Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 16/01/2013 CỦA UBND TỈNH ĐẮK NÔNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) CHI PHÍ KHOÁN CHO VIỆC TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 109/TTr-STC ngày 07 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Lý do: Không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Việc thanh toán các khoản chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính sẽ do cơ quan tài chính cùng cấp duyệt chi theo mức chi thực tế hợp lý, hợp lệ của từng vụ việc theo đề nghị của cơ quan của người ra quyết định tịch thu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Tư pháp; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Sở Tư Pháp;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đắk Nông;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, NN, KTTC (TT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 819/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu819/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýNguyễn Bốn
       Ngày ban hành09/06/2015
       Ngày hiệu lực09/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bán đấu giá tài sản Đắk Nông

           • 09/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực