Quyết định 806/QĐ-UBND

Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2017 định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 806/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nông nghiệp khôi phục vùng thiệt hại thiên tai dịch bệnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 414/TB-UBND ngày 03/5/2017 của phiên họp Thường trực UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 94/TTr-SNN ngày 12/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang, với các nội dung như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức hỗ trợ đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật thì mức hỗ trợ tương đương mức hỗ trợ bằng tiền được quy đổi theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

1.2. Đối tượng áp dụng: Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh theo Điều 1, Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ (viết tắt là Nghị định 02/2017/NĐ-CP).

2. Nguyên tắc, điều kiện và trình tự và thủ tục hỗ trợ

Thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

3. Định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ

3.1. Định mức hỗ trợ cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh ban hành chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

3.2. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh, huyện, xã theo phân cấp quản lý nhà nước hiện hành và hướng dẫn của tỉnh.

4. Tổ chức triển khai thực hiện

4.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thiên tai, dịch bệnh hoặc xác nhận dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với huyện, thành phố và các xã trong việc xác định mức độ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp hạn chế thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và khôi phục sản xuất.

4.2. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan thẩm định mức độ thiệt hại, nhu cầu kinh phí hỗ trợ; đề xuất UBND tỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành. Tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí tự nguồn ngân sách Trung ương.

- Hướng dẫn cấp phát, thanh toán và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra thiên tai, dịch bệnh và cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, dịch bệnh; thống kê, tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Xác định chính xác mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất và quyết định hỗ trợ cho từng địa bàn xã, phường, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; sử dụng kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng.

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất, kết quả thực hiện hỗ trợ sau mỗi đợt thiên tai, dịch bệnh và hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính.

4.4. Ủy ban nhân dân cấp xã

- Xác nhận các điều kiện được hỗ trợ thiệt hại cho các hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã theo Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn các đối tượng được hỗ trợ về trình tự và cách thức thực hiện hỗ trợ; tổ chức thông kê, kiểm tra, xác minh và lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với dịch bệnh, thiên tai tại địa phương, tổng hợp và báo cáo gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2017. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và các quy định hiện hành của Trung ương.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC

MỨC HỖ TRỢ CHO TỪNG LOẠI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN ĐỂ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang)

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ

I

Hỗ trợ đối với cây trồng

 

 

1

Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

2.000.000

2

Diện tích lúa thuần bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

1.000.000

3

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

20.000.000

4

Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

10.000.000

5

Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

3.000.000

6

Diện tích lúa lai bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

1.500.000

7

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

30.000.000

8

Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

15.000.000

9

Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại trên 70%

đồng/ha

2.000.000

10

Diện tích ngô và rau màu các loại thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

1.000.000

11

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

4.000.000

12

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

2.000.000

13

Diện tích cây dược liệu bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

4.000.000

14

Diện tích cây dược liệu bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

2.000.000

II

Hỗ trợ đối với sản xuất lâm nghiệp

 

 

1

Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ (trong đó có cây thảo quả) trồng trên đất lâm nghiệp vườn giống rừng giống bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

4.000.000

2

Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp vườn giống, rừng giống bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

2.000.000

3

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%

đồng/ha

40.000.000

4

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại từ 30% - 70%

đồng/ha

20.000.000

III

Hỗ trợ đối với nuôi thủy sản

 

 

1

Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa

 

 

a

Thiệt hại trên 70%

đồng/ha

5.000.000

b

Thiệt hại từ 30% đến 70%

đồng/ha

3.000.000

2

Lồng, bè nuôi nước ngọt

 

 

a

Thiệt hại trên 70%

đồng/ha

8.500.000

b

Thiệt hại từ 30% đến 70%

đồng/ha

5.000.000

3

Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh

 

 

a

Thiệt hại trên 70%

đồng/ha

25.000.000

b

Thiệt hại từ 30% đến 70%

đồng/ha

15.000.000

4

Diện tích nuôi cá nước lạnh (tầm, hồi) thâm canh

 

 

a

Thiệt hại trên 70%

đồng/ha

43.000.000

b

Thiệt hại từ 30% đến 70%

đồng/ha

25.000.000

5

Diện tích nuôi trồng các loại thủy sản khác

 

 

a

Thiệt hại trên 70%

đồng/ha

5.000.000

b

Thiệt hại từ 30% đến 70%

đồng/ha

3.000.000

IV

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm

 

 

1

Thiệt hại do thiên tai

 

 

a

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi

đồng/con

15.000

b

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) trên 28 ngày tuổi

đồng/con

28.000

c

Lợn đến 28 ngày tuổi

đồng/con

350.000

d

Lợn trên 28 ngày tuổi

đồng/con

750.000

đ

Lợn nái và lợn đực đang khai thác

đồng/con

2.000.000

e

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi

đồng/con

2.000.000

f

Bò sữa trên 6 tháng tuổi

đồng/con

7.000.000

g

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi

đồng/con

1.300.000

h

Trâu, bò thịt, ngựa trên 6 tháng tuổi

đồng/con

4.000.000

i

Hươu, nai, cừu, dê

đồng/con

2.000.000

k

Ong nội nuôi lấy mật

đồng/tổ

400.000

2

Thiệt hại do dịch bệnh

 

 

 

Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 

 

a

Lợn

đồng/kg

38.000

b

Trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai

đồng/kg

45.000

c

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

đồng/con

35.000

d

Ong nội nuôi lấy mật

đồng/tổ

400.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 806/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu806/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2017
Ngày hiệu lực25/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 806/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 806/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nông nghiệp khôi phục vùng thiệt hại thiên tai dịch bệnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 806/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nông nghiệp khôi phục vùng thiệt hại thiên tai dịch bệnh Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu806/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành10/05/2017
        Ngày hiệu lực25/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 806/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nông nghiệp khôi phục vùng thiệt hại thiên tai dịch bệnh Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 806/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ nông nghiệp khôi phục vùng thiệt hại thiên tai dịch bệnh Hà Giang

           • 10/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực