Quyết định 824/QĐ-UBND

Quyết định 824/QĐ-UBND năm 2017 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017-2019 cho các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 824/QĐ-UBND 2017 giao quyền tự chủ về tài chính cho tổ chức khoa học Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 824/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2019 CHO CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 28/TTr-SKHCN ngày 31/7/2017; ý kiến của Sở Tài chính tại Văn bản số 1921/STC-QLNS ngày 21/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 - 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể như sau:

1. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên:

- Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum.

- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Kon Tum.

2. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên:

- Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Sau khi Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát lại Phương án phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công lập của các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Trường hợp nếu cần thiết có sự thay đổi, Sở Khoa học và Công nghệ gửi văn bản về Sở Tài chính để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cho phù hợp.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát Quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung (nếu có) cho phù hợp với giai đoạn 2017-2019 theo quy định hiện hành để làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Điều 3. Các Giám đốc Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh (KT);
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 824/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu824/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2017
Ngày hiệu lực23/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 824/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 824/QĐ-UBND 2017 giao quyền tự chủ về tài chính cho tổ chức khoa học Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 824/QĐ-UBND 2017 giao quyền tự chủ về tài chính cho tổ chức khoa học Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu824/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLê Ngọc Tuấn
        Ngày ban hành23/08/2017
        Ngày hiệu lực23/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 824/QĐ-UBND 2017 giao quyền tự chủ về tài chính cho tổ chức khoa học Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 824/QĐ-UBND 2017 giao quyền tự chủ về tài chính cho tổ chức khoa học Kon Tum

            • 23/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực