Quyết định 81/QĐ-UBND

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2017 quy định thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 482/QĐ-UBND 2019 thực hiện thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 14/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 81/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 06 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Bo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều ca Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh v việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bo vệ và Phát triển rừng tnh Kon Tum;

Xét đề nghị ca liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Văn bản s 01/LN: SNN-STC-SCT-QBVPTR ngày 23/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ th như sau:

1. Đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền dịch vụ môi trưng rừng, gồm:

a) Các cơ sở sản xuất thủy điện phi chi trtiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bi lng lòng hồ, lòng sông, lòng sui; dịch vụ về điều tiết và duy trì ngun nước cho sản xuất thủy điện.

b) Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì ngun nước cho sn xuất nước sạch.

c) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch.

d) Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.

đ) Các đối tượng phải trtiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu gicarbon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đ, ngun thức ăn và con ging tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thy sn được quy định tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

2. nh thức chi trả: Chi trả gián tiếp (bên sử dụng dịch vụ môi trưng rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trưng rừng ủy thác qua Quỹ Bo vệ và Phát trin rừng Việt Nam và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum).

3. Mức chi trả:

- Các tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tnh Kon Tum: Mức chi trả 1,0% trên doanh thu thực hiện trong kỳ báo cáo tài chính doanh nghiệp.

- Các đối tượng còn lại: Mức chi trả thực hiện theo quy định tại Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ, Nghị đnh số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 ca Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2017.

Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện chính sách chi trả tin dịch vụ môi trường, rừng theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Kon Tum Quy định thu tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, STài chính, Sở Công Thương, Kho bạc Nhà nước tnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tnh; Cục trưng Cục thuế tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng: các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tnh ủy (b/c);
- TT HĐND t
nh (b/c);
- Chủ tịch, các PC
T UBND tỉnh;
-
Quỹ Bảo vệ và PTR Việt Nam;
- HĐQL Quỹ Bảo vệ và PTR
tỉnh;
- Văn p
ng UBND tỉnh (CVP);
- Cng thông tin điện t;
- Lưu: VT
, NNTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu81/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2017
Ngày hiệu lực06/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 81/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu81/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành06/02/2017
        Ngày hiệu lực06/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/05/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 81/QĐ-UBND thu tiền dịch vụ môi trường rừng Kon Tum 2017