Quyết định 8109/QĐ-UBND

Quyết định 8109/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 8109/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ban Dân tộc Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8109/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc Thành phố tại Tờ trình số 36/TTr-BDT ngày 07/11/2017 và ý kiến của Sở Tư pháp tại văn bản số 2599/STP-KSTTHC ngày 06/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tại Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Có danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ
;
- Ủy ban Dân tộc;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- VPUBTP: Các PCVP P.C.Công, N.N.Kỳ
Các phòng: NC, KGVX, TKBT, HCTC;
- Trung tâm Tin học Công báo TP;
- Cổng Giao tiếp điện tử TP Hà Nội;
- Lưu: VT, NC(B).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN DÂN TỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8109/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

1

T-HNO-263979-TT

Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

Quyết định 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.

-Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, theo đó trên địa bàn thành phố Hà Nội không có thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III

- Công văn số 1423/VPCP-KHTH ngày 7/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng và kéo dài thời gian giải ngân vốn vay thực hiện theo các Quyết định 54/2012/QĐ-TTg (gia hạn thời gian hết năm 2016 và không bổ sung đối tượng vay vốn.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8109/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ban Dân tộc Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 8109/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ban Dân tộc Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu8109/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýNguyễn Đức Chung
       Ngày ban hành23/11/2017
       Ngày hiệu lực23/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 8109/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ban Dân tộc Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 8109/QĐ-UBND 2017 công bố bộ thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ban Dân tộc Hà Nội

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực