Quyết định 815/QĐ-KTNN

Quyết định số 815/QĐ-KTNN năm 2013 về phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ và hoạt động công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước

Nội dung toàn văn Quyết định 815/QĐ-KTNN 2013 quản lý hoạt động khoa học công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC


-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 611/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Kiểm toán Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học - công nghệ của Kiểm toán Nhà nước do Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đảm nhiệm về Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ.

Điều 2. Chuyển chức năng quản lý nhà nước về hoạt động công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước do Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán đảm nhiệm về Trung tâm Tin học.

Điều 3. Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học rà soát, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các đơn vị trình Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 271/QĐ-KTNN ngày 03/4/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc phân công chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động khoa học – công nghệ và hoạt động công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (08).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 815/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu815/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2013
Ngày hiệu lực05/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 815/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 815/QĐ-KTNN 2013 quản lý hoạt động khoa học công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 815/QĐ-KTNN 2013 quản lý hoạt động khoa học công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu815/QĐ-KTNN
       Cơ quan ban hànhTổng Kiểm toán Nhà nước
       Người kýNguyễn Hữu Vạn
       Ngày ban hành05/08/2013
       Ngày hiệu lực05/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 815/QĐ-KTNN 2013 quản lý hoạt động khoa học công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 815/QĐ-KTNN 2013 quản lý hoạt động khoa học công nghệ thông tin Kiểm toán Nhà nước

           • 05/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực