Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thực hiện tại Một cửa điện tử do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục đấu thầu Một cửa điện tử Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 05 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU, VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA), VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 51/TTr-SKH ngày 20 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tại Một cửa điện tử (Phụ lục số 01, 02).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông cập nhật Quy trình nội bộ trên Một cửa điện tử; bổ sung cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý và trả kết quả (phần Người thực hiện) trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp có sự thay đi về cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ TTHC (do luân chuyn cán bộ, công chức, viên chức), thay đổi về thời gian thực hiện TTHC (TTHC công bố sửa đổi, bổ sung); TTHC bị bãi bỏ thì Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Viễn thông Đắk Nông chủ động cập nhật hoặc xóa bỏ trên Một cửa điện tử theo quy định.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh công bTTHC mới ban hành thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ TTHC thực hiện tại Một cửa điện tử theo quy định.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Viễn thông Đắk Nông;
- Lưu: VT, TTHCC, KTN, KTTH, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Huy

 

PHỤ LỤC 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đk Nông)

1. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đu tư đxuất đi với dự án nhóm B, nhóm C.

 Tng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 gi.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2:

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20

 

 

 

Chuyên viên được phân công xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

104

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm A.

 Tng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ = 320 giờ;

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đtheo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2:

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20

 

 

 

Chuyên viên được phân công xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

154

 

 

 

Bước 2.1:

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

120

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất với dự án nhóm B.

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20

 

 

 

Chuyên viên được phân công xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyt.

104

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đxuất với dự án nhóm A.

 Tổng thời gian thực hiện TTHC: 60 ngày làm việc x 08 giờ = 480 gi.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

36

 

 

 

Chuyên viên được phân công xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyt.

232

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

160

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

40

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm B, nhóm C.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đtheo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20

 

 

 

Chun viên được phân công x

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

104

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

80

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án nhóm A.

 Tng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ = 320 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

Bước 1:

Trung tâm Hành chính công

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo mẫu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo mẫu).

4. Chuyển hồ sơ. (theo mẫu).

04

 

 

 

Bước 2

Phòng Giám sát đầu tư - Thanh tra

Lãnh đạo phòng GSĐT - Thanh tra

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

20

 

 

 

Chuyên viên được phân công xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phòng xem xét, kiểm tra, chnh sửa và trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

154

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan chuyên ngành liên quan

Các Sở, ngành có liên quan

- Văn bản trả lời của các Sở chuyên ngành liên quan.

120

 

 

 

Bước 3:

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách phòng

- Báo cáo thẩm định; dự thảo Quyết định phê duyệt.

24

 

 

 

Bước 4:

Văn phòng Sở

Văn thư

- Kiểm tra, đóng dấu, phát hành.

- Gửi kết quả đến TTHCC.

08

 

 

 

Bước 5:

Trung tâm HCC

Công chức tiếp nhận, trả hồ sơ tại TTHCC

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Tổng số: 06 TTHC

 

PHỤ LỤC SỐ 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA), VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

1. Tên thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC,VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

- Trình lãnh đạo phê duyệt

32

 

 

 

Cơ quan được gửi lấy ý kiến

……..

- Văn bản cho ý kiến

64

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

……..

- Phê duyệt HS, văn bản.

04

 

 

 

Văn phòng

 

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

02

 

 

 

UBND tỉnh

B3

Văn thư VP UBND tỉnh

 

- Chuyển hồ cho phòng, ban chuyên môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên

- Thm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

29

 

 

 

LĐ Văn phòng UBND tỉnh

….

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tnh

….

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

....

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

03

 

 

 

 

B4

TTHCC

....

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tnh phải chuyn về các Sở; ban, ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

2. Tên thủ tục hành chính: Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản.

2.1. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình mục tiêu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 105 (ngày làm việc) x 8 giờ = 840 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC,VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

680

 

 

 

Các cơ quan được gửi lấy ý kiến

……

- Văn bản lấy ý kiến các đơn vị

40

 

 

 

Lãnh đạo Cơ quan

……

- Phê duyệt HS, văn bản

16

 

 

 

Văn phòng

……

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

04

 

 

 

UBND tỉnh

B3

Văn thư VP UBND tnh

……

- Chuyển hồ cho phòng, ban chuyên môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

66

 

 

 

LĐ Văn phòng UBND tỉnh

……

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

……

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

……

- Đóng dấu

- Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan

- Trung tâm HCCC

08

 

 

 

 

B4

TTHCC

……

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tỉnh phi chuyển về các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

2.2. Đối với dự án đầu tư nhóm A

Tng thời gian thực hiện TTHC: 55 (ngày làm việc) x 8 giờ = 440 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC,VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thi tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ đến Cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

80

 

 

 

Các Cơ quan có liên quan

……

- Văn bản lấy ý kiến các đơn vị

224

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

……

- Phê duyệt HS, văn bản

08

 

 

 

Văn phòng

……

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

04

 

 

 

UBND tnh

B3

Văn thư VP UBND tnh

……

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chun môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên xử lý

- Thm tra hồ sơ

- Soạn tho văn bản

- Trình lãnh đạo

90

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

……

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

……

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

……

- Đóng dấu

- Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan

- Trung tâm HCCC

08

 

 

 

 

B4

TTHCC

……

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tỉnh phải chuyển về các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

2.3. Đối với dự án đầu tư nhóm B

Tng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 8 giờ = 360 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC,VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mẫu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

72

 

 

 

Các cơ quan có liên quan

……

- Văn bản lấy ý kiến các đơn vị

160

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

……

- Phê duyệt HS, văn bản

04

 

 

 

Văn phòng

……

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

04

 

 

 

UBND tnh

B3

Văn thư VP UBND tỉnh

……

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên xử lý

- Thm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

86

 

 

 

LĐ Văn phòng UBND tỉnh

……

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

……

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

……

- Đóng dấu

- Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan

- Trung tâm HCCC

08

 

 

 

 

B4

TTHCC

……

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tỉnh phải chuyển về các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

2.4. Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án khác

Tng thời gian thực hiện TTHC: không quá 35 (ngày làm việc) x 8 giờ = 280 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC,VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị

72

 

 

 

Các cơ quan có liên quan

……

- Văn bản lấy ý kiến các đơn vị

80

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

……

- Phê duyệt HS, văn bản

04

 

 

 

Văn phòng

……

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

04

 

 

 

UBND tnh

B3

Văn thư VP UBND tỉnh

……

- Chuyn hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên xử lý

- Thẩm tra hồ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

86

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

……

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

……

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

……

- Đóng dấu

- Thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan

- Trung tâm HCCC

08

 

 

 

 

B4

TTHCC

……

- Thông báo cho tổ chức, cá nhân.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tỉnh phải chuyển về các sở ban ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

3. Tên thủ tục hành chính: Xác nhận chuyên gia.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15,5 (ngày làm việc) x 8 giờ = 124 gi.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (gi)

Trước hn (2đ)

Đúng hn (1đ)

Quá hn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

CC, VC

1. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết Phiếu biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu).

2. Nếu hồ sơ còn thiếu, chưa đúng quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định (theo Mu).

3. Nếu hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn người nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định (theo Mu).

4. Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

B2

Phòng ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho công chức xử lý

04

 

 

 

Chuyên viên xử lý

- Xử lý, thẩm định hồ sơ

- Trình lãnh đạo phê duyệt

40

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

……

- Phê duyệt HS, văn bản

04

 

 

 

Văn phòng

……

- Đóng dấu

- Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

04

 

 

 

UBND tnh

B3

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

……

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chun môn.

01

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo phòng

Duyệt, chuyển CV xử lý.

01

 

 

 

Chuyên viên xử lý

- Thm tra hồ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

47

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

……

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

08

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

……

- Duyệt

08

 

 

 

Văn thư

……

- Đóng dấu

- Trung tâm HCCC

03

 

 

 

 

B4

TTHCC

……

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

Lưu ý: Trường hợp hồ sơ TTHC đã xử lý từ Bước 1 đến Bước 3, tuy nhiên theo quy định UBND tỉnh phải chuyn về các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu xử lý thì xây dựng các bước tiếp theo như bước 2, 3.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục đấu thầu Một cửa điện tử Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục đấu thầu Một cửa điện tử Đắk Nông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýCao Huy
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục đấu thầu Một cửa điện tử Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-UBND 2019 Quy trình nội bộ thủ tục đấu thầu Một cửa điện tử Đắk Nông

            • 05/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực