Quyết định 8213/QĐ-UBND

Quyết định 8213/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 8213/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8213/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN KHU VỰC NỐI 02 PHÂN KHU ĐÔ THỊ S1, S2 - TUYẾN SỐ 1, TỶ LỆ 1/500

Địa điểm: huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 741/QĐ-UBND ngày 4/2/2013 phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S1; số 405/QĐ-UBND ngày 16/1/2014 phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S2; số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị GS;

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và cắm mốc giới tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 7652/TTr-QHKT-HTKT ngày 06/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500 do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. V trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí: tuyến đường có điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao với tuyến đường liên khu vực phía Đông phân khu đô thị S1; điểm cuối tại vị trí ranh giới giữa phân khu đô thị S2 và GS, thuộc địa bàn huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 11km.

- Hướng tuyến: xác định trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các đồ án Quy hoạch phân khu đô thị có liên quan: S1, S2 và GS đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Cấp hạng đoạn tuyến đường: đường cấp đô thị, loại đường liên khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang:

- Từ điểm 1-2-3-4-5-6; A-7-8-B; C-10-11: bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B=40m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x12=14m; dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè hai bên rộng 2x6,5m.

- Các đoạn tuyến từ điểm 6-A; B-9-C: bề rộng mặt cắt ngang điển hình rộng B=50m, gồm: lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m; dải phân cách giữa rộng 22m (dự kiến bố trí hầm chui, cầu vượt trực thông); vỉa hè hai bên rộng 2x6,5m.

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Các điểm 2’,3’, 4’, 5’, 6’, 7’, 8’, 9’, 10’ là các điểm cơ sở để xác định tim đường quy hoạch.

- Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy và được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

- Dọc theo tuyến đường theo quy hoạch tổ chức 03 nút giao khác mức tại các vị trí tuyến đường giao với trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32 và trục Hồ Tây - Ba Vì. Các nút giao với các đường ngang hiện có và đường quy hoạch khác chủ yếu là nút giao bằng.

- Đối với các tuyến đường sắt đô thị dự kiến cắt qua tuyến đường được xác định sơ bộ, cụ thể sẽ được xác định theo dự án riêng trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang quy hoạch thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết (hoặc thiết kế đô thị) hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức chức hiện:

- Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc: kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù hợp với nội dung Quyết định này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường tỷ lệ 1/500 theo quy định.

- Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội: chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Hoài Đức và Đan Phượng công bố công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt;

+ Lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường.

+ Rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ các ô đất dọc hai bên tuyến đường cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ trước đây (nếu có khác so với chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt).

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: tổ chức cắm mốc giới tuyến đường theo hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường được duyệt.

- Giao UBND các huyện Hoài Đức và Đan Phượng quản lý mốc giới và trật tự xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo quy hoạch. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện Hoài Đức và Đan Phượng; Chủ tịch UBND các xã có tuyến đường đi qua; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPUBTP: CVP: PCVP: P.V.Chiến, các phòng TH, TKBT, ĐT;
- Lưu VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 8213/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu8213/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2017
Ngày hiệu lực29/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 8213/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 8213/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 8213/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu8213/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành29/11/2017
        Ngày hiệu lực29/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 8213/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 8213/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực Hà Nội

            • 29/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực