Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định 819/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 819/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Lai Châu 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 819/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: 10 thủ tục hành chính ban hành mới; 11 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đã được công bố tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, tái bản, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Chử

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 819 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Phần I

Danh mục các thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Stt

Số hồ sơ THC

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

Trang

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

I

LĨNH VỰC: XÂY DỰNG

1

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

4

2

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

11

3

Thủ tục xin ý kiến đối với thiết kế cơ sở của các Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu cho sản xuất xi măng thuộc nhóm B, C xây dựng tại địa phương

16

4

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp xây dựng mới

24

5

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình theo giai đoạn

34

6

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án

41

7

Thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp sửa chữa cải tạo

49

II

LĨNH VỰC: NHÀ Ở

8

Thủ tục xin phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

54

III

LĨNH VỰC: QUY HOẠCH XÂY DỰNG

9

Thủ tục đề xuất chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

61

10

Thủ tục đề nghị điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

66

B

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I

LĨNH VỰC: XÂY DỰNG

1

T-LAC-201134-TT

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa lệ phí.

70

2

T-LAC-224055-TT

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình xây dựng

- Sửa trình tự thực hiện;

- Thành phần hồ sơ;

- Sửa mẫu đơn;

- Sửa căn cứ pháp lý.

75

3

T-LAC-223983-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình.

- Thành phần hồ sơ;

- Sửa mẫu đơn;

- Sửa yêu cầu, điều kiện;

- Sửa căn cứ pháp lý.

82

4

T-LAC-224068-TT

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

- Sửa căn cứ pháp lý.

86

II

LĨNH VỰC: QUY HOẠCH XÂY DỰNG

5

T-LAC-076365-TT

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chi tiết.

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa lệ phí;

- Sửa căn cứ pháp lý.

89

6

T-LAC-076421-TT

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch chung

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa lệ phí;

- Sửa căn cứ pháp lý.

93

7

T-LAC-076332-TT

Thẩm định đồ án thiết kế quy hoạch điểm dân cư nông thôn

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa lệ phí;

- Sửa căn cứ pháp lý.

97

8

T-LAC-076052-TT

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa căn cứ pháp lý.

100

9

T-LAC-076012-TT

Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa căn cứ pháp lý.

102

10

T-LAC-076038-TT

Thỏa thuận và giới thiệu địa điểm vị trí khu đất thuộc quy hoạch huyện

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa căn cứ pháp lý.

105

11

T-LAC-076042-TT

Thỏa thuận và giới thiệu địa điểm vị trí khu đất thuộc quy hoạch thị xã

- Sửa trình tự thực hiện;

- Sửa căn cứ pháp lý.

106

C

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I

LĨNH VỰC: QUY HOẠCH XÂY DỰNG

1

T-LAC-224024-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình.

 

 

2

T-LAC-224005-TT

Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại I.

 

 

3

T-LAC-224017-TT

Cấp giấy phép xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại II.

 

 

4

T-LAC-076525-TT

Thẩm định dự toán dịch vụ công ích

 

 

5

T-LAC-076554-TT

Thẩm định định mực dự toán

 

 

6

T-LAC-214565-TT

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên.

 

 

7

T-LAC-214599-TT

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha.

 

 

8

T-LAC-207658-TT

Báo cáo của Chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng.

 

 

9

T-LAC-207663-TT

Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng.

 

 

II

LĨNH VỰC: QUY HOẠCH XÂY DỰNG

10

T-LAC-076021-TT

Thỏa thuận Quy hoạch tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc.

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu819/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2014
Ngày hiệu lực28/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 819/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 819/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Lai Châu 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 819/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Lai Châu 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu819/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýNguyễn Khắc Chử
        Ngày ban hành28/07/2014
        Ngày hiệu lực28/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 819/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Lai Châu 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 819/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở xây dựng Lai Châu 2014

            • 28/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực