Quyết định 820/QĐ-BKHCN

Quyết định 820/QĐ-BKHCN năm 2015 Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 820/QĐ-BKHCN 2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năng suất chất lượng


B KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 820/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNGTHUỘC CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA “NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020” ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ đặt hàng bắt đầu thực hiện từ năm 2016 thuộc dự án Thúc đy hoạt động năng sut và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tại Biên bản họp ngày 12/4/2015 (Hội đồng thành lập theo Quyết định số 622/QĐ-BKHCN ngày 02/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” đ tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

1. Tổ chức thông báo nội dung các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

2. Tổ chức các hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá các hồ sơ đăng ký tuyn chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả tuyển chọn.

Điu 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Lưu: VT. TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG THUỘC DỰ ÁN “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG” ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016 (Kèm theo Quyết định số: 820/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cu đi với kết quả

Thời gian thực hiện

Phương thức tổ chức thc hin

1

2

3

4

5

6

1

Nghiên cứu phương pháp tính đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GDP thông qua năng suất yếu tố tổng hp (TFP)

- Xây dựng được phương pháp luận tính toán đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế thông qua năng suất yếu tố tổng hp (TFP);

- Tính toán thử nghiệm đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) của nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015.

- Phương pháp luận tính toán đóng góp của yếu tố khoa học công nghệ vào TFP trên cơ sở phương pháp tính của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và Cơ quan Năng suất Malaysia (MPC);

- Kết quả tính đóng góp của yếu tố khoa học và công nghệ vào tăng TFP của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015;

- Kiến nghị về ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế.

12 tháng

Tuyn chọn

2

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp lớn thuộc ngành Nhựa.

- Nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Xây dựng mô hình điểm để làm cơ sở cho việc nhân rộng tại các doanh nghiệp lớn trong ngành Nhựa trong những năm tiếp theo.

- 02 mô hình điểm về áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) tại 02 doanh nghiệp lớn trong ngành Nhựa.

Yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: Toàn doanh nghiệp;

+ Đánh giá kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chtiêu về giảm ng phí, tăng năng suất lao động (NSLĐ), chất lượng sn phẩm, hàng hóa (SPHH), hiệu qu sn xuất kinh doanh, khnăng cạnh tranh...;

- Phương án nhân rộng mô hình đim cho các doanh nghiệp khác trong ngành Nhựa.

24 tháng

Tuyn chọn

3

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng tích hợp các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp lớn thuộc ngành Chế biến thực phẩm.

- Nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Xây dựng mô hình điểm để làm cơ sở cho việc nhân rộng tại các doanh nghiệp lớn trong ngành Chế biến thực phẩm trong những năm tiếp theo.

- 02 mô hình đim về áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại 02 doanh nghiệp lớn trong ngành Chế biến thực phẩm,

Yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: Toàn doanh nghiệp;

+ Đánh giá kết quả. hiệu quả sau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh...;

- Phương án nhân rộng mô hình điểm cho các doanh nghiệp khác trong ngành Chế biến thực phẩm.

24 tháng

Tuyển chọn

4

Xây dựng mô hình điểm về áp dụng tích hợp các hthống quản lý, mô hình, công cụ ci tiến năng suất chất lượng cho doanh nghiệp lớn thuộc ngành Dược phẩm

- Nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp;

- Xây dựng mô hình điểm để làm cơ sở cho việc nhân rộng tại các doanh nghiệp lớn trong ngành Dược phẩm trong những năm tiếp theo.

- 02 mô hình đim về áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại 02 doanh nghiệp lớn ngành Dược phẩm,

Yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: Toàn doanh nghiệp;

+ Báo cáo kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLD, chất lượng SPHH, hiệu qusản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh...;

- Phương án nhân rộng mô hình điểm cho doanh nghiệp khác trong ngành Dược phẩm.

24 tháng

Tuyển chọn

5

Nhân rộng áp dụng các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) và Chỉ sđánh giá hoạt động chính KPI vào doanh nghiệp Việt Nam.

Nhân rộng áp dụng các công cụ: Hệ thống quản lý tinh gọn (Lean); Duy trì hiệu suất thiết bị tổng th(TPM) và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPI vào doanh nghiệp Việt Nam nhm thúc đy phong trào NSCL, nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp

- 180 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng các công cụ ci tiến NSCL:

+ 150 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng Quản lý tinh gọn (Lean);

+ 15 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng công cụ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM);

+ 15 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng công cụ Chỉ số đánh giá hoạt động chính (KPI).

Yêu cầu:

+ Lựa chọn lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

+ Đánh giá kết qu, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu qusản xuất kinh doanh, khnăng cạnh tranh...

24 tháng

Tuyển chọn

6

Nhân rộng áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phẩm từ gỗ

Nhân rộng áp dụng các công cụ: Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) cho doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất sn phẩm từ gỗ nhm thúc đẩy phong trào NSCL, nâng cao năng suất lao động của ngành

- 40 doanh nghiệp được hướng dn áp dụng công cụ Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA)

(Yêu cầu: đánh giá kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chtiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khnăng cạnh tranh...).

- Tài liệu hướng dn phương pháp áp dụng MFCA phù hợp cho doanh nghiệp thuộc ngành sn xuất, chế biến thực phm; sản xuất đồ uống; sản xuất sản phm từ gỗ.

24 tháng

Tuyển chọn

7

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 tích hợp với ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo

Nhân rộng áp dụng hệ thống quản lý ISO 9001 tích hợp ISO 3834 cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo góp phần tăng NSCL, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

- 40 doanh nghiệp cơ khí chế tạo được hướng dẫn xây dựng, áp dụng hthống quản lý ISO 9001 tích hợp ISO 3834

Yêu cầu:

- Đánh giá kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh...

24 tháng

Tuyển chọn

8

Đào tạo chuyên gia trin khai các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean), Duy trì hiệu suất thiết bị tổng th (TPM), Chsố hoạt động chính (KPI) và Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) vào doanh nghiệp.

Phát trin đội ngũ chuyên gia triển khai các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean), Duy trì hiệu suất thiết bị tổng th (TPM), Chsố hoạt động chính (KPI), Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA) vào doanh nghiệp..

- Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo chuyên gia về trin khai các công cụ: Quản lý tinh gọn (Lean). Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), Chsố hoạt động chính (KPI) và Hạch toán chi phí dòng nguyên liệu (MFCA);

- Tổ chức đào tạo về các nội dung nêu trên cho khoảng 500 lượt học viên.

Yêu cầu:

+ Đào tạo về nội dung chun môn và kỹ năng tư vấn;

+ Đánh giá kết quả và cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu.

15 tháng

Tuyn chọn

9

Nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam.

Áp dụng thnghiệm các công cụ cải tiến NSCL tiên tiến đã được áp dụng thành công trên thế giới vào doanh nghiệp Việt Nam

- Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam;

- 03 doanh nghiệp được tư vấn, hướng dẫn áp dụng thnghiệm (Yêu cầu: đánh giá được kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, hiệu qusản xuất kinh doanh...);

- Báo cáo về kết quả áp dụng thử nghiệm; khả năng, phương pháp áp dụng Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam.

24 tháng

Tuyn chọn

10

Áp dụng tích hợp hthống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhkhu vực miền Bắc

- Phbiến, hướng dẫn, nhân rộng HTQL kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại DN nhm nâng cao khả năng cạnh tranh của các DNV&N;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm NSCL tại các địa phương miền Bắc

20 doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) tại các tnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc được hướng dn áp dụng tích hp h thng quản lý, công cụ ci tiến NSCL phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp.

Yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: toàn bộ doanh nghiệp;

+ 01- 02 Doanh nghiệp/tỉnh, TP;

+ Báo cáo kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu qusản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh...

24 tháng

Tuyển chọn

11

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhkhu vực miền Trung

- Phbiến, hướng dẫn, nhân rộng HTQL kết hợp với mô hình, công cụ ci tiến NSCL tại DN nhằm nâng cao khnăng cạnh tranh của các DNV&N;

- Htrợ xây dựng mô hình đim NSCL tại các địa phương miền Trung

10 doanh nghiệp vừa và nhtại các tnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung được hướng dẫn áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ ci tiến năng phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp.

Yêu cu:

+ Phạm vi áp dụng: toàn bộ doanh nghiệp;

+ 01-02 Doanh nghiệp/tỉnh, TP;

+ Báo cáo kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm lãng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu quả sản xuất kinh doanh, khnăng cạnh tranh…

24 tháng

Tuyn chọn

12

Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ ci tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhkhu vực miền Nam

- Phổ biến, hướng dẫn, nhân rộng HTQL kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến NSCL tại DN nhằm nâng cao khnăng cạnh tranh của các DNV&N;

- Hỗ trợ xây dựng mô hình điểm NSCL tại các địa phương miền Nam.

20 doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các tnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam được hướng dẫn áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp.

Yêu cầu:

+ Phạm vi áp dụng: toàn bộ doanh nghiệp;

+ 01- 02 Doanh nghiệp/tnh, TP;

+ Báo cáo kết quả, hiệu qusau áp dụng thông qua các chỉ tiêu về giảm ng phí, tăng NSLĐ, chất lượng SPHH, hiệu qusản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh...

24 tháng

Tuyển chọn

Tổng số: 12 nhiệm vụ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2015
Ngày hiệu lực23/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 820/QĐ-BKHCN 2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năng suất chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 820/QĐ-BKHCN 2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năng suất chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu820/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Việt Thanh
        Ngày ban hành23/04/2015
        Ngày hiệu lực23/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 820/QĐ-BKHCN 2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năng suất chất lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/QĐ-BKHCN 2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năng suất chất lượng

            • 23/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực