Quyết định 826/2007/QĐ-UBND

Quyết định 826/2007/QĐ-UBND về phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 02/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban tỉnh Ninh Bình và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/2007/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

Xét đề nghị của Sở Giao thông - Vận tải tại Tờ trình số 258/TT-GTVT ngày 26/3/2007 và báo cáo số 10/BC-STP ngày 26/3/2007 của Sở Tư pháp về việc thẩm định dự thảo Quyết định phân cấp đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp trách nhiệm đăng ký, quản lý phương tiện thủy nội địa theo thẩm quyền trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sở Giao thông - Vận tải thực hiện đăng ký, quản lý phương tiện của tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn, phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 mã lực, phương tiện có sức chở trên 12 người.

2. Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về giao thông huyện, thành phố, thị xã thực hiện đăng ký và giúp UBND huyện, thành phố, thị xã quản lý đối với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính đến 15 mã lực, phương tiện có sức chở đến 12 người của tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

3. UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn; có sức chở dưới 5 người hoặc bè của tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Mức thu và quản lý lệ phí đăng ký phương tiện thủy nội địa được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sở Giao thông - Vận tải có trách nhiệm và phối hợp với các ngành ở tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thường trực Tỉnh ủy (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/cáo);
- Bộ GTVT (B/cáo);
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Công báo Ninh Bình;
- Lưu VT, các VP, VP4

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 826/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu826/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2007
Ngày hiệu lực22/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 826/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu826/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành12/04/2007
        Ngày hiệu lực22/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 826/2007/QĐ-UBND phân cấp đăng ký quản lý phương tiện thủy nội địa Ninh Bình