Quyết định 820/QĐ-UBND

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 820/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 04/TTr-SCT ngày 30/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được công bố tại Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng Thông tin ĐT t
nh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Mã số TTHC: BCT-275440, có 01 quy trình)

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

0.5

+ Giấy biên nhận hồ sơ.

+ Đối với yêu cầu hoàn thiện: báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

B2

Phân công phòng chuyên môn thẩm định:

- Đối với cơ sở sản xuất: Phòng Quản lý Công nghiệp thực hiện

- Đối với cơ sở kinh doanh: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

- Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh: Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

Lãnh đạo Sở

0.5

Phiếu chuyển hồ sơ

B3

Phân công chuyên viên thẩm định

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

0.5

Phiếu chuyển hồ sơ

B4

Thẩm định, trình Lãnh đạo phòng:

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

 

 

B4.1

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người xử lý dự thảo văn bản yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, thì hồ sơ không còn giá trị.

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

1.5

- Văn bản thông báo bổ sung hồ sơ

B4.2

Trường hợp sau khi kiểm tra hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định thực tế tại cơ sở của đơn vị theo quy định:

+ Trường hợp kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở “Đạt” thì dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Trường hợp kết quả thẩm định “Không đạt” thì ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định và dự thảo văn bản thông báo tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp GCN.

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

10

- Biên bản thẩm định

- Văn bản thông báo (nếu thẩm định không đạt)

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (nếu thẩm định đạt)

B4.3

Trường hợp để tổ chức thẩm định lại:

Trường hợp “Chờ hoàn thiện” thì ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định và cơ sở phải thực hiện khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, thời gian khắc phục tối đa là 60 ngày và công dân, tổ chức nộp văn bản khắc phục về Bộ phận một cửa Sở Công Thương và tiến hành thẩm định lại

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

8,5 ngày

- Biên bản thẩm định;

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

B5

Xét duyệt trình Lãnh đạo Sở:

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:

- Nếu đồng ý: ký nháy tờ trình, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước B4.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

1

- Biên bản thẩm định;

- Dự thảo văn bản thông báo (nếu có)

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

B6

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1

- GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Văn bản thông báo (nếu có)

B7

Trả kết quả:

+ Giấy chứng nhận, văn bản đề nghị hoàn thiện và thu phí.

+ Văn bản thông báo bổ sung hồ sơ.

(Nếu hồ sơ yêu cầu bổ sung hoặc chờ hoàn thiện, sau khi trả thông báo tiếp nhận, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và quay lại Bước 1)

Bộ phận một cửa

 

- Văn bản thông báo bổ sung, văn bản yêu cầu hoàn thiện.

- Giấy chứng nhận

2. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Mã số TTHC: BCT-275441, có 02 quy trình)

2.1 Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi GCN hết hiệu lực.

TT

Trình t

Trách nhiệm

Thời gian (ngày)

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

0.5

+ Giấy biên nhận hồ sơ;

+ đối với yêu cầu hoàn thiện: báo cáo kết quả khắc phục theo Mẫu 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

B2

Phân công phòng chuyên môn thẩm định:

- Đối với cơ sở sản xuất: Phòng Quản lý Công nghiệp thực hiện

- Đối với cơ sở kinh doanh: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

- Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh: Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

Lãnh đạo Sở

0.5

Phiếu chuyển h

B3

Phân công chuyên viên thẩm định

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

0.5

Phiếu chuyển hồ sơ

B4

Thẩm định, trình Lãnh đạo phòng:

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

 

 

B4.1

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, người xử lý dự thảo văn bản yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ mà cơ sở không có phản hồi, thì hồ sơ không còn giá trị.

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

1.5

- Văn bản thông báo bổ sung hồ sơ

B 4.2

Trường hợp sau khi thẩm định hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì thực hiện thẩm định thực tế tại cơ sở của đơn vị theo quy định:

+ Trường hợp kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở “Đạt” thì dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Trường hợp kết quả thẩm định “Không đạt” thì ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định và dự thảo văn bản thông báo tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp GCN.

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

10

- Biên bản thẩm định

- Văn bản thông báo (nếu thẩm định không đạt)

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. (nếu thẩm định đạt)

B4.3

Trường hợp để tổ chức thẩm định lại:

Trường hợp “Chờ hoàn thiện” thì ghi rõ lý do trong Biên bản thẩm định và cơ sở phải thực hiện khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, thời gian khắc phục tối đa là 60 ngày và công dân, tổ chức nộp văn văn bản khắc phục về Bộ phận một cửa Sở Công Thương và tiến hành thẩm định lại.

Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

8,5 ngày

- Biên bản thẩm định;

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

B5

Xét duyệt trình Lãnh đạo Sở:

Kiểm tra nội dung đề xuất của chuyên viên:

- Nếu đồng ý: ký nháy tờ trình, trình Lãnh đạo Sở xem xét.

- Nếu không đồng ý: Quay lại bước B4

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

1

- Biên bản thẩm định;

- Dự thảo văn bản thông báo (nếu có)

- Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

B6

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

1

- GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Văn bản thông báo (nếu có)

B7

Trả kết quả:

+ Giấy chứng nhận, văn bản đề nghị hoàn thiện và thu phí.

+ văn bản thông báo bổ sung hồ sơ.

(Nếu hồ sơ yêu cầu bổ sung hoặc chờ hoàn thiện, sau khi trả thông báo tiếp nhận, tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa và quay lại Bước 1)

Bộ phận một cửa

 

- Văn bản thông báo bổ sung, văn bản yêu cầu hoàn thiện.

- Giấy chứng nhận.

2.2 Trường hợp cấp lại do GCN bị mất hoặc bị hỏng; Trường hợp cơ sở thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và trường hợp cơ sở thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận một cửa

0.25

Giấy biên nhận hồ sơ

B2

Phân công phòng chuyên môn thẩm định:

- Đối với cơ sở sản xuất: Phòng Quản lý Công nghiệp thực hiện

- Đối với cơ sở kinh doanh: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

- Đối với cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh: Phòng Quản lý Công nghiệp chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu thực hiện

Lãnh đạo Sở

0.25

Phiếu chuyển hồ sơ

B3

Phân công chuyên viên thẩm định

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

0.25

Phiếu chuyển hồ sơ

B4

Thẩm định, trình Lãnh đạo phòng:

- Trường hợp nội dung hồ sơ không phù hợp với hồ sơ lưu, người xử lý Dự thảo văn bản từ chối cấp lại và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu thì Dự thảo GCN đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do Sở Công Thương thực hiện, trình lãnh đạo phòng kiểm tra.

Chuyên viên Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

1.75

Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản từ chối cấp lại GCN.

B5

Xét duyệt trình Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghiệp/Quản lý Xuất nhập khẩu

0.25

Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản từ chối cấp lại GCN.

B6

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

0.25

Dự thảo GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản từ chối cấp lại GCN.

B7

Trả kết quả

Bộ phận một cửa

 

Kết quả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 820/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 820/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu820/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành25/03/2019
        Ngày hiệu lực25/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 820/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Ủy ban nhân dân Khánh Hòa

         • 25/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực