Quyết định 82/2017/QĐ-UBND

Quyết định 82/2017/QĐ-UBND về Bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 82/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 33/2017/QĐ-UBND bảo vệ người tố cáo tham nhũng An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG VÀ XỬ LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG BỊ TỐ CÁO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04 tháng 8 năm 2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 23 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 78/TTr-TTT ngày 23 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng và xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng bị tố cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ, Wedsite Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;;
- Phòng NC, KTTH;
- Trung tâm công báo - Tin học (đăng công báo);
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vương Bình Thạnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 82/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu82/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực14/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 82/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 82/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 33/2017/QĐ-UBND bảo vệ người tố cáo tham nhũng An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 82/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 33/2017/QĐ-UBND bảo vệ người tố cáo tham nhũng An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu82/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýVương Bình Thạnh
       Ngày ban hành28/11/2017
       Ngày hiệu lực14/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 82/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 33/2017/QĐ-UBND bảo vệ người tố cáo tham nhũng An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 82/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ 33/2017/QĐ-UBND bảo vệ người tố cáo tham nhũng An Giang

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực