Quyết định 81/2020/QĐ-UBND

Quyết định 81/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021

Nội dung toàn văn Quyết định 81/2020/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIỮA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật ngày 22 t háng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/NQ-QH14 được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII kỳ họp thứ 13 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và kết quả thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 290/BC-STP ngày 10/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định năm 2021 như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020, áp dụng cho năm ngân sách 2021

1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi các xã, thị trấn được thành lập thành phường của thị xã Hoài Nhơn tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017- 2020

Thay đổi tên gọi các xã, thị trấn Hoài Đức, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Bồng Sơn, Tam Quan thành phường Hoài Đức, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Xuân, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Bồng Sơn, Tam Quan.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện cơ chế tài chính và đầu tư cho thị xã Hoài Nhơn

a) Điểm c và điểm d Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước do tỉnh quyết định cho thuê và thu tiền một lần (trừ số thu từ các dự án, công trình phát sinh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn được phân chia cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn hưởng 100%);

d) Tiền sử dụng đất của các dự án, công trình do tỉnh đầu tư và quản lý (kể cả các khu tái định cư do ngân sách tỉnh đầu tư để bố trí đất tái định cư cho các hộ bị giải tỏa trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; không kể tiền sử dụng đất của các dự án, công trình trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn được phân chia cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn hưởng 100%);”

b) Bổ sung điểm x vào Khoản 2 Điều 2 như sau:

“x) Chi hỗ trợ một phần từ nguồn thu ngân sách tỉnh hưởng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn tăng thêm so với năm trước liền kề cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn để chi đầu tư phát triển.”

c) Điểm c, Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“c) Tiền thuê đất, thuê mặt nước (không kể tiền cho thuê của các dự án do tỉnh quyết định cho thuê và thu tiền một lần; tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với việc khai thác yến sào tỉnh Bình Định). Riêng tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê đối với các dự án, công trình phát sinh trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, được phân chia cho ngân sách thị xã Hoài Nhơn hưởng 100% (trừ tiền thuê đất thu một lần của các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn);”

d) Bổ sung vào điểm g, Khoản 1 Điều 3 nội dung như sau:

“- Ngân sách thị xã Hoài Nhơn hưởng 100% tiền sử dụng đất của các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn (trừ các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư và hưởng lợi trực tiếp);”

3. Sửa đổi, bổ sung phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quy định tại điểm g, Khoản 1, Điều 3 của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 73/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sửa đổi nội dung “Riêng tiền sử dụng đất của dự án, công trình do huyện, thị xã đầu tư trên địa bàn của các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư liên quan thì cấp lại cho các xã này tối thiểu 80% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo quy định.” thành:

“Riêng tiền sử dụng đất của dự án, công trình do huyện, thị xã đầu tư trên địa bàn của các xã thuộc kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư liên quan thì được cân đối ưu tiên cấp tiền sử dụng đất của dự án, công trình này cho các xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch.”

II. Các nội dung quy định trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 tiếp tục áp dụng thực hiện cho năm ngân sách 2021

Đối với các nội dung còn lại (ngoài nội dung quy định tại Mục I, Điều 1 Quyết định này) tiếp tục thực hiện theo Quy định tại Quyết định số 73/2016/QĐ- UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016, Quyết định số 69/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và áp dụng cho năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Cục KT VBQPPL);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Ban KT&NS - HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh, CV;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, K17.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phi Long

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/2020/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/2020/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Phi Long
        Ngày ban hành16/12/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 81/2020/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/2020/QĐ-UBND phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp Bình Định

              • 16/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực