Quyết định 818/QĐ-UBND

Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Thanh tra tỉnh Đắk Nông thực hiện tại một cửa điện tử

Nội dung toàn văn Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THANH TRA TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 435/TTr-TTr ngày 24 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Thanh tra tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành thì Thanh tra tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện tử theo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THANH TRA TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN THƯ

Tên thủ tục hành chính: Xử lý đơn

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 08 (ngày làm việc) x 08 giờ = 64 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ Trung tâm HCC

- Tiếp nhận đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh và tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có);

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Văn phòng

Văn thư, Chánh Văn phòng

- Tiếp nhận, chuyển trình Lãnh đạo cơ quan.

03

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực

Duyệt hồ sơ, chuyển Trưởng phòng nghiệp vụ xử lý

03

 

 

 

Bước 4

Phòng Nghiệp vụ 2

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ 2

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý.

02

 

 

 

Công chức được phân công xử lý

- Phân loại đơn và đề xuất hướng xử lý;

- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

28

 

 

 

Lãnh đạo phòng nghiệp vụ 2

- Xem xét đề xuất xử lý đơn của công chức được phân công;

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

06

 

 

 

Bước 5

Lãnh đạo cơ quan

Phó Chánh Thanh tra phụ trách lĩnh vực

- Phê duyệt kết quả xử lý.

14

 

 

 

Bước 6

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu;

- Gửi kết quả TTHCC.

02

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

Cán bộ Trung tâm HCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân;

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02

 

 

 

II. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI

1. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 1

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Ghi chú: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

Thời gian quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh nội dung khiếu nại

- Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại;

- Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;

- Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;

- Xác minh thực tế;

- Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

- Làm việc với các bên khác trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại;

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu cần thiết).

120

 

 

 

Bước 2

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh nội dung khiếu nại

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại.

40

 

 

 

Bước 3

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh nội dung khiếu nại

Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan (nếu có).

08

 

 

 

Bước 4

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh nội dung khiếu nại

Tham mưu dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại.

40

 

 

 

Bước 5

Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra

Xem xét, ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

28

 

 

 

Bước 6

Thanh tra tỉnh

Văn thư

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại.

04

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết khiếu nại lần 2

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Ghi chú: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

- Công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại;

- Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;

- Làm việc trực tiếp với người bị khiếu nại;

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;

- Xác minh thực tế;

- Trưng cầu giám định (nếu cần thiết);

- Làm việc với các bên khác trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại;

- Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu cần thiết).

176

 

 

 

Bước 2

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

48

 

 

 

Bước 3

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

Tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền lợi ích liên quan (nếu có)

20

 

 

 

Bước 4

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

Tham mưu dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại

56

 

 

 

Bước 5

Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra

Xem xét, ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại

56

 

 

 

Bước 6

Thanh tra tỉnh

Văn thư

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại

04

 

 

 

III. LĨNH VỰC TỐ CÁO

1. Tên thủ tục hành chính: Giải quyết tố cáo

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Ghi chú: Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo; Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày; Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày (theo Luật Tố cáo năm 2018).

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

+ Giao hoặc công bố quyết định xác minh nội dung tố cáo cho người bị tố cáo

+ Làm việc trực tiếp với người tố cáo

+ Làm việc trực tiếp với người bị tố cáo

+ Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo

+ Thu thập, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung tố cáo

+ Xác minh thực tế

+ Trưng cầu giám định (nếu cần thiết)

+ Gia hạn giải quyết tố cáo (nếu cần thiết);

120

 

 

 

Bước 2

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

- Dự thảo Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

- Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

- Tham khảo ý kiến tư vấn

40

 

 

 

Bước 3

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

Tham mưu dự thảo kết luận nội dung tố cáo

40

 

 

 

Bước 4

Thanh tra tỉnh

Tổ xác minh

Công bố dự thảo kết luận nội dung tố cáo

08

 

 

 

Bước 5

Thanh tra tỉnh

Chánh Thanh tra

- Xem xét, ban hành kết luận nội dung tố cáo

- Xem xét, ban hành Thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu của người tố cáo).

28

 

 

 

Bước 6

Thanh tra tỉnh

Văn thư

Gửi Thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo (nếu có yêu cầu của người tố cáo).

04

 

 

 

Tổng số: 04 TTHC.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 818/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu818/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 818/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu818/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 818/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Đắk Nông

           • 05/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực