Quyết định 82/2009/QĐ-UBND

Quyết định 82/2009/QĐ-UBND về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên ngành y tế phục vụ chuyên môn y tế giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chính sách trợ cấp cán bộ, công nhân viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 82/2009/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN Y TẾ GIAI ĐOẠN 2010-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2009/NQ-UBND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê chuẩn chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên ngành y tế phục vụ chuyên môn y tế giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Xét đề nghị của Giám đốc sở Y tế tại tờ trình số 1986/TTr-SYT ngày 11/12/2009 và tờ trình số 1829/TTr-SYT ngày 30/11/2009 của Sở Y tế về việc đề nghị xét duyệt “Chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên ngành y tế phục vụ chuyên môn y tế giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công nhân viên ngành y tế phục vụ chuyên môn y tế giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, MỨC TRỢ CẤP

a. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ công nhân viên ngành y tế trực tiếp làm nhiệm vụ khám chữa bệnh và dự phòng tại các cơ sở y tế công lập thuộc sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

b. Điều kiện để được trợ cấp:

Điều kiện hưởng trợ cấp: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm Luật Cán bộ, công chức và nội quy, quy chế của đơn vị, không đang trong thời gian chấp hành kỷ luật.

c. Mức trợ cấp: Ngoài chế độ lương, phụ cấp quy định, cán bộ, công nhân viên còn được hưởng thêm trợ cấp 30% mức lương cơ bản.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách tỉnh sẽ cấp hàng năm cho ngành y tế ngoài định mức kinh phí sự nghiệp y tế.

Điều 2. Giao cho sở Y tế căn cứ vào quyết định này có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ; “báo cáo”
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Y tế (Vụ Pháp chế);
- TTr.TU, TTr.HĐND Tỉnh; “báo cáo”
- Chủ tịch và các PCT. UBND Tỉnh;
- UB Mặt trận tổ quốc Tỉnh và các đoàn thể;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Ban thuộc HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp (để theo dõi);
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT-TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2009
Ngày hiệu lực28/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chính sách trợ cấp cán bộ, công nhân viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chính sách trợ cấp cán bộ, công nhân viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành18/02/2009
        Ngày hiệu lực28/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chính sách trợ cấp cán bộ, công nhân viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2009/QĐ-UBND chính sách trợ cấp cán bộ, công nhân viên

            • 18/02/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực