Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP

Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi

Nội dung toàn văn Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TỔNG CỤC THỦY LỢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 816/QĐ-TCTL-VP

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THỦY LỢI

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY LỢI

Căn cứ Quyết định số 03/2010/QĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Phân cấp cho Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện văn bản số 3407/BNN-TCCB ngày 20/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 91/QĐ-TCTL-VP ngày 21/6/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành quy định về việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPTC (Ρ.TCCB).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tỉnh

 

QUY CHẾ

NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC THỦY LỢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 816/QĐ-TCTL-VP ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi (sau đây viết chung là nâng bậc lương trước thời hạn).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi chung là người lao động) được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Điều 3. Điều kiện, chế độ được hưởng và việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn

Thực hiện theo quy định tại điểm a và đ khoản 1, Điều 3 của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

Điều 4. Tỷ lệ và cách tính số người (chỉ tiêu) thuộc tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn

1. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số người trong biên chế đã được Tổng cục giao (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, trong đó không quá ½ số người giữ chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên.

2. Vào quý I của năm tiếp theo, căn cứ văn bản báo cáo của đơn vị về số người trong tỷ lệ được nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của năm trước liền kề và số dư ra dưới 10 người của đơn vị, Tổng cục sẽ xem xét, giao thêm chỉ tiêu được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc ngoài số người thuộc tỷ lệ 10% của cơ quan, trong đó ưu tiên cho các đơn vị có dưới 10 người, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Điều 5. Thực hiện ưu tiên trong xét nâng bậc lương trước thời hạn

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều cá nhân có thành tích như nhau thì thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

1) Cá nhân có tuổi cao hơn (trừ trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu);

2) Cá nhân có thâm niên công tác nhiều hơn;

3) Cá nhân là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật;

4) Cá nhân chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào;

5) Cá nhân là nữ; người thuộc dân tộc ít người.

Điều 6. Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ:

1. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 lần liên tiếp hoặc Bằng khen của Bộ trưởng trở lên hoặc Chiến sĩ thi đua cấp Bộ trở lên được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng;

2. Cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị được xét nâng bậc lương trước thời hạn 9 tháng;

3. Cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu và các hình thức khen thưởng của các Bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể các cấp chính quyền địa phương, căn cứ theo tiêu chuẩn, cấp độ thành tích tương đương quy định tại khoản 1, 2 Điều này để xét thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn.

Điều 7. Thời điểm được hưởng bậc lương mới khi được nâng lương trước thời hạn và thời gian tính để xét nâng bậc lương lần sau

1. Thời điểm hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được xác định bằng cách lấy thời điểm đến hạn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, tính lùi tương ứng với số tháng được nâng bậc lương sớm (12 tháng, 9 tháng).

2. Thời gian để xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày được hưởng bậc lương mới.

3. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được truy lĩnh tiền lương và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

Điều 8. Nguyên tắc nâng bậc lương trước thời hạn

1. Việc xem xét, quyết định nâng bậc lương trước thời hạn phải bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai, động viên khích lệ phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

2. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc, không thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

3. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn.

4. Đến hết quý I của năm sau liền kề với năm xét nâng bậc lương trước thời hạn, nếu cơ quan, đơn vị không thực hiện hết số người trong tỷ lệ được nâng bậc lương trước thời hạn của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn thì không được tính vào tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của các năm sau.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được thực hiện cùng với đợt xét nâng bậc lương thường xuyên trong năm.

2. Các trường hợp đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn sau khi được phân bổ chỉ tiêu bổ sung (quy định tại khoản 2, Điều 4 Quy chế này), các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 15 tháng 02 của năm sau, quá thời hạn coi như đơn vị không có nhu cầu.

3. Chế độ nâng lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do có thông báo nghỉ hưu được thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ.

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm phổ biến và thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 816/QĐ-TCTL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu816/QĐ-TCTL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2013
Ngày hiệu lực09/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 816/QĐ-TCTL-VP

Lược đồ Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu816/QĐ-TCTL-VP
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thủy lợi
        Người kýNguyễn Văn Tỉnh
        Ngày ban hành09/12/2013
        Ngày hiệu lực09/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ công chức

         • 09/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực