Quyết định 81/QĐ-TNN

Quyết định 81/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 81/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CỤC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng Cục là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước, có chức năng giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Cục; thực hiện công tác tài chính kế toán; tổ chức cán bộ; hành chính quản trị; văn thư lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Văn phòng Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Xây dựng trình Cục trưởng nội quy, quy chế làm việc, chương trình cải cách hành chính của Cục; theo dõi, kiểm tra và báo cáo Cục trưởng việc thực hiện sau khi được ban hành.

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Cục thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Cục.

Thực hiện công tác tài chính - kế toán theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp III của Cục; quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn tài chính được giao.

Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của Cục.

Thực hiện chế độ chính sách, quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc Cục.

Thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động thuộc Cục.

Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nâng lương, Hội đồng kiểm tra, sát hạch trình độ, năng lực của công chức thuộc Cục.

Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, lễ tân, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản của Cục.

Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Tiếp nhận và trả kết quả.

Tổ chức các chương trình, sự kiện phục vụ công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng trong lĩnh vực tài nguyên nước; tham gia tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công của Cục trưởng.

Chủ trì việc cung cấp thông tin về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục cho các tổ chức, cá nhân theo Quy chế làm việc của Cục.

Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án trong nước và quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước theo phân công của Cục trưởng.

Tổ chức thực hiện công tác quân sự, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai trong Cục.

Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Cục.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng Cục có Chánh Văn phòng và một số Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao, thừa lệnh Cục trưởng ký các văn bản theo ủy quyền; xây dựng Quy chế làm việc và điều hành mọi hoạt động của Văn phòng.

Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 174/QĐ-TNN ngày 28 tháng 10 năm 2003 và bãi bỏ Điều 1 của Quyết định số 42/QĐ-TNN ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước.

Chánh Văn phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo;
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TCCB;
- Lãnh đạo Cục;
- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
- Lưu VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng cục

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực