Quyết định 823/QĐ-UBND

Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 823/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 823/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Căn cước công dân ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 585/TTr-CAT (PV11) ngày 08/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CVNCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai thi hành Luật Căn cước công dân, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

b) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về công dân phục vụ cho việc quản lý dân cư, hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và giao dịch của công dân; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về căn cước công dân.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện theo Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật Căn cước công dân.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Stt

Nội dung thực hiện

Phân công trách nhiệm

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Căn cước công dân

 

 

 

a

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời tổ chức phổ biến các tài liệu này với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; đảm bảo công tác phổ biến đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Công an tỉnh

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Năm 2015 và các năm tiếp theo

b

Phối hợp với Công an tỉnh, hướng dẫn các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình ở địa phương phổ biến Luật Căn cước công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố

Năm 2015 và các năm tiếp theo

2

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho cán bộ lãnh đạo và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an tỉnh

Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố

Năm 2015 và các năm tiếp theo

3

Xây dựng chuyên mục hỏi đáp về công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân trên trang tin phổ biến giáo dục pháp luật-Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên (http://www.hungyen.gov.vn/)

Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, các đơn vị có liên quan

Năm 2015 và các năm tiếp theo

4

Tổ chức rà soát các văn bản của UBND tỉnh có liên quan đến công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Công an tỉnh

Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan

Năm 2015 và các năm tiếp theo

5

Tham gia ý kiến vào các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân do các bộ, ngành ban hành

Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính

Các đơn vị liên quan

Năm 2015 và các năm tiếp theo

6

Kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác quản lý căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân; chấn chỉnh tác phong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm đơn giản, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an tỉnh

 

Năm 2015 và các năm tiếp theo

7

Công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện

 

 

 

a

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân theo công nghệ mới trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh

 

Quý III năm 2015

b

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Công an tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan

Năm 2015 và các năm tiếp theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Căn cước công dân trong phạm vi quản lý của sở, ban, ngành, địa phương.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương.

4. Kinh phí triển khai Luật Căn cước công dân của Cơ quan, đơn vị cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định tại Mục II Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm cho việc triển khai thi hành Luật Căn cước công dân và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của sở, ngành, địa phương gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch đúng theo tiến độ.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương có văn bản gửi Công an tỉnh để được hướng dẫn kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 823/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu823/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2015
Ngày hiệu lực15/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 823/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 823/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 823/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu823/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành15/04/2015
        Ngày hiệu lực15/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 823/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 823/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước công dân Hưng Yên

            • 15/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực