 804/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG “KHÔNG CÒN NẠN ĐÓI” Ở VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia: Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Các ủy viên:

a) Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Thứ trưởng Bộ Y tế.

c) Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

đ) Thứ trưởng Bộ Tài chính.

e) Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

g) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

h) Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

i) Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

k) Thứ trưởng Bộ Công Thương.

l) Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

m) Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

n) Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

4. Các ủy viên mời:

a) Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

b) Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

c) 01 đại diện FAO tại Việt Nam.

d) 01 đại diện UNDP tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh sách cụ thể các Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 1 Quyết định này trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức mời tham gia Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Quốc gia có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ:

1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Chương trình hành động Quốc gia), chương trình, kế hoạch 05 năm, hàng năm và đột xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch hàng năm, 05 năm và đột xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan đến Chương trình hành động Quốc gia.

4. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm huy động toàn xã hội, cả hệ thống chính trị vào thực hiện Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 05 năm, hàng năm và đột xuất.

5. Đxuất với Thủ tướng Chính phủ giải pháp huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tăng thêm nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu Chương trình hành động Quốc gia, kế hoạch 05 năm, hàng năm và đột xuất.

6. Đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động Quốc gia; tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ, báo cáo thường xuyên và đột xuất với Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyền hạn của Ban Chỉ đạo Quốc gia:

1. Tha ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải pháp cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai Chương trình hành động Quốc gia. Định kỳ 06 tháng 01 lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung liên quan và kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung vượt quá thẩm quyền.

2. Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo được quyền ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

3. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình phụ trách.

Điều 4. Chế độ làm việc, quy chế hoạt động, cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia.

1. Ban Chỉ đạo Quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia hoạt động kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia, đầu mối thực hiện Chương trình hành động Quốc gia.

4. Giúp việc Ban Chỉ đạo Quốc gia có Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025 (gọi tắt là Văn phòng Thường trực Chương trình Không còn nạn đói ở Việt Nam) đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Thường trực Chương trình Không còn nạn đói ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập.

5. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định có Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo gm lãnh đạo cấp Vụ, Cục thuộc các Bộ, ngành liên quan tham gia kiêm nhiệm.

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia do ngân sách nhà nước đảm bảo được cấp hàng năm qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTC
N, các PCN, Trợ TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo.
- Lưu: VT, KTN (3b).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 804/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu804/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo23/05/2016
Số công báoTừ số 347 đến số 348
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 804/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Không còn nạn đói 2016 2025


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Không còn nạn đói 2016 2025
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu804/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo23/05/2016
        Số công báoTừ số 347 đến số 348
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Không còn nạn đói 2016 2025

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 804/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình Không còn nạn đói 2016 2025

            • 12/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực