Quyết định 805/QĐ-UBND

Quyết định 805/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 805/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý đất đai Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 142/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Tờ trình số 20/TTr-BQL ngày 07/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế này cho UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và các huyện Phù Cát, Tuy Phước; Chủ tịch UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hội, Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn), xã Cát Hải, Cát Tiến, Cát Chánh (huyện Phù Cát); xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã có ranh giới hành chính nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện, UBND cấp xã) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc sử dụng đất, kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 2. Mục đích phối hợp

Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội; nâng cao trách nhiệm quản lý của các cơ quan nhà nước và ý thức chấp hành quy định pháp luật của nhân dân. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, nhằm đảm bảo hiệu quả quy hoạch phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và định hướng phát triển chung của tỉnh.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, không được lấn, chiếm đất đai và xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm nằm trong phạm vi ranh giới quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội.

2. Kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về đất đai; tham mưu, đôn đốc và tổng hợp kết quả xử lý các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các sở ban, ngành có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các sở, ban ngành liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng nhau để giải quyết, tránh chồng chéo, đùn đẩy trong tác quản lý và xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật; các bên có liên quan trực tiếp thông báo cho nhau hoặc bằng văn bản để biết và phối hợp thực hiện.

4. Việc phối hợp phải đảm bảo ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

5. Các thông tin từ báo chí, phản ánh của người dân cần phối hợp xem xét, xác minh để xử lý kịp thời, đúng quy định.

Chương II

PHẠM VI, TRÁCH NHIỆM TRONG PHỐI HỢP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐẤT ĐAI

Điều 5. Phạm vi phối hợp đối với các hành vi vi phạm về đất đai

1. Lấn, chiếm đất đai dưới mọi hình thức theo quy định của Luật Đất đai;

2. Xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm gây thiệt hại cho việc sử dụng đất của các tổ chức và người khác.

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý đất đai

1. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm:

a. Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước đã được giao theo đúng mục đích sử dụng đất và phù hợp với Quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội đã được phê duyệt và Quy hoạch chi tiết dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b. Phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, không được lấn, chiếm đất đai và xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội.

c. Kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn được giao; giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn.

2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm:

a. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc tuyến đường ĐT.639 đi qua địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Chỉ đạo Thanh tra Sở, Ban Quản lý bảo trì đường bộ phối hợp với UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về đất đai nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ dọc tuyến đường ĐT.639 đi qua địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Chỉ đạo Công an các địa phương liên quan bố trí lực lượng và phương tiện để tham gia, hỗ trợ UBND các địa phương trong quá trình tổ chức cưỡng chế các hành vi vi phạm về đất đai nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội; xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về đất đai.

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, không được lấn, chiếm đất đai và xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội.

b. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị phụ trách quản lý đất đai cấp huyện và UBND cấp xã có trách nhiệm chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. UBND cấp xã có trách nhiệm:

a. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai đến từng thôn xóm, hộ gia đình không được lấn, chiếm đất đai và xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm nằm trong phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu theo quy định.

b. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật.

6. Các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định về quản lý đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Điều 7. Trách nhiệm phối hợp thực hiện trong việc xử lý vi phạm hành chính

1. Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức xử lý đối với các hành vi vi phạm về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 38 và Điểm a, Khoản 1, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức xử lý đối với các hành vi vi phạm về đất đai theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Điều 38 và Điểm a, Khoản 1, Điều 87 Luật Xử lý vi phạm hành chính; trường hợp vượt quá thẩm quyền, UBND cấp xã lập thủ tục, hồ sơ vi phạm gửi UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm trong quản lý đất đai của UBND cấp xã

1. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý.

2. Bố trí, chỉ đạo công chức phụ trách quản lý đất đai thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng đất do mình quản lý, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về đất đai; phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện kiểm tra tình hình sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với các hành vi vi phạm về đất đai theo thẩm quyền.

3. Kịp thời ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì phải lập thủ tục và chuyển ngay hồ sơ vi phạm hành chính đến UBND cấp huyện để xử lý theo quy định.

4. Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; báo cáo và đề nghị xử lý những sai phạm của công chức làm công tác quản lý đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND cấp huyện.

5. Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý; xử lý cán bộ dưới quyền được phân công quản lý đất đai để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu để xảy ra các hành vi vi phạm về đất đai thuộc địa bàn quản lý, đối với các trường hợp sau:

a. Không phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về đất đai quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b. Báo cáo không kịp thời các trường hợp vi phạm. Không tổ chức triển khai thực hiện theo quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của cấp có thẩm quyền.

c. Không chỉ đạo xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai đã được cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm nhưng vẫn tiếp tục tái phạm tại hiện trường.

Điều 9. Trách nhiệm trong quản lý đất đai của UBND cấp huyện

1. Chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng chuyên môn, đơn vị quản lý đất đai cấp huyện và các cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai và xử lý các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có tính chất và quy mô phức tạp thì UBND cấp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan để thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận hồ sơ vi phạm hành chính về đất đai do UBND cấp xã chuyển đến để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả công trình vi phạm theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm đất đai của UBND tỉnh đối với các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý.

4. Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm đất đai trên địa bàn quản lý; xử lý cán bộ được phân công quản lý đất đai để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời.

Điều 10. Trách nhiệm trong quản lý đất đai của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

1. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai đối với các đơn vị thực hiện dự án trên địa bàn; yêu cầu các Chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai hiệu quả và kịp thời thông báo, phối hợp cùng với Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND cấp huyện, cấp xã khi phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai nằm trong phạm vi dự án; Chủ động phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã khi phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai trong phạm vi dự án, để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Cử cán bộ, công chức tham gia Tổ công tác xử lý các hành vi vi phạm về đất đai do UBND cấp xã thành lập; thường xuyên kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn quản lý, kịp thời thông báo cho Chủ tịch UBND cấp xã khi phát hiện các hành vi vi phạm về đất đai để xử lý theo quy định.

3. Phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với các hành vi vi phạm về đất đai; đồng thời theo dõi, đôn đốc công tác xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn quản lý.

4. Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm đất đai đối với phần diện tích được giao đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao cho các đơn vị thực hiện dự án trên địa bàn quản lý; xử lý cán bộ, công chức được phân công quản lý đất đai trên địa bàn để xảy ra vi phạm mà không báo cáo, dung túng bao che cho hành vi vi phạm.

Điều 11. Chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết đánh giá

1. Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tình hình vi phạm về đất đai theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2. UBND cấp xã có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện về tình hình vi phạm về đất đai trên địa bàn theo định kỳ hàng quý, năm. Thời gian báo cáo vào các ngày 10 tháng cuối quý, năm.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (thông qua Ban Quản lý Khu kinh tế) về tình hình vi phạm về đất đai trên địa bàn theo định kỳ hàng quý, năm. Thời gian báo cáo vào các ngày 15 tháng cuối quý, năm.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý vi phạm về đất đai và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình vi phạm về đất đai trên địa bàn theo định kỳ hàng quý, năm. Thời gian báo cáo vào các ngày 20 tháng cuối quý, năm.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức họp định kỳ hàng năm để đánh giá kết quả việc phối hợp thực hiện công tác quản lý và xử lý các vi phạm về đất đai trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, để rút kinh nghiệm trong quá trình phối hợp, tổ chức thực hiện.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến

1. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Quy chế này cho các Chủ đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn biết để thực hiện.

2. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến UBND cấp xã và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện. Chỉ đạo Đài truyền thanh địa phương thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai trên địa bàn.

3. UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến nhân dân trên địa bàn cấp xã biết và thực hiện. Chỉ đạo các thôn thường xuyên lồng ghép trong các cuộc họp nhân dân, sinh hoạt dân cư, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 13. Khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, thì Ban Quản lý Khu kinh tế thống nhất với UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 805/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu805/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2019
Ngày hiệu lực14/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 805/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 805/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý đất đai Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 805/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý đất đai Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu805/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Phi Long
        Ngày ban hành14/03/2019
        Ngày hiệu lực14/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 805/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý đất đai Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 805/QĐ-UBND 2019 phối hợp quản lý đất đai Khu kinh tế Nhơn Hội Bình Định

            • 14/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực