Quyết định 811/QĐ-BNV

Quyết định 811/QĐ-BNV năm 2009 về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 811/QĐ-BNV phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 811/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ, về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện và Thông tư số 15/2007/NĐ-CP">05/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP.
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2009, về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Mê Linh và đề nghị của Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện đối với huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội như sau:

Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính cấp huyện loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu Văn thư, Vụ CQĐP (03 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 811/QĐ-BNV

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 811/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 811/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 811/QĐ-BNV phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 811/QĐ-BNV phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 811/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Trần Hữu Thắng
Ngày ban hành 15/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 811/QĐ-BNV phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 811/QĐ-BNV phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

  • 15/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực