Quyết định 82/QĐ-UBND

Quyết định 82/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/QĐ-UBND

Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, NGƯỜI NGHÈO NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 19 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 102/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 về việc Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Căn cứ Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án lớn năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 17/TTr-LĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục đích đào tạo

- Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn nhằm góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao trình độ nghề trong sản xuất, giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, giải quyết việc làm cho nông dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Dạy nghề ngắn hạn cho lao động nghèo nhằm giúp người nghèo có cơ hội tìm việc làm, tạo việc làm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng xuất lao động góp phần cải thiện thiện từng bước điều kiện sống vươn lên thoát nghèo.

2. Đối tượng đào tạo.

Tập trung nguồn kinh phí đào tạo nghề nông thôn và đào tạo nghề cho các đối tượng:

- Lao động nông thôn có nhu cầu sau học nghề vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ hoặc tự tạo việc làm.

- Là người nghèo có nhu cầu sau học nghề vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ hoặc tự tạo việc làm, ứng dụng kiến thức được đào tạo nhằm tăng năng xuất lao động.

- Là lao động dân vạn đò trong Chương trình trọng điểm định cư dân vạn đò sông Hương của UBND thành phố Huế có nhu cầu sau học nghề vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, hợp tác xã thủ công mỹ nghệ hoặc tự tạo việc làm.

3. Chỉ tiêu và ngành nghề đào tạo:

a) Chỉ tiêu: Tổng chỉ tiêu đào tạo nghề là 5.000 người; trong đó:

- Lao động nông thôn: 1.500 người;

- Người nghèo: 3.500 người (bao gồm 600 lao động dân định cư vạn đò của TP Huế);

b) Ngành nghề đào tạo: Gồm các ngành: May Công nghiệp; Dịch vụ-du lịch (kế toán, tài chính, phục vụ nhà hàng, buồng, bàn, bếp); Cơ khí (gò, hàn, sửa chữa máy nổ); Điện (điện dân dụng, vận hành máy điện); Giao thông vận tải; Thủ công mỹ nghệ (mộc mỹ nghệ, đúc đồng, đan lát, thêu ren, dệt thổ cẩm…); Chăn nuôi; Thú y; nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản; Kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp và cây có trái.

4. Nguồn kinh phí:

Tổng kinh phí 5.000 triệu đồng; trong đó:

- Dạy nghề các đối tượng đặc thù: 1.500 triệu đồng;

- Dạy nghề người nghèo: 3.500 tỷ đồng.

5. Tổ chức thực hiện.

a) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Thông báo công khai về chỉ tiêu, thời gian đào tạo và ngành nghề được chọn đến các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn để lao động nông thôn người nghèo biết và đăng ký học;

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề được chọn ký kết hợp đồng lập dự toán chi tiết về mức chi cụ thể từng khóa học đúng theo quy định;

- Tiến hành ký hợp đồng dạy nghề với các đơn vị đào tạo nghề được chọn để dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo đúng đối tượng theo qui định, đảm bảo sử dụng hết nguồn kinh phí được giao có hiệu quả và đúng mục đích.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

b) Sở Tài chính:

- Thẩm tra và quyết định phê duyệt dự toán chi tiết về mức chi cụ thể từng khóa học theo đúng quy định của Nhà nước và trên cơ sở mức chi phí từng khóa học bình quân của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quyết toán kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, người nghèo theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn của Luật.

c) UBND thành phố Huế và các huyện:

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan xây dựng danh mục nghề đào tạo, kế hoạch dạy nghề hàng năm trên cơ sở nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và của thị trường lao động địa phương;

- Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh công tác tuyển sinh học nghề, tổ chức thực hiện dạy nghề đúng quy định và hiệu quả;

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo của địa phương có chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo.

d) Các cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo:

- Xây dựng chương trình, giáo trình ngành nghề đã ký hợp đồng và đăng ký ngành nghề đào tạo với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định (với những nghề chưa có chương trình, giáo trình giảng dạy);

- Tổ chức tuyển sinh, dạy nghề đúng đối tượng, nội dung theo hợp đồng ký kết với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, không để thất thoát; tập hợp và lưu giữ các chứng từ thu, chi, thanh toán theo chế độ kế toán hiện hành; chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ đó;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu ngay sau khi kết thúc khóa học.

đ) Công tác kiểm tra: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các địa phương liên quan kiểm tra quá trình triển khai thực hiện của các cơ sở dạy nghề; nếu đơn vị nào không thực hiện đảm bảo tiến độ, số lượng lao động được dạy nghề theo hợp đồng đã ký kết và theo quy định của Nhà nước thì điều chuyển chỉ tiêu không thực hiện được của cơ sở dạy nghề đó cho cơ sở dạy nghề khác tiếp tục thực hiện đảm bảo tiến độ và sử dụng hết kinh phí theo kế hoạch.

e) Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20 tháng 6), năm (trước ngày 20 tháng 11) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai và kết quả đào tạo.

Điều 2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các cơ sở dạy nghề triển khai công tác dạy nghề đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả trong công tác đào tạo; chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện cấp phát và thanh quyết toán nguồn kinh phí này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2010
Ngày hiệu lực14/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 82/2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu82/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành14/01/2010
        Ngày hiệu lực14/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2010/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Dạy nghề ngắn hạn cho lao động

           • 14/01/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực