Quyết định 808/QĐ-UBND-HC

Quyết định 808/QĐ-UBND-HC năm 2015 về chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 09/2019/QĐ-UBND nhuận bút với thông tin đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 01/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc và mức chi trả nhuận bút, thù lao.

a) Các tổ chức, cá nhân thực hiện tác phẩm báo chí và các thể loại không phải tác phẩm báo chí (gọi là các thể loại khác) được Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh duyệt đăng trên Trang chính và các Trang mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ được hưởng nhuận bút, thù lao.

Chế độ nhuận bút, thù lao tác phẩm báo chí được tính theo từng thể loại và chia làm 3 mức chi trả dựa trên chất lượng của từng thể loại, cụ thể:

- Loại A: phải mang tính thời sự cao, phát hiện vấn đề, có tác động tích cực đến dư luận xã hội, thực hiện trong điều kiện khó khăn, tốn nhiều thời gian và nội dung đăng tải chính thức được sử dụng gần như nguyên văn của bản nộp (rất ít điều chỉnh);

- Loại B: phải phản ánh kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, các vấn đề mang tính thời sự và nội dung đăng tải chính thức được sử dụng gần như nguyên văn của bản nộp (rất ít điều chỉnh);

- Loại C: là tác phẩm không đạt yêu cầu của loại A và B.

Chế độ nhuận bút, thù lao các thể loại khác được tính theo từng thể loại và chỉ có 1 mức chi trả.

b) Mức chi trả nhuận bút, thù lao: chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Thời gian và cách thức chi trả nhuận bút, thù lao.

a) Chậm nhất là ngày 15 của tháng sau, sau khi tác phẩm báo chí và các thể loại khác được đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

b) Nhuận bút, thù lao được chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc thông qua hình thức chuyển khoản.

3. Quỹ nhuận bút, thù lao và trách nhiệm thực hiện.

a) Hàng năm, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có trách nhiệm dự trù Quỹ nhuận bút của đơn vị chi trả, gửi Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp chung vào dự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tuỳ điều kiện thực tế, Thủ trưởng các đơn vị có Cổng/Trang Thông tin điện tử có thể vận dụng mức chi phù hợp cho Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị mình nhưng không vượt định mức áp dụng chế độ nhuận bút, thù lao cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh (nếu sử dụng từ nguồn ngân sách cấp).

c) Nguồn kinh phí đảm bảo chế độ nhuận bút, thù lao đối với thông tin được đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 694/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chế độ nhuận bút, thù lao áp dụng đối với thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng ban Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có Cổng/Trang Thông tin điện tử và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QTTV, CTTĐT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

PHỤ LỤC

CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐỒNG THÁP
(Kèm theo Quyết định số 808/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: ngàn đồng

A. Chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí.

TT

Thể loại

ĐVT

Nhuận bút

Ghi chú

Loại A

Loại B

Loại C

 

I

Không có âm thanh

 

1

Tin tức, sự kiện

Tin

80

60

50

 

2

Tin chủ trương, chính sách

Tin

40

35

30

 

3

Tin, bài khai thác, đăng lại từ báo chí và các phương tiện truyền thông khác

Tin/Bài

30

20

10

 

4

Tường thuật, ghi nhanh, mẩu chuyện

Bài

150

100

80

 

5

Phóng sự ngắn

Phóng sự

250

200

100

 

6

Phóng sự dài, nhiều kỳ

Phóng sự

400

300

200

 

7

Thực hiện phỏng vấn

P/vấn

200

150

100

 

8

Trả lời phỏng vấn

P/vấn

350

300

200

 

9

Bài viết mang tính chất nghiên cứu khoa học

Bài

500

400

300

 

10

Bài viết, trả lời chất vấn

Bài

200

150

100

 

11

Bài viết tham gia diễn đàn do Ban Biên tập phát động

Bài

150

100

50

 

12

Thông tin trả lời bạn đọc

Tin

50

40

30

Trả cho người tiếp nhận, soạn thảo công văn chuyển các ngành và biên tập thành bản tin.

13

Trả lời bạn đọc

Văn bản

60

50

40

Trả cho người ký văn bản trả lời ý kiến của công dân gửi đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh

14

Các ý kiến đóng góp phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh được ứng dụng trên thực tế

Ý kiến

1.000

700

500

 

15

Ảnh thời sự

Ảnh

70

50

30

 

16

Ảnh nghệ thuật

Ảnh

200

150

100

 

17

Banner

Mẫu nhỏ

300

200

100

 

Mẫu lớn

700

500

300

18

Xây dựng chuyên trang, mục tin trên Trang chính và các Trang mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử tỉnh

 

a

Xây dựng chuyên trang (ví dụ: chính quyền; lấy phiếu tín nhiệm HĐND tỉnh; bình chọn sự kiện nổi bật năm của tỉnh; fanpage facebook; trang Youtube…)

 

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Trang tin

1.200

800

500

 

-

Phác thảo giao diện

Trang tin

800

500

300

 

-

Cấu hình, thiết kế

Trang tin

3.000

2.000

1.100

b

Xây dựng mục tin (ví dụ: bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh; từng mục tin về đề án, chương trình trọng tâm…)

 

-

Chỉ đạo thực hiện; kiểm duyệt, hoàn chỉnh

Trang tin

200

150

100

-

Phác thảo giao diện

Trang tin

150

100

50

-

Cấu hình, thiết kế

Trang tin

400

250

150

19

Bài phát biểu của lãnh đạo

Bài

500

400

300

 

20

Bản tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh

 

a

Hàng ngày

 

 

 

 

 

-

Người biên tập, chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

25

20

15

 

-

Người thực hiện

Bản tin

35

30

25

 

b

Tổng hợp tuần

 

 

 

 

 

-

Người biên tập, chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung

Bản tin

60

50

40

 

-

Người thực hiện

Bản tin

100

80

60

21

Tin đồ hoạ (infographic)

 

a

Kỹ thuật thiết kế

Tin

250

150

100

 

b

Phác thảo ý tưởng, biên tập nội dung

Tin

150

100

70

22

Tin, bài, hình ảnh, video khai thác về hoạt động trên địa bàn tỉnh lên trang mạng xã hội (facebook, youtube…)

Tin, bài

10

5

3

 

II

Phát thanh

 

1

Chương trình phát thanh 15 - 30 phút

 

a

Kiểm duyệt, chỉ đạo thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung; Kỹ thuật viên thu và dựng

Chương trình /người

40

35

30

 

b

Biên tập chương trình

Chương trình

80

60

50

 

c

Phát thanh viên

Chương trình /người

30

20

15

 

2

Thực hiện bài phỏng vấn phát thanh

 

a

Người phỏng vấn

Cuộc

200

150

100

 

b

Người trả lời phỏng vấn

Cuộc

350

300

200

3

Thu, dựng và phát bài phát biểu

Bài

40

35

30

 

4

Tin phát thanh

 

a

Tin tức, sự kiện

Tin

35

25

15

Chỉ sử dụng riêng cho chương trình phát thanh

b

Tin tổng hợp, tin thu thanh, tin tường thuật

Tin

40

35

30

 

5

Bài viết, phóng sự, mẩu chuyện, tường thuật ghi nhanh thu thanh

Bài

250

200

100

 

6

Đọc bài viết, bài giới thiệu, phóng sự, ký sự

 

a

Dưới 5 phút

Bài

30

20

15

 

b

5 phút - dưới 10 phút

Bài

60

30

20

c

10 phút trở lên

Bài

100

60

40

III

Đối thoại, giao lưu, toạ đàm trực tuyến (áp dụng cả phát thanh)

 

1

Kiểm duyệt nội dung, chỉ đạo thực hiện; kỹ thuật viên; dẫn chương trình

Cuộc /người

200

150

120

 

2

Kịch bản, biên tập nội dung

Cuộc

300

200

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Chế độ nhuận bút, thù lao đối với các thể loại khác (nhằm phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật và phục vụ các tổ chức, cá nhân).

TT

Thể loại

Đơn vị tính

Đơn giá

Ghi chú

1

Dịch thuật tin, bài

 

 

 

a

Từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

Trang

(350 từ)

120

Căn cứ theo Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010

b

Dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

150

2

Chương trình truyền hình

Chương trình

100

Do các đơn vị sản xuất, thực hiện cung cấp

3

Thủ tục hành chính

Thủ tục

15

Bao gồm biên tập và cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

4

Biểu mẫu thủ tục hành chính

Biểu mẫu

10

 

5

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Văn bản

5 - 10

- Trả cho tổ chức, cá nhân soạn và gửi văn bản 70%;

- Trả cho bộ phận tiếp nhận, tổng hợp, rà soát và cập nhật 30%.

6

Văn bản pháp quy

Văn bản

10 - 20

- Trả cho tổ chức, cá nhân soạn và gửi văn bản 70%;

- Trả cho bộ phận tiếp nhận, tổng hợp, rà soát và cập nhật 30%.

7

Thông tin cần biết

Văn bản

20

Trả cho tổ chức hoặc cá nhân cung cấp văn bản riêng theo yêu cầu của Ban Biên tập.

5

Trả cho người biên tập và cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

8

Thông tin tra cứu giá đất

Địa bàn huyện

400

Trả cho người cập nhật

9

Lịch + thư mời + tài liệu họp

Tuần

50

Trả cho người soạn thảo và cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

C. Mức chi trả nhuận bút, thù lao cho bộ phận trực tiếp và bộ phận gián tiếp thực hiện việc duy trì và phát triển Cổng Thông tin điện tử tỉnh:

I. Bộ phận trực tiếp (thực hiện các khâu đều được tính nhuận bút):

1. Viên chức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh được giao nhiệm vụ chuyên trách thực hiện tác phẩm báo chí và các thể loại khác: định mức chỉ tiêu phải trừ hàng tháng bằng 10 tin chủ trương, chính sách loại C và 2 bài viết loại C.

2. Cộng tác viên: được hưởng 100% tổng nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm và các thể loại khác do mình thực hiện; không bị trừ định mức chỉ tiêu hàng tháng. Trường hợp thực sự cần thiết, Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ cộng tác với các chuyên gia, đơn vị sản xuất, cá nhân chuyên nghiệp có điều kiện và chuyên môn tốt hơn nội lực của đơn vị để thực hiện các sản phẩm thông tin chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân thì mức chi trả thù lao, nhuận bút sẽ do Trưởng ban Ban Biên tập quyết định nhưng không được vượt quá 3 lần loại A của từng thể loại tác phẩm báo chí và thể loại khác nêu trên.

II. Bộ phận gián tiếp (thực hiện khâu hậu kỳ: từ biên tập, kiểm duyệt đến xuất bản tin, bài, văn bản, thông tin cần biết; quản trị, vận hành): thù lao được hưởng hàng tháng của cả bộ phận gián tiếp không vượt 35% của tổng nhuận bút trên 01 tháng.

III. Đối tượng được hưởng nhuận bút, thù lao trong quy định này không được tính tiền làm thêm giờ khi thực hiện các công việc liên quan đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh (trừ các trường hợp trực lễ, tết để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giao)./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu808/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 808/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu808/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/05/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 808/QĐ-UBND-HC 2015 nhuận bút đối với thông tin đăng trên Cổng Thông tin Đồng Tháp