Quyết định 808/QĐ-UBND

Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 808/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại giao Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGOẠI GIAO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 07 quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình nội bộ ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

Quy trình số: 01a-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CỬ ĐOÀN RA

(Đối với trường hợp đối tượng không thuộc diện quản lý của Thường trực Tỉnh ủy)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (LS-NVNONN).

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN phân công chuyên viên Phòng LS-NVNONN xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN.

Trường hợp lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ gửi các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Ngoại vụ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định nên cộng thêm vào Bước này).

04 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN kiểm tra nội dung văn bản, xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành văn bản, hồ sơ liên thông.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh). 

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

5,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông

02 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa của Sở; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 12 ngày làm việc

(Bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan là 03 ngày làm việc)

12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 01b-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CỬ ĐOÀN RA

(Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện quản lý của Thường trực Tỉnh uỷ)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (LS-NVNONN).

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN phân công chuyên viên Phòng LS-NVNONN xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN.

Trường hợp lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ gửi các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Ngoại vụ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định nên cộng thêm vào Bước này).

3,5 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN kiểm tra nội dung văn bản, xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành văn bản, hồ sơ liên thông.

05 giờ làm việc

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh). 

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trình Lãnh đạo Phòng xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ban hành văn bản xin ý kiến.

03 giờ làm việc

Bước 10

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc cho phép Đoàn ra gửi Sở Ngoại vụ

03 ngày làm việc

Bước 11

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN dự thảo Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt

02 giờ làm việc

Bước 12

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 13

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 14

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 15

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 16

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 15 ngày làm việc

(Bao gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan là 03 ngày làm việc)

15 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02a-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG

(Đối với trường hợp đối tượng không thuộc diện phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (LS-NVNONN).

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN phân công chuyên viên Phòng LS-NVNONN xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN.

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN kiểm tra nội dung văn bản; sau khi đạt yêu cầu, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ liên thông.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chuyện viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

06 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02b-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐI NƯỚC NGOÀI VÌ VIỆC RIÊNG

(Đối với trường hợp đối tượng thuộc diện xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (LS-NVNONN).

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN phân công chuyên viên Phòng LS-NVNONN xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN.

01 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN kiểm tra nội dung văn bản; sau khi đạt yêu cầu, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ liên thông.

03 giờ làm việc

Bước 5

Chuyện viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

2,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN tham mưu văn bản xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, trình Lãnh đạo Phòng LS - NVNONN xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản xin ý kiến.

05 giờ làm việc

Bước 10

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc đi nước ngoài vì việc riêng gửi Sở Ngoại vụ

Thực hiện theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy

Bước 11

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 06 ngày làm việc

(Thời gian xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy thực hiện theo quy chế làm việc của Tỉnh ủy)

06 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03a-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐÓN ĐOÀN VÀO

(Đối với trường hợp UBND tỉnh quyết định)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài (LS-NVNONN)

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN phân công chuyên viên Phòng LS-NVNONN xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên Phòng LS-NVNONN xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN.

Trường hợp cần thiết lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ gửi các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Ngoại vụ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định nên cộng thêm vào Bước này).

04 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo Phòng LS-NVNONN kiểm tra nội dung văn bản, xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở xem xét, ký ban hành văn bản, hồ sơ liên thông.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh). 

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

5,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 12 ngày làm việc

(Bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan là 03 ngày làm việc)

12 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03b-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐÓN ĐOÀN VÀO

(Đối với trường hợp phải phải xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng chuyên môn xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo phòng chuyên môn. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, Chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ gửi các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Ngoại vụ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định nên cộng thêm vào Bước này).

04 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra nội dung văn bản, xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản, hồ sơ liên thông.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh)

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

5,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên phòng chuyên môn tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, trình Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản xin ý kiến.

03 ngày làm việc

Bước 10

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc cho phép Đoàn vào gửi Sở Ngoại vụ

03 ngày làm việc

Bước 11

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 18 ngày làm việc

(Bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan là 03 ngày làm việc, thời gian xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ 03 ngày làm việc)

18 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03c-NG

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐÓN ĐOÀN VÀO

(Đối với trường hợp phải báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ)

Áp dụng chung tại các cơ quan: UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 808 /QĐ-UBND ngày 06 / 3 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Quy trình lần lượt theo thứ tự từng cơ quan tham gia giải quyết TTHC

Thứ tự công việc

Chức danh, vị trí, nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Cán bộ Bộ phận một cửa của Sở Ngoại vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ theo quy định, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

02 giờ làm việc

Bước 2

Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên phòng chuyên môn xử lý hồ sơ.

02 giờ làm việc

Bước 3

Chuyên viên phòng chuyên môn xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ trình Lãnh đạo phòng chuyên môn.

Trường hợp cần thiết lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ gửi các cơ quan có liên quan, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của Sở Ngoại vụ, cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về các vấn đề liên quan (thời gian lấy ý kiến không tính vào thời gian thẩm định nên cộng thêm vào Bước này).

04 ngày làm việc

Bước 4

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra nội dung văn bản, xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản, hồ sơ liên thông.

01 ngày làm việc

Bước 5

Chuyên viên thụ lý hồ sơ vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Văn phòng UBND tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (TTHCC tỉnh).

02 giờ làm việc

Bước 6

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

02 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, vào sổ văn thư, trả kết quả cho TTHCC tỉnh.

5,5 ngày làm việc

Bước 8

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

02 giờ làm việc

Bước 9

Chuyên viên phòng chuyên môn tham mưu văn bản của Sở Ngoại vụ xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ, trình Lãnh đạo phòng chuyên môn xem xét, ký nháy, trình Lãnh đạo Sở ký ban hành văn bản xin ý kiến.

03 ngày làm việc

Bước 10

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về việc cho phép Đoàn vào gửi Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh

03 ngày làm việc

Bước 11

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết, ban hành văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

2,5 ngày làm việc

Bước 12

Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về việc tổ chức, cá nhân xin phép đón Đoàn vào

Thực hiện theo quy chế làm việc của Trung ương

Bước 13

Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng UBND tỉnh tại TTHCC tỉnh thông báo cho Sở Ngoại vụ đến nhận hồ sơ, kết quả liên thông.

04 giờ làm việc

Bước 14

Bộ phận một cửa Sở Ngoại vụ xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo cho cơ quan, tổ chức đến nhận kết quả (hoặc trả qua dịch vụ bưu chính công ích). Vào sổ theo dõi giao - nhận kết quả.

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính: 21 ngày làm việc, bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan là 03 ngày làm việc, thời gian xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ 03 ngày làm việc

(Đối với thời gian báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo quy chế làm việc của Trung ương)

21 ngày làm việc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu808/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 808/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại giao Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 808/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại giao Quảng Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu808/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
       Người kýNguyễn Tiến Hoàng
       Ngày ban hành06/03/2019
       Ngày hiệu lực06/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 808/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại giao Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 808/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại giao Quảng Bình