Quyết định 808/QĐ-TTg

Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 808/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động) nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và định hướng cơ bản đã được xác định tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược).

Chương trình hành động tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nâng cao nhận thức về khu vực dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Hoàn thiện pháp luật, chính sách phát triển khu vực dịch vụ.

3. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy cạnh tranh của khu vực dịch vụ.

5. Thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và tăng cường hội nhập quốc tế về dịch vụ.

6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khu vực dịch vụ năng động, hiện đại.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Nâng cao nhận thức về khu vực dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Xây dựng, thực hiện chương trình truyền thông, vận động xã hội về khu vực dịch vụ.

2. Hoàn thiện pháp luật, chính sách phát triển khu vực dịch vụ

a) Xây dựng, điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển các lĩnh vực dịch vụ chủ yếu hoặc có liên quan đến các lĩnh vực chủ yếu của Việt Nam, bao gồm: công nghệ thông tin và truyền thông, tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), giáo dục, logistics, vận tải, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, phân phối, môi trường, du lịch, xuất khẩu lao động và chuyên gia, pháp lý.

b) Xác định và đề xuất các văn bản chính sách để phát triển các dịch vụ kinh doanh (phân loại theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới – W/120).

c) Hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

3. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ

a) Hoàn thiện, phát triển, xây dựng mới hệ thống thống kê về dịch vụ phù hợp thông lệ quốc tế.

b) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực dịch vụ trọng điểm, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh, thuận tiện trong việc theo dõi, đánh giá chất lượng dịch vụ.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy cạnh tranh của khu vực dịch vụ

a) Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng trong lĩnh vực dịch vụ.

b) Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

c) Tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa các ngành dịch vụ, khu vực dịch vụ tại một số vùng trọng điểm trên lãnh thổ Việt Nam để cùng cạnh tranh và phát triển.

5. Thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ

a) Xây dựng phương án đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong ASEAN, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN.

b) Xây dựng Chương trình thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020.

c) Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào một số lĩnh vực dịch vụ trọng điểm nhằm thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam.

d) Hỗ trợ đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu lao động có kỹ năng.

đ) Xúc tiến đầu tư ra nước ngoài trong một số lĩnh vực dịch vụ có lợi thế cạnh tranh nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ qua biên giới.

6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khu vực dịch vụ năng động, hiện đại

a) Phát triển nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học ở những lĩnh vực tài chính - ngân hàng, phân phối, logistics, công nghệ thiết bị y tế, thương mại điện tử, môi trường.

b) Phát triển và nâng cao chất lượng dạy nghề phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dịch vụ thương mại, du lịch và các dịch vụ xã hội khác.

c) Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp nhằm tăng cường chất lượng lao động của một số dịch vụ trọng điểm như: du lịch, tài chính - ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, thương mại (bao gồm thương mại điện tử), vận tải và dịch vụ xã hội gắn với các địa phương phát triển đô thị hóa nhanh và các địa phương còn nhiều khó khăn nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

d) Đưa chương trình khởi sự kinh doanh vào trong chương trình giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

đ) Rà soát quy hoạch mạng lưới các trường đại học; cao đẳng; tập trung đầu tư xây dựng các trường đại học xuất sắc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ những nhiệm vụ chủ yếu được nêu trong Chương trình hành động và các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Phụ lục kèm theo Chương trình hành động này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động đăng ký các nội dung nhiệm vụ vào Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan, địa phương mình; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 6 tháng kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình hành động, chậm nhất ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động đề nghị và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.


PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KHU VỰC DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Loại văn bản

Cấp quyết định

Thòi gian hoàn thành

I

Nâng cao nhận thức về khu vực dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 

 

 

 

 

1

Xây dựng, thực hiện chương trình truyền thông, vận động xã hội về khu vực dịch vụ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012

(Triển khai trong giai đoạn 2013-2020)

II

Hoàn thiện pháp luật, chính sách phát triển khu vực dịch vụ

 

 

 

 

 

A

Xây dựng, điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển các lĩnh vực dịch vụ trọng yếu hoặc có liên quan đến các lĩnh vực trọng yếu của Việt Nam1

 

 

 

 

 

1

Dịch vụ vận tải

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

2

Dịch vụ khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

3

Dịch vụ môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

B

Xác định và đề xuất các văn bản chính sách để phát triển các dịch vụ kinh doanh (Phân loại theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới - W/120)

Các Bộ, ngành theo thẩm quyền

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ

2012

C

Hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế.

 

 

 

 

 

1

Luật việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2013

2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2013

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 126/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ờ nước ngoài theo hợp đồng lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2015

5

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

6

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

7

Luật giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2012

8

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2013

9

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2013 - 2014

10

Nghị định hướng dẫn Luật luật sư

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2013 - 2014

11

Luật đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2014

12

Nghị định về hòa giải thương mại

Bộ Tư pháp

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

13

Nghị định hướng đẫn thi hành Luật nhà ở (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2014

14

Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2015

15

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2015

16

Nghị định thay thế Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012 - 2015

17

Hoàn thiện chính sách, pháp luật quy định về dịch vụ phân phối hàng hóa

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Chính phủ

2012 - 2013

18

Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2015

19

Luật sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2016 - 2020

20

Luật chứng khoán sửa đổi

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2015

21

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Bộ Y tế

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2013 - 2014

22

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2014

23

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật du lịch và các văn bản hướng dẫn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Bộ, ngành liên quan

Luật, Nghị định

Quốc hội, Chính phủ

2011 - 2015

24

Rà soát các nội dung cam kết gia nhập WTO đối với các loại dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định của WTO

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Chính phủ Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

25

Xây dựng và hoàn thiện khung chính sách pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2013

26

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

27

Luật đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Luật

Quốc hội

2015

28

Nghị định hướng dẫn Luật đo đạc và bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Nghị định

Chính phủ

2015 - 2017

III

Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện, phát triển, xây dựng mới hệ thống thống kê về dịch vụ phù hợp với thông lệ quốc tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012

2

Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các trọng điểm du lịch và mở rộng các loại hình dịch vụ giải trí mới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

3

Đề án xây dựng cơ chế hợp tác, hỗ trợ và khuyến khích các thành phần xã hội chủ động, phát huy vai trò thúc đẩy phát triển du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Bộ, ngành, địa phương

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

4

Đánh giá và định hướng phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

5

Nâng cao vị thế độc lập của cơ quan quản lý thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Chính phủ

2015

IV

Nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy cạnh tranh của khu vực dịch vụ.

 

 

 

 

 

1

Rà soát, đánh giá môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất các giải pháp thực hiện đến năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

2

Đề án “Đầu tư tăng cường năng lực đo lường, thử nghiệm; ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ ở địa phương”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

3

Xây dựng và phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường ở Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2013

4

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ nước, phát triển ngành kinh tế nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

6

Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ kiểm soát và xử lý chất thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2015

7

Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2015

8

Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2014

9

Xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ thông tin, tư vấn môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2015

10

Đề án tách Tổng công ty Bưu chính Việt Nam hoạt động độc lập

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

V

Thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ

 

 

 

 

 

1

Phương án đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ của Việt Nam trong ASEAN, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

2

Phương án tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế về dịch vụ trong khuôn khổ đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đàm phán hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định TPP), đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN-EU, ASEAN +

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

3

Chương trình thúc đẩy xuất khẩu một số dịch vụ chủ yếu đến năm 2020 được xác định tại Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục xuất nhập khẩu dịch vụ của Việt Nam

Các Bộ, ngành theo thẩm quyền

Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổng hợp

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Bộ trưởng các Bộ, ngành liên quan

2012

4

Hỗ trợ đào tạo lao động đáp ứng yêu cầu thúc đẩy xuất khẩu lao động có kỹ năng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

5

Rà soát các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo điều kiện phát triển các dịch vụ của Việt Nam

Các Bộ, ngành liên quan

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2015

VI

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khu vực dịch vụ năng động, hiện đại

 

 

 

 

 

1

Phát triển nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học ở những lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, phân phối, logistics, công nghệ thiết bị y tế, thương mại điện tử, môi trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

2

Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục chuyên nghiệp nhằm tăng cường chất lượng lao động của một số dịch vụ trọng điểm: du lịch, tài chính - ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, thương mại (bao gồm thương mại điện tử), vận tải và dịch vụ xã hội... gắn với các địa phương phát triển đô thị hóa nhanh và các địa phương còn nhiều khó khăn nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

3

Xây dựng và phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo kỹ thuật ứng dụng và chuyển giao công nghệ về môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan

Đề án

Thủ tướng Chính phủ

2015

 1 Một số nội dung công việc trùng lắp với Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 không được đưa vào Chương trình hành động này như: Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ giáo dục, dịch vụ logistics. dịch vụ du lịch, dịch vụ chăm sóc sức khỏe....

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 808/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu808/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2012
Ngày hiệu lực29/06/2012
Ngày công báo19/07/2012
Số công báoTừ số 455 đến số 456
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 808/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu808/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành29/06/2012
       Ngày hiệu lực29/06/2012
       Ngày công báo19/07/2012
       Số công báoTừ số 455 đến số 456
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 Chương trình hành động thực hiện Chiến lược

           • 29/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/07/2012

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực