Quyết định 818/QĐ-UBND

Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 261/TTr-STTTT ngày 20 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, bao gồm: Quy định về tổ chức quản lý hoạt động và tổ chức cung cấp, thu thập, cập nhật và đăng tải thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan quản lý và vận hành Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

b) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

c) Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

d) Các tổ chức, cá nhân tham gia viết tin, bài, khai thác, sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chức năng của Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Cổng thông tin) là hệ thống thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh (bao gồm các tiện ích và dịch vụ hỗ trợ kèm theo); kết nối, cung cấp các loại dịch vụ công khác đang triển khai trên địa bàn tỉnh và tích hợp cơ sở dữ liệu với các hệ thống thông tin khác (hệ thống phục vụ công tác quản lý tổng hợp, hệ thống phục vụ công tác quản lý chuyên ngành) để tạo kênh cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cổng thông tin được công bố trên Internet tại địa chỉ truy cập: http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

2. Cung cấp các thông tin về: Quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; thông tin về giá đất, danh mục dự án thu hút đầu tư; công khai ngân sách, giá, phí các loại, thông tin đấu thầu; cơ chế, chính sách, quy định quản lý nhà nước của Trung ương và của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực; các chủ trương, chính sách, giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư, khởi nghiệp; thông tin về các loại hình dịch vụ công, các tiện ích do các cơ quan, đơn vị và các cơ quan ngành dọc cung cấp.

3. Cung cấp thông tin thủ tục hành chính. Tập trung công khai toàn bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ba cấp.

4. Chức năng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến tập trung của tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

5. Chức năng thông tin hồ sơ thủ tục hành chính. Chủ động cập nhật tự động công khai thông tin danh mục hồ sơ được tiếp nhận theo ngày, theo cơ quan, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ chờ bổ sung và thông tin nội dung cần bổ sung.

6. Chức năng thống kê và kiểm soát hồ sơ một cửa. Công khai các dữ liệu thống kê cơ bản của toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trên phạm vi toàn tỉnh.

7. Cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành (không mật) đã được xây dựng và tích hợp (đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông vận tải, danh mục giấy phép đã cấp trên các lĩnh vực,...) phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

8. Hướng dẫn, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cơ chế chính sách, giải đáp dịch vụ công, khảo sát ý kiến khách hàng.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG THÔNG TIN

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến

1. Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến là cơ quan chủ trì quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

3. Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến thực hiện việc biên tập, kiểm duyệt, cập nhật và đăng tải thông tin lên Cổng thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin.

4. Việc vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Cổng thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật Nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định khác về quản lý thông tin điện tử trên mạng Internet.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin

1. Ban Biên tập chịu trách nhiệm chính về nội dung Cổng thông tin.

2. Tổ chức quản lý tin, bài viết trên Cổng thông tin; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật và đăng tải thông tin, dữ liệu tại các chuyên mục, chuyên trang trên Cổng thông tin được kịp thời, chính xác.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên môn, các đơn vị cung cấp thông tin xây dựng và ban hành áp dụng các biểu mẫu cung cấp thông tin theo các loại thông tin quy định tại Điều 6 Quy chế này.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, kiểm tra nội dung thông tin và xử lý yêu cầu kỹ thuật khi đăng tải thông tin.

5. Chủ trì, phối hợp xử lý, trả lời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các vấn đề liên quan.

6. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến đề xuất, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Biên tập, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của Cổng thông tin.

7. Xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN

Điều 5. Nguyên tắc chung trong việc cung cấp, tiếp nhận, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin

1. Các thông tin được cung cấp, tiếp nhận và đăng tải trên Cổng thông tin phải đáp ứng mục tiêu công khai, minh bạch về thông tin và các hoạt động dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và quản lý thông tin điện tử trên mạng Internet.

3. Thông tin do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp trên Cổng thông tin phải đảm bảo nguyên tắc: Đầy đủ, chính xác và kịp thời. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

4. Các thông tin được đưa chính thức lên Cổng thông tin phải chịu sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng thông tin.

5. Thông tin của các cơ quan, tổ chức cung cấp trên Cổng thông tin phải sử dụng các phông chữ của Bộ mã ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 .

Điều 6. Nội dung thông tin cung cấp trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin giới thiệu về Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh; thông tin về giá đất, danh mục dự án thu hút đầu tư, công khai ngân sách, giá, phí các loại, thông tin về đấu thầu; cơ chế, chính sách, quy định quản lý nhà nước của Trung ương và của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực; các chủ trương, chính sách, giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

3. Thông tin về thủ tục hành chính: Thông tin công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; liên kết đến cơ sở dữ liệu (CSDL) thủ tục hành chính ba cấp gồm tên thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình và thời hạn giải quyết, phí, lệ phí thực hiện thủ tục, cơ quan giải quyết thủ tục, căn cứ pháp lý, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính và các thông tin liên quan.

4. Thông tin tiếp nhận và nội dung trả lời phản ánh, vướng mắc về cơ chế chính sách và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của người dân và doanh nghiệp.

5. Cung cấp công cụ giao dịch phục vụ nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến của người dân doanh nghiệp từ mức độ 3 trở lên. Bao gồm đăng ký tài khoản giao dịch khách hàng, đăng nhập hệ thống để điền tờ khai thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu tiến độ hồ sơ, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ.

6. Cập nhật tự động công khai thông tin danh mục hồ sơ được tiếp nhận theo ngày, theo cơ quan, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ chờ bổ sung và thông tin nội dung cần bổ sung.

7. Liên kết các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực phù hợp với nội dung chuyên trang.

8. Liên kết cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; liên kết, tích hợp các cổng/trang thông tin điện tử của Trung ương, địa phương.

Điều 7. Phương thức cung cấp thông tin

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, cộng tác viên cung cấp tin, bài, ảnh phù hợp với nội dung của Cổng thông tin.

- Thông tin điện tử gửi qua hộp thư điện tử của Ban Biên tập Cổng thông tin: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin điện tử dưới dạng tập tin văn bản, bảng tính, phim, ảnh, âm thanh... được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân thủ theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

- Thông tin bằng bản giấy hoặc dưới dạng lưu trữ khác gửi về địa chỉ: Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa - 147 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Các cơ quan, địa phương đã có hệ thống thông tin riêng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa để xây dựng phương án tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến vào Cổng thông tin nhằm trao đổi, khai thác và sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến một cách hiệu quả nhất.

Điều 8. Quy định về cung cấp, cập nhật và lưu trữ thông tin

1. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cho Cổng thông tin phải ghi rõ, đầy đủ họ tên cá nhân, tên tổ chức, chức danh (nếu có), địa chỉ thư điện tử (email) hoặc địa chỉ liên lạc và số điện thoại của cá nhân, tổ chức.

2. Thời gian cung cấp thông tin

a) Đối với các tin nổi bật, tin hoạt động: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi diễn ra các hoạt động sự kiện.

b) Đối với thông tin quy định tại Khoản 2, 3 Điều 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành.

c) Đối với thông tin quy định tại Khoản 4 Điều 6 thực hiện theo Quy chế tiếp nhận, phối hợp xử lý, hướng dẫn, trả lời vướng mắc, phản ánh được tiếp nhận qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.

d) Đối với thông tin quy định tại Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 6 thực hiện theo các Quy chế: Quy chế phối hợp kiểm soát, đối soát thanh toán trực tuyến; Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu; Quy chế tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến với các hệ thống thông tin khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.

3. Ban Biên tập Cổng thông tin có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản toàn bộ nội dung thông tin theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các thông tin, dữ liệu điện tử (dữ liệu cấu hình hệ thống, dữ liệu tài khoản người dùng, cấu hình thiết lập kênh, cơ sở dữ liệu lưu trữ nội dung và các dữ liệu liên quan khác...) của Cổng thông tin phải được định kỳ sao chép lưu trữ trên ổ đĩa cứng tối thiểu 01 tuần/lần và lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho Cổng thông tin

1. Cơ sở hạ tầng thông tin cho Cổng thông tin được xây dựng, cài đặt và quản lý tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh.

2. Hệ thống máy chủ phải được đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn bằng các hệ thống dự phòng, tường lửa, các phần mềm chống xâm nhập trái phép. Liên tục cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất, phần mềm sửa lỗi của nhà sản xuất.

3. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng thông tin bằng các cơ chế bảo mật, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục lỗ hổng bảo mật.

4. Mọi thành viên tham gia quản lý, vận hành Cổng thông tin phải có trách nhiệm bảo quản thông tin truy cập quản trị hệ thống (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) và chịu trách nhiệm về sự cố liên quan đến thông tin truy cập quản trị hệ thống đó.

5. Việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, thay đổi trên Cổng thông tin thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 10. Cung cấp dịch vụ quảng cáo trên Cổng thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa được thực hiện các dịch vụ quảng cáo có thu trên Cổng thông tin theo quy định của Luật Quảng cáo và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Chế độ thù lao và nhuận bút

Việc chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cung cấp và tạo lập thông tin trên Cổng thông tin cho Ban Biên tập Cổng thông tin, cộng tác viên, cá nhân, tổ chức theo Quy định định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Cổng thông tin thực hiện theo Điều 10 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được sử dụng cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin;

b) Chi cho việc lưu trữ, bảo mật và an toàn cho Cổng thông tin;

c) Chi cho việc mua thông tin, biên tập thông tin cập nhật lên Cổng thông tin;

d) Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo chuyên đề nghiệp vụ, chuyên môn liên quan hoạt động của Cổng thông tin;

đ) Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối Internet đảm bảo đủ băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;

e) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo Cổng thông tin tỉnh hoạt động theo Luật Sở hữu trí tuệ;

g) Chi phí hành chính khác nhằm phục vụ công tác quản lý và vận hành Cổng thông tin tỉnh.

2. Mức chi được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Quy chế này, góp phần phát triển Cổng thông tin được xét khen thưởng theo quy định.

2. Nghiêm cấm hành vi phá hoại Cổng thông tin dưới mọi hình thức. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành hoạt động, quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin thông suốt, hiệu quả, kịp thời; thẩm định và tham mưu triển khai phương án nâng cấp, cải tiến, mở rộng hoạt động của Cổng thông tin.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp, bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách trên cơ sở dự toán kinh phí do Sở Thông tin và Truyền thông lập hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật cho Cổng thông tin, chủ trì đề xuất thay đổi, bổ sung, nâng cấp; tổ chức quản lý, vận hành và sử dụng bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin được thông suốt, ổn định và an toàn trên mạng Internet.

Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng thông tin

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung thông tin được quy định tại Điều 7, Điều 8 của Quy chế này.

2. Các cơ quan, địa phương cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến chủ động rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đề xuất cập nhật thay đổi, bổ sung thủ tục hành chính; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch hàng năm và định hướng phát triển của Cổng thông tin.

3. Các tổ chức, cá nhân khác tham gia khai thác thông tin trên Cổng thông tin có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet và các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Biên tập Cổng thông tin hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 818/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu818/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 818/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu818/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quản lý hoạt động Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa

         • 25/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực