Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định 81/QĐ-UBND Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-UBND kế hoạch trồng cây phân tán Sơn La 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/ĐH ngày 24 tháng 9 năm 2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 16/TTr-SNN ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2016 (Có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức, triển khai, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,Mạnh-KTN, 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

KẾ HOẠCH

TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức phát động và trồng cây phân tán nhân dịp tết hàng năm tạo thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hoá trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành và các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Thông báo số 120-TB/TU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết trồng cây hàng năm.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức trồng cây phân tán phải theo kế hoạch, công tác chăm sóc, bảo vệ sau tổ chức trồng cây phải đặc biệt được quan tâm và gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

- Việc tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; đẩy mạnh xã hội hoá để từng bước giảm dần việc sử dụng kinh phí Nhà nước trong tổ chức trồng cây phân tán.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phong trào trồng cây phân tán nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, tác dụng của trồng cây phân tán gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chương trình xây dựng nông thôn với phát triển kinh tế - xã hội và chương trình bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, kế hoạch, các điển hình tiên tiến về phong trào trồng cây phân tán trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tổ chức rà soát, bố trí quy hoạch địa điểm và số lượng cây trồng phân tán hàng năm (năm 2016 và các năm tiếp theo). Địa điểm bố trí trồng cây phân tán tập trung tại các điểm theo chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 121-TB/TU ngày 30 tháng 11 năm 2015, đó là: Hành lang trục lộ các tuyến giao thông (quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã, đường nội tổ bản); khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh trại quân đội, công an, trường học và các điểm di tích lịch sử, các điểm du lịch, đầu nguồn nước.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xác định lựa chọn loài cây trồng phân tán trên địa bàn tỉnh. Tùy theo điều kiện đất đai, khí hậu của từng vùng, đặc tính sinh thái của từng loài cây, tuổi cây giống trồng và mục tiêu sử dụng trong khuôn viên cơ quan, đơn vị hay dọc tuyến giao thông, đầu nguồn nước… Theo đó các cơ quan đơn vị lựa chọn cây trồng cho phù hợp. Trong đó lựa chọn những loài trồng có giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái, với mục tiêu tạo ra các hàng cây, dải rừng, khu rừng cảnh quan, môi trường sinh thái mang đậm đà bản sắn dân tộc Sơn La.

Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục, tiêu chuẩn chất lượng cây trồng và giám sát chặt chẽ việc trồng cây phân tán tại các khu vực đô thị. Khẩn trương ban hành danh mục, tiêu chuẩn cây trồng phân tán tại các khu vực ngoài đô thị để cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ trồng cây phân tán năm 2016 và những năm tiếp theo.

4. Thời gian tổ chức trồng cây phân tán có thể thực hiện hàng tháng trong năm, tùy thuộc vào địa điểm trồng, loài cây trồng, tuổi cây giống và điều kiện chăm sóc của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức phát động trồng cây, tùy thuộc vào điều kiện của từng huyện, từng cơ quan, đơn vị mà tổ chức các đợt phát động ra quân trồng cây, trồng rừng vào các thời điểm sau:

- Nhân dịp Tết nguyên Đán hàng năm hưởng ứng lời phát động “Tết trồng cây” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện đối với địa điểm có điều kiện, tưới chăm sóc và quản lý bảo vệ tốt.

- Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 19 tháng 5) hàng năm.

5. Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thiện các Văn bản hướng dẫn thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 120-TB/TU ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết trồng cây hàng năm. Tạo sự chuyển biến tích về nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong công tác tổ chức phát động và trồng cây phân tán hàng năm tạo thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hoá trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc.

6. Năm 2016, các huyện, thành phố không triển khai trồng cây phân tán trên diện rộng, tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện phát động điểm. Trên cơ sở đó đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện các năm tiếp theo. Dự kiến tổ chức phát động điểm cụ thể như sau:

6.1. Thực hiện ra quân phát động điểm trồng cây phân tán dọc hành lang các tuyến giao thông nhân dịp Tết Bính Thân năm 2016.

- Địa điểm tổ chức phát động: Tại 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới: Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La; xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai.

- Thời gian tổ chức phát động: Ngày 16 tháng 02 (ngày 09 tháng 01 âm lịch).

6.2. Thực hiện tổ chức phát động và trồng cây phân tán nhân dịp chào mừng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

- Địa điểm tổ chức phát động: Các cơ quan, đơn vị và các trường học phổ thông cơ sở.

- Thời gian tổ chức phát động: Nhân dịp chào mừng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016).

(Chi tiết nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có Phụ lục kèm theo).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện

- Ngân sách tỉnh (nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh) hỗ trồng cây trồng phân tán dọc hành lang giao thông tại 3 xã đạt các tiêu chí nông thôn mới và tại các Trường phổ thông cơ sở. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thành phố lập dự toán trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Nguồn sự nghiệp kinh tế cấp huyện.

- Nguồn kinh phí tự chủ của các cơ quan, đơn vị; nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng và nguồn huy động từ các doanh nghiệp.

2. Cơ chế hỗ trợ và sử dụng kinh phí

2.1. Đối với trồng cây phân tán dọc tuyến giao thông, các trường phổ thông cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cây giống, ngân sách huyện và huy động các nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ đến khi thành cây trưởng thành.

2.2. Đối với trồng cây phân tán tại các cơ quan, đơn vị, các khu đô thị, các điểm di tích lịch sử văn hóa và đơn vị lực lượng vũ trang bố trí từ nguồn tự chủ của các đơn vị và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chung tay thực hiện trồng cây phân tán năm 2016 theo kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan đơn vị, UBND các huyện, thành phố tổ chức xây dựng Kế hoạch chi tiết cụ thể tại địa phương, cơ quan đơn vị làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Riêng đối với Kế hoạch phát động điểm tại 3 xã nông thôn mới: Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai; Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; Chiềng Xôm, thành phố Sơn La yêu cầu xong trước ngày 20/01/2016.

3. Cơ chế thực hiện và trách nhiệm trồng, quản lý cây trồng

3.1. Cơ chế thực hiện trồng, quản lý cây trồng

- Đối với trồng cây phân tán dọc tuyến giao thông; tại các trường phổ thông cơ sở: Tỉnh hỗ trợ cung cấp cây giống thông qua Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, nghiệm thu tiêu chuẩn chất lượng cây trồng. Các huyện, thành phố tổ chức giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức, UBND các xã phụ trách hỗ trợ các tổ, bản, tiểu khu và người dân trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ đến kinh thành cây trưởng thành.

- Đối với trồng cây phân tán tại các cơ quan, đơn vị, các khu đô thị, các điểm di tích lịch sử văn hóa và đơn vị lực lượng vũ trang do các đơn vị tự thực hiện trồng chăm sóc quản lý bảo vệ.

3.2. Cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát thực hiện trồng cây phân tán

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tham mưu với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phát động trồng cây phân tán hằng năm. Trình UBND tỉnh phân công các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng phụ trách địa bàn các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả trồng cây phân tán hằng năm.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng tại các khu đô thị.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng khu vực hành lang trục lộ các tuyến giao thông.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng tại các Bệnh viện, Trạm Y tế.

- Sở Văn hóa thể thao du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng tại các điểm di tích lịch sử văn hóa.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây trồng tại các doanh trại quân đội.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình hàng năm tổ chức tăng cương công tuyên truyền kế hoạch tổ chức trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3. Giao Công ty TNHH Nhà nước một thành viên một trường gieo ươm, sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh cung ứng cây trồng cho các địa phương, cơ quan đơn vị.

4. Định kỳ các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức và cá nhân thực hiện tốt việc trồng, chăm sóc quản lý bảo vệ cây phân tán gắn với đánh giá kết quả nhiệm vụ cuối năm và kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị tại các cơ quan, đơn vị.

5. Chế độ báo cáo

Định kỳ 6 tháng một lần, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về kết quả trồng chăm sóc, bảo vệ cây phân tán thuộc phạm vi đăng ký tổ chức, đơn vị để tổng hợp báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên đây là Kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết trồng cây hàng năm. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY PHÂN TÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc tích cực tham gia phong trào trồng cây phân tán

Các cơ quan thông tấn báo chí

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

Tổ chức rà soát xác định địa điểm; số lượng cây trồng phân tán hàng năm

 

 

 

-

Xác định địa điểm và số lượng cây phân tán dọc tuyến giao thông

UBND các huyện, thành phố

Sở Giao thông vận tải

Tháng 01/2016

-

Xác định địa điểm và số lượng trồng cây phân tán tại các khu đô thị (gồm cây trồng mới; cây trồng bổ sung thay thế).

Công ty môi trường đô thị

UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

-

Xác định địa điểm và số lượng trồng cây phân tán tại các trường phổ thông cơ sở

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

-

Xác định địa điểm và số lượng trồng cây phân tán tại các doanh trại quân đội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

-

Xác định địa điểm và số lượng trồng cây phân tán tại các khu di tích lịch sử, các điểm du lịch

Sở Văn hóa thể thao và du lịch

UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

-

Xác định địa điểm và số lượng trồng cây phân tán tại các Bệnh viện, Trạm Y tế

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

3

Chỉ đạo thực hiện việc xác định lựa chọn danh mục loại cây trồng

 

 

 

-

Rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung danh mục, tiêu chuẩn cây trồng cây xanh đô thị

Sở Xây dựng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tháng 01/2016

-

Trình UBND tỉnh ban hành danh mục cây trồng trồng phân tán ngoài các khu đô thị

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Tháng 01/2016

4

Chỉ đạo hoàn thiện các hướng dẫn trồng cây phân tán theo chỉ đạo tại Thông báo số 120-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

 

 

-

Hướng dẫn quy trình trồng chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

-

Bố trí kinh phí trồng cây phân tán hằng năm cho các huyện, thành phố từ nguồn sự nghiệp kinh tế, nguồn từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh. Hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh hằng năm bố trí một khoản kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị để trồng cây phân tán.

Sở Tài chính

Sở NN&PTNT, các huyện, thành phố

Tháng 01/2016

-

Hướng dẫn về việc tổ chức trồng cây phân tán tại khu đô thị, khuôn viên các cơ quan, đơn vị

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

-

Hướng dẫn trồng cây trên các tuyến giao thông

Sở Giao thông - Vận tải

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

-

Hướng dẫn về tổ chức trồng cây phân tán tại các khu du lịch, các di tích lịch sử trên địa bàn toàn tỉnh

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

-

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức trồng cây phân tán khuôn viên của trường

Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

-

Hướng dẫn các bệnh viện, trạm y tế trồng cây phân tán tại khuôn viên đơn vị.

Sở Y tế

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị

Tháng 01/2016

5

Chỉ đạo tổ chức phát động điểm năm 2016

 

 

 

-

Trồng cây phân tán dọc hành lang các tuyến giao thông tại 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới: Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La; xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và xã Mường Giàng huyện Quỳnh Nhai

UBND các huyện

Sở NN&PTNT, Sở Giao thông vận tải

Tháng 01/2016

-

Thực hiện tổ chức phát động và trồng cây phân tán nhân dịp chào mừng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016)

UBND các huyện, thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 5/2016

-

Tổ chức đánh giá kết quả phát động điểm năm 2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND các huyện, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo

Tháng 12/2016

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2016
Ngày hiệu lực15/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-UBND kế hoạch trồng cây phân tán Sơn La 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/QĐ-UBND kế hoạch trồng cây phân tán Sơn La 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành15/01/2016
        Ngày hiệu lực15/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-UBND kế hoạch trồng cây phân tán Sơn La 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-UBND kế hoạch trồng cây phân tán Sơn La 2016

           • 15/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực