Quyết định 82-CP

Quyết định 82-CP năm 1974 ban hành bản quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị của Hội đồng Chính phủ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 82-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TIÊU CHUẨN PHÂN ĐỊNH THÀNH THỊ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-07-1960;
Để phục vụ cho việc quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội trước mắt phục vụ cho cuộc điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 04-4-1974.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị để sử dụng thống nhất cho các ngành, các cấp ở trung ương và địa phương.

Điều 2. – Bản Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị này được áp dụng từ ngày ký quyết định.

Điều 3. – a) Căn cứ vào bản Quy định tạm thời về tiêu chuẩn phân định thành thị ban hành theo quyết định này, Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập danh mục khu vực dân cư thành thị thuộc địa phương mình và báo cáo lên Tổng cục Thống kê vào cuối tháng 04 năm 1974.

b) Tổng cục Thống kê căn cứ báo cáo của các tỉnh, thành phố, lập danh mục khu vực dân cư thành thị toàn miền Bắc để kịp thời phục vụ cho yêu cầu tổng hợp kết quả điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai.

c) Hàng năm, vào thời điểm 01 tháng 10, Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm lập danh mục điều chỉnh các khu vực dân cư thành thị và gửi về Tổng cục Thống kê trước ngày 25 tháng 12.

Điều 4. – Ông Tổng cục trưởng, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thi hành quyết định này.

 

T. M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TIÊU CHUẨN PHÂN ĐỊNH THÀNH THỊ
(Ban hành kèm theo quyết định số 82-CP ngày 13-4-1974 của Hội đồng Chính phủ)

Từ ngày miền Bắc nước ta bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, các thành thị của ta ngày càng phát triển và mở rộng. Để phục vụ cho việc quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, trước mắt phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích kết quả của cuộc tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai, việc quy định tiêu chuẩn để xác định thành thị có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy Hội đồng Chính phủ quy định tạm thời một số điểm về tiêu chuẩn thành thị như sau.

I. TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH THÀNH THÀNH THỊ

1. Thành thị là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, của một đơn vị hành chính cấp khu, tỉnh, huyện hoặc của một vùng.

2. Thành thị là nơi tập trung dân cư phi nông nghiệp, đã có hoặc sẽ phát triển trong tương lai nhiều ngành công nghiệp.

3. Thành thị nếu là thị trấn huyện lỵ phải có “khoảng 1000 dân trở lên; nếu là nơi tập trung công nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp có khoảng 2000 dân trở lên” (Chỉ thị số 26-TTg ngày 19-4-1963 của Thủ tướng Chính phủ), cư trú thường xuyên, trong đó 50% trở lên là lao động phi nông nghiệp, có phương thức sinh hoạt thành thị (điều kiện sinh hoạt: điện, nước, đi lại… theo kiểu thành thị ).

II. NHỮNG KHU VỰC DÂN CƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ THÀNH THỊ

Dựa vào các tiêu chuẩn quy định trên, những khu vực dân cư sau đây được xác định là thành thị:

1. Các đơn vị thành phố, thị xã, thị trấn đã được Nhà nước ra quyết định công nhận:

Các khu phố nội thành của hai thành phố Hà nội, Hải phòng; các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (không kể các xã ngoại thành, ngoại thị); các thị trấn đã được Nhà nước phê chuẩn thành lập.

2. Các khu vực dân cư hoạt động theo kiểu thành thị:

Các khu vực dân cư chưa có văn bản của Nhà nước phê chuẩn là thành phố, thị xã hay thị trấn nhưng có dân cư tập trung thuộc các xí nghiệp công nghiệp, công trường xây dựng cơ bản, nông, lâm trường, cơ quan, bệnh viện, trường học hay các khu vực hoạt động kinh tế khác có nhân khẩu từ 2000 trở lên, cư trú thường xuyên, trong đó 50% trở lên là lao động phi nông nghiệp và có phương thức sinh hoạt theo kiểu thành thị, cũng được xác định là khu vực thành thị.

Các ngành, các cấp căn cứ vào các tiêu chuẩn quy định trên để vận dụng vào việc xác định thành thị cho thích hợp.

Thuộc tính văn bản 82-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 82-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/04/1974
Ngày hiệu lực 28/04/1974
Ngày công báo 15/04/1974
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 82-CP tiêu chuẩn phân định thành thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 82-CP tiêu chuẩn phân định thành thị
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 82-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Trần Hữu Dực
Ngày ban hành 13/04/1974
Ngày hiệu lực 28/04/1974
Ngày công báo 15/04/1974
Số công báo Số 5
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 13/04/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/04/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/04/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực