Quyết định 817/QĐ-UBND

Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề Luật sư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 817/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt "Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch Tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 150/TTr-STP ngày 15 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh uỷ;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh, CA tỉnh;
- Ban pháp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NC,70b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh Sơn La

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nghề Luật sư đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị.

2. Xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện Chiến lược, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chiến lược.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được quy định trong Chiến lược.

2. Các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động hành nghề luật sư.

3. Các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh phải gắn với Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 27/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La về việc triển khai Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 24/6/2011 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án "Phát triển Đội ngũ luật sư tỉnh Sơn La đến năm 2015 định hướng đến năm 2020" bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.

4. Đổi mới công tác quản lý Nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư trên cơ sở thực hiện có hiệu quả nguyên tắc quản lý Nhà nước kết hợp với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, đề cao trách nhiệm của luật sư cũng như đảm bảo cơ chế để các luật sư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề.

5. Đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Tư pháp với các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể triển khai Chiến lược của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

6. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

I. GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và các chính sách về luật sư, hành nghề luật sư

1.1. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư được Quốc hội khoá 13, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Sơn La.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.2. Rà soát các quy định của pháp luật về tố tụng và pháp luật có liên quan về vị trí, vai trò của luật sư, tổ chức và hoạt động của luật sư trong tiến trình Cải cách tư pháp; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò, hoạt động hành nghề của luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

1.3. Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan Nhà nước.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

 Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

3. Phát triển số lượng luật sư

Tiến hành rà soát nguồn nhân lực phát triển Đội ngũ luật sư; tuyên truyền, vận động các sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Luật và đã qua lớp đào tạo nghề luật sư, các điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán có kinh nghiệm đã nghỉ hưu gia nhập Đoàn Luật sư; tạo điều kiện cho những người đã qua đào tạo nghề luật sư trong việc tập sự hành nghề luật sư; phối hợp với Học viện tư pháp mở các lớp đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại tỉnh; phấn đấu đến năm 2015 tỉnh Sơn La có 20 luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư

4.1. Nâng cao năng lực của luật sư về tư vấn pháp luật, tranh tụng trước toà án giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế (cử luật sư tham gia học tập các chuyên đề, các khóa đào tạo, tập huấn nghề luật sư do Liên Đoàn luật sư Việt Nam và Bộ Tư pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng tư vấn và tranh tụng của luật sư, đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế).

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

4.2. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

4.3. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư, bảo đảm đến năm 2015 có ít nhất 50% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

5. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư

5.1. Tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại các tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh có khả năng chuyên sâu lĩnh vực hình sự, dân sự nhất là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài để đề xuất Liên Đoàn Luật sư Việt Nam và Bộ Tư pháp có biện pháp hỗ trợ về chuyên môn nhằm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

5.2. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Đội ngũ luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của xã hội về dịch vụ pháp lý, phát triển tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2015 có 15 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 01 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách tư pháp

6.1. Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước, hiệp hội ngành hàng,… tìm kiếm, nghiên cứu về các giải pháp phát triển thị trường dịch vụ tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác của luật sư; kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng chính sách để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý của luật sư, hoạt động hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn Luật sư, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

6.2. Xây dựng Kế hoạch tăng cường sự tham gia của luật sư vào các dự án công.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 2013 - 2014.

6.2. Xây dựng Đề án tăng cường sự tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách của luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao vai trò tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư

7.1. Đổi mới, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư pháp, bộ máy cơ quan quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.3. Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; ban hành các Quy chế hoạt động nội bộ của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư; Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; Quy chế phối hợp của luật sư trong hoạt động tố tụng; tăng cường kiểm tra, giám sát tập sự hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

7.4. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

7.5. Thành lập tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư theo Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức, hoạt động luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2013.

7.6. Tăng cường hợp tác quốc tế, hội nhập về luật sư và hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

7.7. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược; báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Chiến lược và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

II. GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về luật sư và hành nghề luật sư

1.1. Tổng kết 10 năm thi hành Luật Luật sư năm 2006 và 03 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách… liên quan đến tổ chức và hoạt động luật sư đã được xây dựng và ban hành trong giai đoạn năm 2013 - 2015; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược; báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình triển khai Chiến lược.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của luật sư trong xã hội.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3. Phát triển số lượng luật sư

3.1. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Đội ngũ luật sư đã được UBND tỉnh phê duyệt; phấn đấu đến năm 2020 có 40 luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

3.2. Nâng cao năng lực luật sư và hành nghề luật sư; cử luật sư tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu trong nước tại các Trung tâm đào tạo, các khóa đào tạo chuyên đề do Liên Đoàn luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp và các tổ chức quốc tế, khu vực liên kết đào tạo luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4. Nâng cao chất lượng luật sư

4.1. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư, bảo đảm đến năm 2020, 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

4.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

5. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện chính sách phát triển Đội ngũ luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, bảo đảm đến năm 2020, có 25 tổ chức hành nghề luật sư, trong đó có 02 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại và ít nhất 01 tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; thực hiện chính sách miễn, giảm thuế cho các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Thuế, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6. Phát triển hoạt động hành nghề luật sư; phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh Cải cách tư pháp

6.1. Đánh giá thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc tham gia tố tụng của luật sư; đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch hướng dẫn tham gia tố tụng của luật sư và văn bản pháp luật có liên quan nhằm tăng cường sự tham gia của luật sư trong các vụ án hình sự, bảo đảm vào năm 2020 trên 50% các vụ án hình sự do Tòa án xét xử có luật sư tham gia theo Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

6.2. Xây dựng cơ chế sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư trong các giao dịch, dự án, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước, hiệp hội ngành hàng… bảo đảm đến năm 2020 có trên 50% số lượng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Công thương.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về luật sư và hành nghề luật sư; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư

7.1. Hoàn thiện, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước, đội ngũ cán bộ tư pháp thực hiện công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư, kiện toàn về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.2. Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tập sự hành nghề luật sư tại tỉnh.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong Đoàn Luật sư.

a) Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Các Ban của cơ quan Đảng, Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

7.4. Tăng cường hội nhập về luật sư và hành nghề luật sư với các nước trong khu vực và trên thế giới; hoàn thiện cơ chế quản lý về hợp tác quốc tế về luật sư và hành nghề luật sư

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2020.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020; chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan và Đoàn Luật sư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể triển khai Chiến lược của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với Đội ngũ luật sư và các Tổ chức hành nghề luật sư; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư ở địa phương.

- Tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết và định kỳ hàng năm (trước ngày 15/10), từng giai đoạn báo cáo Bộ Tư pháp và Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn cơ quan chủ trì thực hiện Chiến lược lập dự toán, quyết toán kinh phí; bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này; xây dựng cơ chế chính sách phát triển Đội ngũ luật sư và Tổ chức hành nghề luật sư; phối hợp trong quản lý luật sư và tổ chức hành nghề luật sư

- Hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Trách nhiệm của Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

- Hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

5. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư triển khai thực hiện Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

6. Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh uỷ, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh

- Trân trọng đề nghị Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp huyện uỷ, thành uỷ, cấp uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn các cơ quan tư pháp tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này; hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo kết quả triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy UBND tỉnh theo quy định.

7. UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư, các Sở, Ban, Ngành, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này; hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo kết quả triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

8. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Nghề luật sư đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Tổng thể của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Tư pháp rà soát và báo cáo UBND tỉnh cử các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư đủ điều kiện tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại ở trong nước và ngoài nước theo quy định.

- Phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc liên kết các tổ chức hành nghề nhỏ thành các tổ chức có quy mô lớn đủ khả năng và tiềm lực tham gia tư vấn, tranh tụng trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

- Quy hoạch, lựa chọn những luật sư có chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ để đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời thường xuyên cử luật sư tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho luật sư.

- Tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thương mại và hội nhập kinh tế, quốc tế khi có yêu cầu.

- Cử luật sư tư vấn và tham gia tranh tụng các vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tham gia tư vấn, giải quyết tranh chấp quốc tế khi có yêu cầu; khuyến khích luật sư ký hợp đồng làm việc thường xuyên hoặc theo vụ việc cho các doanh nghiệp.

- Đề xuất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh thành lập tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư tỉnh Sơn La.

- Định kỳ hàng năm (trước ngày 05/10), từng giai đoạn báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư và các nguồn thu hợp pháp khác.

2. Các sở, ban, ngành, tổ chức được giao nhiệm vụ chủ trì triển khai các nội dung của Kế hoạch này, căn cứ vào nội dung, tiến độ thực hiện của các hoạt động và chế độ chi tài chính hiện hành, hàng năm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện Kế hoạch có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 817/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu817/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2013
Ngày hiệu lực25/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 817/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề Luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề Luật sư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu817/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành25/04/2013
        Ngày hiệu lực25/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề Luật sư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 817/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch Chiến lược phát triển nghề Luật sư

           • 25/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực