Quyết định 820/QĐ-BTTTT

Quyết định 820/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet đã được thay thế bởi Quyết định 1092/QĐ-BTTTT 2019 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Báo VietNamNet và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet


B THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO VIETNAMNET TRỰC THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo điện tử VietNamNet, Báo Bưu điện Việt Nam theo Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Báo VietNamNet là Cơ quan Báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan; có tư cách pháp nhân, có con du riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội và được mtài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Báo VietNamNet có tên giao dịch quốc tế: VietNamNet.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Báo VietNamNet (sau đây gọi tắt là Báo) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng tôn chỉ, mục đích, định hướng nội dung hoạt động, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Báo và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

3. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí, khoa học - công nghệ trong nước và thế giới phù hợp với các quy định của pháp luật v báo chí.

4. Tổ chức diễn đàn trao đổi, thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội vì sự nghiệp thông tin và truyền thông Việt Nam.

5. Tổ chức sản xuất và phát hành các ấn phẩm của Báo theo quy định của pháp luật. Thực hiện cung ứng ấn phẩm Bưu điện Việt Nam và các dịch vụ khác về thông tin, tuyên truyền do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

6. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản và phân cấp của Bộ trưởng.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo.

8. Được chủ động tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Báo theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, bao gồm:

a) Sản xuất, kinh doanh dịch vụ cung cấp các tiện ích và nội dung trên mạng thông tin di động, internet;

b) Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, marketing, quan hệ công chúng;

c) Dịch vụ phát hành xuất bản phẩm (sách, báo, tạp chí định kỳ);

d) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước để tổ chức hoạt động dịch vụ nhằm tạo thêm nguồn thu, bảo toàn và phát triển các nguồn lực được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Báo, báo cáo xin ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi triển khai thực hiện;

đ) Các dịch vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý công chức, viên chức và người lao động, tài sản, hồ sơ, tài liệu của Báo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

11. Thực hiện các quyền và hưởng các lợi ích khác đối với tài chính và tài sản của Báo theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Lãnh đạo:

Báo VietNamNet có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.

Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về mọi hoạt động của Báo theo quy định của pháp luật và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập chỉ đạo các hoạt động của Báo, chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật  về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức bộ máy:

a) Ấn phẩm VietNamNet;

b) Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam; duy trì chuyên trang Infonet hiện nay là một phiên bản điện tcủa ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới);

c) Các n phm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyn thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

3. Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng biên tập Báo VietNamNet quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Điều 4. T chức thực hin

1. Báo VietNamNet (mới) kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet; có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet và duy trì ổn định hoạt động tin, bài.

2. Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác.

3. Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Báo chí theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2018.

2. Bãi bỏ các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam trước đây.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Báo chí, Tổng biên tập Báo VietNamNet, Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam, Tổng biên tập Báo điện tử VietNamNet, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTgCP Vũ Đức Đam (để b/c):
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Ban Tuyên giáo T
Ư;
- UBND, Công an: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà N
ng;
- Sở Thông tin và Truyền thông các t
nh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cổng TTĐT B
TTTT;
- Lưu: VT, TCCB(116).

B TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực01/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu820/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrương Minh Tuấn
        Ngày ban hành30/05/2018
        Ngày hiệu lực01/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/QĐ-BTTTT 2018 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet