Quyết định 810/QĐ-BCT

Quyết định 810/QĐ-BCT năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 810/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 810/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;

Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị ln thứ sáu Ban chp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân strong tình hình mới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đng quản trị, Tổng giám đốc các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y t
ế;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH (2).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-BCT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên thuộc ngành Công Thương nhận thức sâu sắc về quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bản về công tác dân số trong tình hình mới. Việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

2. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thuộc ngành Công Thương. Các cấp ủy đảng chủ động đề ra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thành công Nghị quyết.

3. Ngành Công Thương tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số trong phát triển ngành, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

4. Cụ thể hóa để thực hiện đầy đủ, toàn diện và đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thuộc ngành Công Thương về công tác dân s. Thng nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành Công Thương, tạo sự đồng thuận cao về tiếp tục chuyn trọng tâm chính sách từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vn đquy mô, cơ cấu, phân bvà chất lượng dân s trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển ngành Công Thương, bảo đảm quốc phòng, an ninh; gắn dân số với phát triển ngành.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành mình phụ trách. Phát huy tối đa lợi thế dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số.

Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số, nhất là trong việc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, chú trọng nuôi dạy con tốt, gia đình hạnh phúc

- Công đoàn cơ quan Bộ Công Thương phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng cơ quan, đoàn thể trong thực hiện các mục tiêu, giải pháp, đặc biệt là trong việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động về công tác dân số, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, người lao động.

2. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số

- Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác dân số trong tình hình mới. Nội dung tuyên truyền, giáo dục chuyn mạnh sang chính sách dân số gắn với phát triển ngành.

- Công đoàn Bộ Công Thương, công đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy phong trào cán bộ, công chức, người lao động thường xuyên luyện tập thdục, ththao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con. Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh truyền thông giáo dục, chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

- Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương đưa công tác dân số gắn với phát triển ngành Công Thương trong tình hình mới là một trong những nội dung thường xuyên, liên tục được truyền tải, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành Công Thương.

3. Tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về dân số

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia nghiên cứu, góp ý dự án Luật Dân số do Bộ Y tế chủ trì theo hướng điều chỉnh toàn diện, đồng bộ các nội dung về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, phù hợp với Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; tham gia nghiên cứu, góp ý Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế phù hợp với nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW.

4. Tham gia phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân s; hỗ trgóp phần đảm bảo nguồn lực cho công tác dân số

Trung tâm Y tế môi trường - lao động Công Thương phát huy vai trò trong việc nâng cao chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động ngành Công Thương góp phần đảm bảo nguồn lực phát triển ngành.

5. Kiện toàn tchức bộ máy, nâng cao năng lc đội ngũ cán bdân số và tăng cường hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận theo dõi tình hình biến động về lao động; lồng ghép nội dung dân số gắn với phát triển ngành vào các chương trình đào tạo, tập huấn; tham gia cung cấp số liệu đầy đủ, tin cậy về số lượng lao động ngành Công Thương phục vụ việc lồng ghép các yếu tố dân số trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này bảo đảm hiệu quả, tránh hình thức.

2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới của Bộ Công Thương:

- Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ nhiệm vụ, mục đích và yêu cầu công tác đề ra trong Kế hoạch này, có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 11 và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

- Vụ Tổ chức cán bộ đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo theo nội dung và thời hạn quy định để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo B./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 810/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu810/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 810/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 810/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 810/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu810/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 810/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 810/QĐ-BCT 2018 Kế hoạch thực hiện 21-NQ/TW công tác dân số trong tình hình mới

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực