Quyết định 8102/QĐ-UBND

Quyết định 8102/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới, hủy bỏ lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 8102/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8102/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3449/TTr-SGD&ĐT ngày 09/10/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 1993/STP-KSTTHC ngày 31/8/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 34 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, có 25 thủ tục hành chính mới; hủy bỏ 09 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Hủy bỏ một phần Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (gồm các thủ tục hành chính s 01, 02, 03, 04, 05, 06, 14, 15, 16).

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố
;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- PCT UBND TP Ngô Văn Quý;
- VP
UBTP: Các PCVP N.N. K, P.C.Công;
Các phòng: NC, KGVX, TKBT;
Trung tâm Tin học, Công báo TP;
- C
ng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHẦN I:

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. Những thủ tục hành chính mới thuộc quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học phổ thông (bao gồm cả Trung học phổ thông chuyên; Trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT).

2

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT).

3

Giải thể trường trung học phổ thông (bao gồm cả trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú và trường THPT có nhiều cấp học trong đó có cấp THPT).

4

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục.

5

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm.

6

Giải thể trường trung cấp sư phạm.

7

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục.

8

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm.

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

10

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vn du học

11

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại.

12

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

13

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

14

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp.

15

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại.

II. Những thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cho phép trường THCS hoạt động trở lại.

2

Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường TH, THCS.

3

Cho phép trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ hoạt động trở lại.

4

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú.

5

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động.

6

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú.

7

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú.

8

Cho phép trường PT dân tộc bán trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động trở lại.

9

Cho phép Trung tâm HTCĐ hoạt động trở lại.

III. Những thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cp xã

TT

Tên thủ tục hành chính

1

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại.

IV. Các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo được hủy bỏ

TT

Tên thủ tục hành chính

Lý do

1

Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học phổ thông.

Không còn phù hợp với Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2

Sáp nhập, chia tách trường Trung học phổ thông.

Không còn phù hợp với Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

3

Giải thể trường Trung học phổ thông.

Không còn phù hợp với Nghị định số 46/2017/NĐ-CP 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

4

Thành lập, cho phép thành lập trường trung cp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

5

Sáp nhập, chia tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

6

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

7

Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

8

Mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

9

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp.

TTHC Bộ GD&ĐT đã hủy bỏ

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2017
Ngày hiệu lực22/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8102/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 8102/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu8102/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
     Người kýNguyễn Đức Chung
     Ngày ban hành22/11/2017
     Ngày hiệu lực22/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 8102/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 8102/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính giáo dục đào tạo Sở Giáo dục Hà Nội