Quyết định 815/QĐ-UBND

Quyết định 815/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Ủy ban nhân dân Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 815/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 8 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 815/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 11 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2014 - 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 tại Tờ trình số 04/TTr-TP ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) của Ủy ban nhân dân Quận 8, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 8 trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.

Điều 2. Giao cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8 chịu trách nhiệm niêm yết kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 8; đăng kết quả hệ thống hóa lên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 8; gửi bản tập tin văn bản (bản điện tử) có chữ ký điện tử về Trung tâm Công báo Thành phố để đăng tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Quang Thảo

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8)

Qun 8, năm 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bn/Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

2015/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1989 đến 1990 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định

01/7/1999

 

2

Quyết định

2027/1998/QĐ-UB ngày 27/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1991 đến 1997 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định

04/7/1999

 

3

Quyết định

2062/1998/QĐ-UB ngày 02/7/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1986, 1987,1988 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp thi hành

09/7/1998

 

4

Quyết định

2457/1998/QĐ-UB ngày 04/8/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1997 đã hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với quy định

11/8/1998

 

5

Quyết định

18/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004

Quyết định về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ trực thuộc UBND Quận 8

29/6/2004

 

6

Quyết định

36/2006/QĐ-UB ngày 18/9/2006

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc UBND Quận 8.

25/9/2006

 

7

Quyết định

40/2006/QĐ-UB ngày 19/10/2006

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn Quận 8

26/10/2006

 

8

Quyết định

45/2006/QĐ-UB ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục Quận 8

04/01/2007

 

9

Quyết định

02/2009/QĐ-UB ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 8

26/8/2009

 

10

Quyết định

06/2009/QĐ-UB ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

26/8/2009

 

11

Quyết định

07/2009/QĐ-UB ngày 19/8/2009

Quyết định về việc công bố 07 văn bản hết hiệu lực thi hành

26/8/2009

 

12

Quyết định

02/2010/QĐ-UB ngày 30/3/2010

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/4/2010

 

13

Chỉ thị

02/2010/CT- UBND ngày 05/4/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

12/4/2010

 

14

Quyết định

05/2010/QĐ-UB ngày 28/9/2010

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

05/10/2010

 

15

Quyết định

06/2010/QĐ-UB ngày 29/9/2010

Quyết định sửa đổi Khoản 4 mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010 của UBND Quận 8 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

06/10/2010

 

16

Quyết định

01/2011/QĐ-UB ngày 03/3/2011

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (10 văn bản)

10/3/2011

 

17

Quyết định

03/2011/QĐ-UB ngày 14/4/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8

21/4/2011

 

18

Quyết định

04/2011/QĐ-UB ngày 12/7/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 8

19/12/2011

 

19

Quyết định

05/2011/QĐ-UB ngày 25/8/2011

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành (14 văn bản)

01/9/2011

 

20

Quyết định

08/2011/QĐ-UB ngày 20/10/2011

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 8

27/10/2011

 

21

Quyết định

02/2012/QĐ-UB ngày 03/02/2012

Quyết định về việc điều chỉnh phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8

10/02/2012

 

22

Quyết định

03/2012/QĐ-UB ngày 23/10/2012

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (02 văn bản)

30/10/2012

 

23

Quyết định

04/2012/QĐ-UB ngày 23/12/2012

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (07 văn bản)

30/12/2012

 

24

Quyết định

01/2013/QĐ-UB ngày 28/02//2013

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (04 văn bản)

07/3/2013

 

25

Quyết định

01/2014/QĐ-UB ngày 01/12/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8

08/10/2014

 

26

Quyết định

01/2017/QĐ-UB ngày 26/5/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

02/6/2017

 

27

Quyết định

02/2017/QĐ-UB ngày 12/7/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8

19/7/2017

 

28

Quyết định

03/2017/QĐ-UB ngày 12/7/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

19/7/2017

 

29

Quyết định

04/2017/QĐ-UB ngày 05/12/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

12/12/2017

 

30

Quyết định

01/2018/QĐ-UB ngày 29/8/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

06/9/2018

 

31

Quyết định

02/2018/QĐ-UB ngày 31/8/2018

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

08/9/2018

 

Tổng số: 31 văn bản

 

Mu số 03

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Quyết định

01/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 8

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND Quận 8

06/9/2018

2.

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 8

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Quận 8

08/9/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1.

Không

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Mu số 04

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1.

không

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MT PHN

1.

không

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Mu số 05

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

2015/1998/QĐ-UB ngày 24/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1989 đến 1990 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

01/7/1999

 

2

Quyết định

2027/1998/QĐ-UB ngày 27/6/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1991 đến 1997 hết hiệu lực, không còn phù hợp với quy định.

04/7/1999

 

3

Quyết định

2062/1998/QĐ-UB ngày 02/7/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ năm 1986, 1987, 1988 đã hết hiệu lực, không còn phù hợp thi hành.

09/7/1998

 

4

Quyết định

2457/1998/QĐ-UB ngày 04/8/1998

Quyết định bãi bỏ các văn bản do UBND Quận 8 ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1997 đã hết hiệu lực thi hành, không còn phù hợp với quy định.

11/8/1998

 

5

Quyết định

18/2004/QĐ-UB ngày 22/6/2004

Quyết định về việc ban hành quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban quản lý chợ trực thuộc UBND Quận 8

29/6/2004

 

6

Quyết định

35/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006

Quyết định về việc ban hành quy định chế độ hội họp và thông tin báo cáo trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc UBND Quận 8

25/9/2006

 

7

Quyết định

40/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006

Quyết định về việc ban hành quy trình thực hiện vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi công cộng trên địa bàn Quận 8

26/10/2006

 

8

Quyết định

45/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục Quận 8

04/01/2007

 

9

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 8

26/8/2009

 

10

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8

26/8/2009

 

11

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

Quyết định về việc công bố 07 văn bản hết hiệu lực thi hành

26/8/2009

 

12

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 30/3/2010

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

06/4/2010

 

13

Chỉ thị

02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

12/4/2010

 

14

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

05/10/2010

 

15

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

Quyết định sửa đổi Khoản 4 mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05/4/2010 của UBND Quận 8 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn Quận 8

06/10/2010

 

16

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 03/3/2011

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (10 văn bản)

10/3/2011

 

17

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 8

21/4/2011

 

18

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính và Kế hoạch Quận 8

19/12/2011

 

19

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hết hiệu lực thi hành (14 văn bản)

01/9/2011

 

20

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 8

27/10/2011

 

21

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012

Quyết định về việc điều chỉnh phân công quản lý nhà nước đi với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 8

10/02/2012

 

22

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (02 văn bản)

30/10/2012

 

23

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 23/12/2012

Quyết định về việc công bố văn bản hết hiệu lực thi hành (07 văn bản).

30/12/2012

 

24

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản (04 văn bản)

07/3/2013

 

25

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8

08/12/2014

 

26

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017

Quyết định về việc bãi bỏ văn bản

02/6/2017

 

27

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 8

19/7/2017

 

28

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 8

19/7/2017

 

29

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8

12/12/2017

 

30

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 29/8/2018

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 8

06/9/2018

 

31

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 31/8/2018

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8

08/9/2018

 

Tổng số: 31 văn bản

 

Mu số 06

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1.

Quyết định

45/2006/QĐ- UBND ngày 28/12/2006

Quyết định về việc ban hành quy định về lập, chấp hành, quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục Quận 8.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 8

12/2019

2.

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 20/10/2011

Quyết định ban hành quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn Quận 8.

Bãi bỏ

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

Phòng Quản lý đô thị Quận 8

12/2019

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 815/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu815/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoĐã biết
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 815/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 815/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 8 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 815/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 8 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu815/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Quang Thảo
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoĐã biết
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 815/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 8 Hồ Chí Minh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 815/QĐ-UBND 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Quận 8 Hồ Chí Minh

              • 11/03/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực