Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nội dung toàn văn Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 công bố thủ tục hành chính giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội và Vụ trưng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thtrưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để
b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bảo hiểm x
ã hội Việt Nam;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, BHXH, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 812/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện1

1

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện t

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

4

Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

5

Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

6

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

PHẦN II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội lập Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 01/ĐK-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo kèm theo việc cấp tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc gửi bản giấy đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 01/ĐK-GD.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tài khoản để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mu số 01/ĐK-GD

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

2. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử”.

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Khi có thay đổi, bổ sung thông tin về Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện t trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 02/SĐ-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ.

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 02/SĐ-GD.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin.

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mu số 02/SĐ-GD

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

3. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử”

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải lập Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 03/NG-GD ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 2:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội đến địa chỉ thư điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo Mu số 03/NG-GD.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng phương thức giao dịch điện tử.

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mu số 03/NG-GD

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

4. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN”.

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân lập Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 04/ĐK-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.

Bước 2:

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN, Tổ chức I-VAN gửi đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN; trường hợp không chấp thuận, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải thông báo và nêu rõ lý do.

Bước 4:

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 04/ĐK-IVAN.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mu số 04/ĐK-IVAN

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

5. Tên thủ tục hành chính “Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I- VAN”.

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Khi có thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập vào tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội của mình để lập Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 05/SĐ-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổ chức I- VAN.

Bước 2:

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận đến Tổ chức I-VAN.

Bước 4:

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo xác nhận cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mu số 05/SĐ-IVAN.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN.

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Mu số 05/SĐ-IVAN

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

6. Tên thủ tục hành chính “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN”

a) Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Bước 1:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội muốn ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN phải lập Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-IVAN ban hành kèm theo Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và gửi bản điện tử đến Tổ chức I-VAN.

Bước 2:

Chậm nhất là 02 giờ, kể từ khi nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Tổ chức I-VAN chuyển đến Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bước 3:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN đến cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội qua Tổ chức I-VAN đang cung cấp dịch vụ.

Bước 4:

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN gửi thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

b) Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ thông qua hình thức giao dịch điện tử.

c) Thành phần hồ sơ:

Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN theo Mẫu số 06/NG-GD.

d) Số lượng hồ sơ: 01 hồ sơ

e) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thông qua Tổ chức I-VAN.

h) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổ chức I-VAN

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xác nhận ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN.

k) Lệ phí: Không.

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 06/NG-GD

m) Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.1 Theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 812/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu812/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2017
Ngày hiệu lực01/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 812/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 công bố thủ tục hành chính giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 công bố thủ tục hành chính giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu812/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành01/06/2017
        Ngày hiệu lực01/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 công bố thủ tục hành chính giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 812/QĐ-BLĐTBXH 2017 công bố thủ tục hành chính giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

            • 01/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực