Quyết định 819/QĐ-BCT

Quyết định 819/QĐ-BCT năm 2016 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị đnh số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Sinh, địa chỉ số 234 đường tỉnh 744, ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ. Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Mã số phòng thử nghiệm: TNPB-BCT.02.16

Điều 2. Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Thiên Sinh có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sẽ chịu sự giám sát định kỳ mỗi năm một lần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Sinh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cục Hải quan;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);

- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI PHÂN BÓN VÔ CƠ CỦA PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN SINH
(Kèm theo Quyết định s: 819/QĐ-BCT ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên phép thử cụ thể

Giới hạn phát hiện (nếu có) / phạm vi đo

Phương pháp thử

I

Phân bón

1

Xác định pH

(5 - 9)

AOAC 2012
(973.04)

II

Phân bón dạng lỏng

1

Xác định tỷ trọng

(1,05 - 1,2)
g/cm3

QTTN-KT-05

III

Phân Urê

1

c định độ ẩm

 

QTTN-KT-01

2

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(44 - 46) %

TCVN 2620:2014

IV

Phân SA

1

Xác định độ ẩm

 

QTTN-KT-01

2

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(20 - 21)%

IS 826:67

V

Phân lân nung chảy

1

Xác định độ ẩm

 

QTTN-KT-01

VI

Phân khoáng đơn (Phân bón đơn đa lượng)

1

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(0,5 - 20) %

TCVN  5815:2001

TCVN 8557:2010

2

Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 8560:2010

3

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001

4

Xác định hàm lượng Phốt pho

(0,5 - 20) %

TCVN 8559:2010

VII

Phân hỗn hợp

1

Xác định hàm lượng Nitơ (N)

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001

TCVN 8557:2010

2

Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 8560:2010

3

Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu

(0,5 - 20) %

TCVN 5815:2001

4

Xác định hàm lượng Phốt pho

(0,5 - 20) %

TCVN 8559:2010

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-BCT chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ 2016

            • 03/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực