Quyết định 820/QĐ-UBND

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 399/TTr-SNgV ngày 28/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi.

(Có Phụ lục Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC kèm theo).

Điều 2. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật lại thời gian giải quyết TTHC trên phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức công khai và giải quyết TTHC theo đúng thời gian đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tại Phụ lục II Quyết định này thay thế Quy trình nội bộ tương ứng được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 29/11/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND
tỉnh;
- Đài PTTH
tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VP
UB: PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KSTTH
C(thu).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT SO VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết theo quy định

Thời gian giải quyết được rút ngắn

Số ngày rút ngắn

Ghi chú

Lĩnh vực Xuất nhập cảnh

1

Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

- 05 ngày làm việc đối với hồ sơ đơn giản.

- 10 ngày làm việc đối với hồ sơ phức tạp cần xác minh.

- 3,5 ngày làm việc đối với hồ sơ đơn giản.

- 8,5 ngày làm việc đối với hồ sơ phức tạp cần xác minh.

1,5 ngày làm việc

Giảm thời gian giải quyết được công bố tại Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 820/QD-UBND ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

1. Cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

Tổng thời gian giải quyết:

- 3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối với trường hợp cần xác minh hồ sơ hoặc cần lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 8,5 ngày làm việc.

Sơ đồ các bước thực hiện

Nội dung công việc

Đơn vị/người thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ

- Nhập dữ liệu thông tin hồ sơ vào Phần mềm

Tổ chức, cá nhân, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm)

Trong giờ hành chính

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 2: Chuyển hồ

Chuyển hồ sơ (giấy, điện tử) về Sở Ngoại vụ xử lý

Công chức tại Trung tâm bàn giao hồ sơ giấy cho Bưu điện chuyển

01 giờ làm việc

- Mẫu số 01

- Mẫu số 04

- Hồ sơ

Bước 3: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phân công Trưởng Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí xử lý:

- Trên phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04)

- Trên phần mềm

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Hồ sơ

Trưởng Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí phân công Chuyên viên xử lý

Trưng Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

01 giờ làm việc

Bước 4: Thực hiện xử lý, thẩm định

Chuyên viên Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí kiểm tra, tham mưu xử lý, thẩm định hồ sơ theo quy định hiện hành (đối với các hồ sơ đơn giản)

Chuyên viên Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

06 giờ làm việc

- Hồ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự thảo văn bản cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản có liên quan (nếu có)

Trường hợp hồ sơ phức tạp, cn xác minh, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thực hiện thẩm định

Chuyên viên Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

5,5 ngày làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

- Dự thảo văn bản cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản có liên quan (nếu có)

Bước 5: Trình Trưởng Phòng và lãnh đạo Sở phê duyệt

Trưng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí xem xét, chuyển trình Lãnh đạo Sở

Trưng phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí

01 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Dự thảo văn bản tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh.

- Dự thảo văn bản cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh

- Văn bản các cơ quan được lấy ý kiến và văn bản khác có liên quan (nếu có)

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ xem xét, phê duyệt

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

02 giờ làm việc

Bước 6: Gửi hồ sơ liên thông

Phát hành văn bản, chuyển toàn bộ hồ sơ và văn bản tham mưu (giấy, điện tử) cho Trung tâm

Văn thư Sở

02 giờ làm việc

Tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND tỉnh

B7: Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm

Trung tâm nhận hồ sơ liên thông, luân chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để xử lý

Trung tâm

01 giờ làm việc

- Hồ sơ

- Phiếu chuyển

B8: Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

- Phiếu chuyển

- Hồ sơ

B9: Xử lý hồ sơ

Phòng Nội chính tham mưu xử lý

Phòng Nội chính

04 giờ làm việc

Dự thảo văn bản cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh

B10: Phê duyệt hồ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt, trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

B11: Xem xét, quyết định hồ

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Lãnh đạo UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Văn bản cho phép của Chủ tịch UBND

B12: Phát hành kết quả giải quyết

- Phòng Hành chính - Tổ chức vào số văn bản, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ

- Chuyển kết quả giải quyết cho Trung tâm

Phòng Hành chính - Tổ chức

02 giờ làm việc

B13: Trả kết quả

- Kết thúc hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử.

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- xác nhận việc nhận kết quả trên Mẫu số 04.

- Mời tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng.

Công chức tại Trung tâm; tổ chức, cá nhân

Trong giờ hành chính

- Thu hồi Mẫu số 01

- Thu Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 820/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu820/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2021
Ngày hiệu lực08/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(21/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 820/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu820/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýVõ Phiên
       Ngày ban hành08/06/2021
       Ngày hiệu lực08/06/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 tháng trước
       (21/06/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 thủ tục hành chính xuất nhập cảnh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi

          • 08/06/2021

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/06/2021

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực