Quyết định 817/QĐ-UBDT

Quyết định 817/QĐ-UBDT năm 2017 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (đ
b/c);
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (05 bản)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN DÂN TỘC NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 817/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Đtriển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Công văn số 6190/BTP-QLXPVPHC&TDTHPL ngày 20/11/2017 của Bộ Tư pháp về việc đề xuất lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2018, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xem xét, đánh giá thực trạng việc thi hành chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban dân tộc. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản có liên quan;

b) Đảm bảo sự tham gia, phối kết hợp chặt chẽ giữa các Vụ, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Vụ, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được phân công.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Theo dõi tình hình thi hành chính sách, pháp luật có liên quan về công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số bộ, ngành liên quan về tình hình thi hành pháp luật; báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do các tổ chức, cá nhân phản ảnh, cung cấp;

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Thực hiện thường xuyên

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại tỉnh Lào Cai, Đắc Nông, Cà Mau

+ Thời gian kiểm tra: Mỗi tỉnh 5 ngày (Kết hợp cùng việc thực hiện đề tài khoa học cấp bộ và đề án theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg)

+ Phương thức kiểm tra: Yêu cầu địa phương tự kiểm tra, báo cáo kết quả, trên cơ sở báo cáo Đoàn đi kiểm tra trực tiếp tại địa phương;

+ Mốc thời gian kiểm tra: từ 01/01/ 2017 đến hết ngày 30/6/2018

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế (Thành phần đoàn dự kiến 03 người chưa kể lái xe)

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

2. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi thi hành pháp luật:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp. (Gồm 03 báo cáo kết quả của 03 đoàn kiểm tra và 01 báo cáo tổng hợp kết quả các tỉnh vùng dân tộc thiểu số và miền núi).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc, Thanh tra Ủy ban và các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 1 của nội dung Kế hoạch.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ quan công tác Dân tộc cấp tỉnh phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 817/QĐ-UBDT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 817/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 817/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 817/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành Uỷ ban Dân tộc
Người ký Lê Sơn Hải
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 29/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc

  • 29/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực