Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH năm 2011 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn đã được thay thế bởi Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH năm 2013 phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 826/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NGHỀ TRỌNG ĐIỂM VÀ TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỪ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011-2015

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011;
Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội ­- ­nghề nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghề trọng điểm trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các nghề trọng điểm và các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia (Chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm).

2. Trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề công lập được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 (Chi tiết theo các Phụ lục số 02, 03, 04, 05, 06, 07 đính kèm).

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, các nghề, trường nêu tại điểm 1 và 2 nêu trên có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Các trường được lựa chọn nghề trọng điểm quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này phải thực hiện đầu tư tập trung, đồng bộ các yếu tố bảo đảm chất lượng đào tạo theo nghề (gồm: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, chương trình, giáo trình, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề) từ các nguồn kinh phí sau:

1. Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010.

2. Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và dạy nghề đến năm 2015 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

3. Các nguồn viện trợ trong nước, quốc tế (nếu có), ngân sách các Bộ, ngành, đoàn thể và địa phương, nguồn thu sự nghiệp của trường và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các trường được lựa chọn để đầu tư nghề trọng điểm có trách nhiệm:

- Xây dựng dự án đầu tư tập trung đồng bộ theo nghề (cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên, cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình, kinh phí hoạt động…) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức huy động các nguồn vốn để đầu tư đạt chuẩn theo cấp độ của từng nghề đã được phê duyệt.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chủ dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đưa dự án vào sử dụng có hiệu quả.

2. Các Bộ, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý trường được lựa chọn đầu tư:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các trường được lựa chọn xây dựng dự án đầu tư tập trung, đồng bộ theo nghề trọng điểm đã được phê duyệt theo quy định.

- Phê duyệt dự án đầu tư theo quy định và gửi về Tổng cục dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước 31/10/2011 để tổng hợp, theo dõi và xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm. Riêng các trường có nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực phải có ý kiến thống nhất của Tổng cục Dạy nghề về quy mô và tổng mức đầu tư trước khi trình các Bộ, ngành, địa phương phê duyệt.

- Phân bổ thêm vốn đầu tư từ các nguồn khác hàng năm cho các trường theo lộ trình thực hiện Dự án và đồng bộ với vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ từ ngân sách Trung ương.

- Đảm bảo các điều kiện về đất đai, biên chế, kinh phí chi thường xuyên để vận hành có hiệu quả nghề trọng điểm được đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 30 và Điều 31 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Tổng cục Dạy nghề

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề lập dự án đầu tư theo nghề.

- Xây dựng, ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn về nghề đầu tư ở từng cấp độ.

- Thống nhất về quy mô và mức độ đầu tư đối với các dự án của các trường được lựa chọn nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực.

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan quản lý dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 29 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổng hợp kế hoạch, dự toán và đề xuất phân bổ vốn hàng năm và 5 năm để thực hiện đầu tư cho các trường được lựa chọn đầu tư.

- Giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại Điều 28 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia ban hành theo Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 4/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệu trưởng các trường nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Phi

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC NGHỀ TRỌNG ĐIỂM THEO CÁC CẤP ĐỘ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên nghề đào tạo

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

1

Bán hàng trong siêu thị

 

 

X

2

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

X

X

X

3

Bảo vệ môi trường biển

 

X

X

4

Bảo vệ thực vật

 

 

X

5

Cắt gọt kim loại

X

X

X

6

Cấp, thoát nước

 

 

X

7

Công nghệ chế biến chè

 

X

X

8

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

X

X

X

9

Công nghệ đúc kim loại

 

 

X

10

Công nghệ ô tô

X

X

X

11

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

 

 

X

12

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

 

 

X

13

Công nghệ sinh học

 

X

X

14

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

X

X

X

15

Cốt thép hàn

 

 

X

16

Cơ điện lạnh thủy sản

 

X

X

17

Cơ điện nông thôn

 

 

X

18

Cơ điện tử

X

X

X

19

Chăm sóc sắc đẹp

 

 

X

20

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

X

21

Chế biến cà phê - ca cao

X

X

X

22

Chế biến lương thực

X

X

X

23

Chế biến mủ cao su

 

 

X

24

Chế biến thực phẩm

 

X

X

25

Chế biến và bảo quản thủy sản

X

X

X

26

Chế tạo thiết bị cơ khí

X

X

X

27

Dịch vụ chăm sóc gia đình

 

 

X

28

Điện công nghiệp

X

X

X

29

Điện dân dụng

 

 

X

30

Điện tàu thủy

 

X

X

31

Điện tử công nghiệp

X

X

X

32

Điện tử dân dụng

 

 

X

33

Điều dưỡng

 

 

X

34

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

 

X

X

35

Điều khiển tàu biển

X

X

X

36

Điều khiển tàu cuốc

 

X

X

37

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

 

 

X

38

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

 

X

X

39

Hàn

X

X

X

40

Hướng dẫn du lịch

X

X

X

41

Kỹ thuật chế biến món ăn

X

X

X

42

Kỹ thuật dược

 

 

X

43

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

 

X

X

44

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

X

X

X

45

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

X

X

X

46

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

 

 

X

47

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

X

X

48

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

X

X

49

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

 

 

X

50

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

 

 

X

51

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

X

X

52

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

 

 

X

53

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

 

 

X

54

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

 

 

X

55

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

 

 

X

56

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

X

X

X

57

Kỹ thuật xây dựng

 

X

X

58

Kỹ thuật máy tàu thủy

X

X

X

59

Khai thác thiết bị truyền hình

 

 

X

60

Khai thác, đánh bắt hải sản

 

X

X

61

Khảo sát địa hình

 

 

X

62

Lái xe chuyên dụng

 

 

X

63

Lắp đặt thiết bị cơ khí

X

X

X

64

Lắp đặt thiết bị điện

 

 

X

65

Lâm sinh

 

 

X

66

Lập trình máy tính

 

 

X

67

May thời trang

X

X

X

68

Marketing thương mại

 

 

X

69

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

 

X

X

70

Mộc mỹ nghệ

 

 

X

71

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

 

 

X

72

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

 

 

X

73

Nghiệp vụ lễ tân

X

X

X

74

Nghiệp vụ nhà hàng

X

X

X

75

Nguội chế tạo

 

 

X

76

Nguội sửa chữa máy công cụ

 

 

X

77

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

 

 

X

78

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

 

X

79

Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas

 

 

X

80

Quản trị khách sạn

X

X

X

81

Quản trị lễ tân

 

X

X

82

Quản trị lữ hành

 

X

X

83

Quản trị mạng máy tính

 

X

X

84

Quản trị nhà hàng

X

X

X

85

Quản trị khu Resort

X

X

X

86

Rèn, dập

 

 

X

87

Sản xuất gốm, sứ xây dựng

 

 

X

88

Sản xuất hàng mây tre đan

 

 

X

89

Sửa chữa máy tàu thủy

 

X

X

90

Sửa chữa máy thi công xây dựng

 

X

X

91

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

 

 

X

92

Tin học văn phòng

 

 

X

93

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

 

X

X

94

Thiết kế đồ họa

 

X

X

95

Thiết kế thời trang

 

X

X

96

Thú y

 

 

X

97

Thương mại điện tử

 

 

X

98

Trồng cây công nghiệp

 

 

X

99

Trồng cây lương thực, thực phẩm

 

 

X

100

Trồng rau

 

 

X

101

Trùng tu di tích lịch sử

 

X

X

102

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

 

X

X

103

Vận hành cần, cầu trục

 

 

X

104

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

 

 

X

105

Vận hành máy nông nghiệp

 

 

X

106

Vận hành máy thi công mặt đường

X

X

X

107

Vận hành máy thi công nền

X

X

X

108

Vận hành máy xây dựng

 

 

X

109

Vận hành nhà máy thủy điện

 

 

X

110

Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy

 

 

X

111

Vận hành thiết bị lọc dầu

X

X

X

112

Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải

 

 

X

113

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

 

 

X

114

Vẽ và thiết kế trên máy tính

 

 

X

115

Xây dựng cầu đường bộ

 

X

X

116

Xây dựng công trình thủy

 

 

X

117

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

 

 

X

118

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

 

 

X

119

Xử lý nước thải công nghiệp

 

X

X

120

Xử lý rác thải

 

 

X

 

Tổng cộng

30

58

120

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Hà Giang

 

 

 

 

1

Trường TCN Hà Giang

UBND tỉnh Hà Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Vận hành nhà máy thủy điện

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

II

Tuyên Quang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

III

Yên Bái

 

 

 

 

1

Trường CĐN Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Chế tạo thiết bị cơ khí

Vận hành máy thi công nền

2

Trường TCN Nghĩa Lộ

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Công nghệ chế biến chè

3

Trường TCN 20/10 khu vực Tây Bắc

TƯ Hội LHPN Việt Nam

 

 

Tin học văn phòng

Dịch vụ chăm sóc gia đình

Chăm sóc sắc đẹp

IV

Phú Thọ

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

 

Công nghệ chế biến chè

Điện công nghiệp

Hàn

Cơ điện nông thôn

Điện tử công nghiệp

2

Trường CĐN Công nghệ và nông lâm Phú Thọ

Bộ NN và PTNT

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Công nghệ sinh học

Lâm sinh

3

Trường CĐN Phú Thọ

UBND tỉnh  Phú Thọ

 

Quản trị khách sạn

Điện tử dân dụng

Cắt gọt kim loại

Quản trị mạng máy tính

Công nghệ ô tô

4

Trường TCN công nghệ và vận tải Phú Thọ

Sở LĐTBXH

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Khai thác máy tàu thủy

5

Trường TCN Dân tộc nội trú Phú Thọ

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

 

 

Hàn

 

 

 

Điện công nghiệp

V

Bắc Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang

 

Điện tử công nghiệp

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Cơ điện nông thôn

2

Trường TCN Miền núi Yên Thế

Sở LĐTBXH

 

 

Điện tử dân dụng

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Kỹ thuật máy nông nghiệp

3

Trường TCN số 12/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Hàn

4

Trường TCN Giao thông vận tải Bắc Giang

Sở GTVT

 

 

Vận hành máy thi công nền

VI

Lạng Sơn

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Đông Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Công nghệ ô tô

Lâm sinh

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

2

Trường TCN Việt - Đức

UBND tỉnh Lạng Sơn

 

Điện công nghiệp

Hướng dẫn du lịch

 

Cơ điện nông thôn

Cắt gọt kim loại

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

VII

Cao Bằng

 

 

 

 

1

Trường TCN Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng

 

 

Hàn

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

IX

Bắc Kạn

 

 

 

 

1

Trường TCN Bắc Kạn

Sở LĐTBXH

 

 

Lâm sinh

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

X

Thái Nguyên

 

 

 

 

1

Trường TCN dân tộc nội trú Thái Nguyên

Sở LĐTBXH

 

 

Công nghệ sinh học

Công nghệ chế biến chè

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

2

Trường TCN Nam Thái Nguyên

Sở LĐTBXH

 

 

Điện dân dụng

Điện tử dân dụng

3

Cao đẳng nghề số 1-BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

4

Trường TCN Thái Nguyên

Tổng LĐLĐVN

 

 

Cấp, thoát nước

Chế biến thực phẩm

Điện công nghiệp

5

Trường TCN Giao thông vận tải Thái Nguyên

Sở GTVT

 

 

Vận hành máy thi công nền

XI

Lào Cai

 

 

 

 

1

Trường TCN Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai

 

 

Vận hành nhà máy thủy điện

Hướng dẫn du lịch

Cắt gọt kim loại

XII

Lai Châu

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Lai Châu

 

 

 

Trồng cây công nghiệp

Kỹ thuật xây dựng

Hàn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

XII

Điện Biên

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Điện Biên

UBND tỉnh Điện Biên

 

 

Lâm sinh

Điện tử dân dụng

Vận hành máy thi công nền

Chế biến mủ cao su

XIII

Sơn La

 

 

 

 

1

Trường TCN Sơn La

UBND tỉnh Sơn La

 

 

Công nghệ ô tô

Vận hành nhà máy thủy điện

XIV

Hòa Bình

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện Tây Bắc

Bộ NN và PTNT

 

 

Điện công nghiệp

Hàn

Vận hành máy thi công nền

2

Trường CĐN Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình

 

 

Quản trị mạng máy tính

Hướng dẫn du lịch

Công nghệ ô tô

 

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Hà Nội

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội

UBND Tp Hà Nội

Công nghệ tin (ứng dụng phần mềm)

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

 

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

Thiết kế đồ họa

2

Trường CĐN Công nghiệp Hà Nội

UBND Tp Hà Nội

 

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ

Bộ LĐTBXH

Điện tử công nghiệp

Quản trị mạng máy tính

 

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

4

Trường CĐN Cơ điện Hà Nội

Bộ NN và PTNT

 

Điện công nghiệp

Hàn

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

5

Trường CĐN GTVT TW 1

Bộ GTVT

Vận hành máy thi công nền

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Vận hành máy thi công mặt đường

Công nghệ ô tô

6

Trường CĐN kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam

Liên minh HTX Việt Nam

 

Thiết kế thời trang (thiết kế công nghiệp)

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Điện công nghiệp

7

Trường CĐN Kỹ thuật thiết bị y tế

Bộ Y tế

 

 

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

8

Trường TCN Công đoàn Hà Nội

Tổng LĐLĐVN

 

 

Hàn

Điện công nghiệp

9

Trường TCN Cơ điện và chế biến thực phẩm Hà Tây

Bộ NN và PTNT

 

 

Chế biến thực phẩm

10

Trường TCN Tổng hợp

UBND Tp. Hà Nội

 

 

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Điện tử dân dụng

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

11

Trường TCN Cơ khí I Hà Nội

Sở LĐTBXH

 

 

Nguội chế tạo

Điện công nghiệp

12

Trường TCN giao thông công chính

Sở GTVT

 

Công nghệ ô tô

Hàn

13

Trường TCN Hội cựu chiến binh Việt Nam

Hội cựu chiến binh Việt Nam

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

14

Trường TCN Hội Nông dân Việt Nam

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Trồng cây lương thực, thực phẩm

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thú y

15

Trường TCN số 1

Sở LĐTBXH

 

 

Điện công nghiệp

Cơ điện nông thôn

16

Trường TCN số 10/BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện tử công nghiệp

17

Trường TCN số 17/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Cơ điện tử

Cắt gọt kim loại

Công nghệ ô tô

18

Trường TCN số 18/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện tử công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Hàn

Công nghệ ô tô

19

Trường bồi dưỡng cán bộ công thương

Bộ Công Thương

 

 

Thương mại điện tử

Bán hàng trong siêu thị

II

Hưng Yên

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện và Thủy lợi

Bộ NN và PTNT

 

Điều khiển tàu cuốc

Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Điện công nghiệp

2

Trường TCN Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

Trường TCN Giao thông vận tải

UBND tỉnh Hưng Yên

 

 

Vận hành máy thi công nền

Xây dựng cầu đường bộ

III

Hải Dương

 

 

 

 

1

Trường CĐN Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

2

Trường CĐN GTVT Đường thủy I

Bộ GTVT

 

Sửa chữa máy tàu thủy

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Xây dựng công trình thủy

3

Trường CĐN Thương mại và công nghiệp

Bộ Công Thương

 

 

Quản trị kinh doanh xăng dầu và Gas

Thương mại điện tử

Marketing thương mại

4

Trường TCN cơ giới đường bộ

Bộ GTVT

 

 

Vận hành máy thi công nền

Hàn

Công nghệ ô tô

5

Trường TCN 8/3 Hải Dương

TƯ Hội LHPN Việt Nam

 

 

Mộc mỹ nghệ

Dịch vụ chăm sóc gia đình

Chăm sóc sắc đẹp

IV

Hải Phòng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghiệp

UBND Tp Hải Phòng

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Công nghệ ô tô

2

Trường CĐN Du lich và dịch vụ Hải Phòng

Bộ VHTT&DL

Quản trị nhà hàng

Quản trị lữ hành

 

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

3

Trường CĐN GTVT TW II

Bộ GTVT

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Hàn

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

Điện tàu thủy

Xử lý rác thải

4

Trường CĐN Kinh tế kỹ thuật Bắc bộ

Liên minh HTX Việt Nam

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

Điện công nghiệp

Quản trị mạng máy tính

5

Trường CĐN số 3/BQP

Bộ Quốc phòng

Cơ điện tử

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Điện tử công nghiệp

Vận hành cần, cầu trục

6

Trường CĐN Thủy sản miền Bắc

Bộ NN và PTNT

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Khai thác, đánh bắt hải sản

7

Trường TCN An Dương

Sở LĐTBXH

 

 

Điện dân dụng

Thiết kế thời trang

8

Trường TCN Thủy Nguyên

Sở LĐTBXH

 

 

May thời trang

9

Trường TCN Thủy sản

Sở LĐTBXH

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

10

Trường TCN Xây dựng

Sở LĐTBXH

 

 

Cốt thép hàn

Kỹ thuật xây dựng

11

Trường TCN Giao thông vận tải Hải Phòng

Sở GTVT

 

 

Hàn

V

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

1

Trường CĐN Việt Đức Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện tử công nghiệp

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường CĐN cơ khí Nông nghiệp

Bộ NN và PTNT

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật máy nông nghiệp

 

Hàn

Điện tử công nghiệp

Công nghệ ô tô

Điện công nghiệp

3

Trường CĐN Việt Xô số 1

Bộ Xây dựng

 

Hàn

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Cơ điện tử

Vận hành máy thi công nền

4

Trường TCN số 11/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện dân dụng

Điện công nghiệp

5

Trường TCN số 2/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Vận hành máy thi công nền

Cơ điện nông thôn

VI

Bắc Ninh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh

Bộ NN và PTNT

 

Xử lý nước thải công nghiệp

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện tử công nghiệp

2

Trường CĐN kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hàn

3

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh

Tổng LĐLĐVN

 

 

Quản trị nhà hàng

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

4

Trường TCN KT-KT TCMN Thuận Thành

Sở LĐTBXH

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Cơ điện nông thôn

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

VII

Quảng Ninh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Việt - Hàn Quảng Ninh (ODA)

UBND tỉnh Quảng Ninh

 

Cắt gọt kim loại

Chế biến và bảo quản thủy sản

Công nghệ ô tô

Hàn

2

Trường TCN Giao thông - Cơ điện

Sở LĐTBXH

 

 

Vận hành thiết bị điện và đo lường điều khiển trên tàu thủy

Hàn

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

3

Trường TCN xây dựng và công nghiệp

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Sản xuất gốm, sứ xây dựng

VIII

Hà Nam

 

 

 

 

1

Trường CĐN chế biến gỗ

Bộ NN và PTNT

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

2

Trường CĐN Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam

 

 

Điện công nghiệp

Cơ điện nông thôn

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Hà Nam

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện dân dụng

IX

Nam Định

 

 

 

 

1

Trường CĐN Nam Định

UBND tỉnh Nam Định

Hàn

Điện công nghiệp

Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

Cắt gọt kim loại

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

2

Trường TCN Kỹ thuật công nghiệp Nam Định

Sở LĐTBXH

 

 

Điện tử dân dụng

Hàn

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

3

Trường TCN số 20/BQP

Bộ Quốc phòng

 

Công nghệ ô tô

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Khai thác máy tàu thủy

4

Trường TCN số 8

Tổng LĐLĐVN

 

 

Rèn, dập

Mộc mỹ nghệ

Công nghệ đúc kim loại

5

Trường TCN thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

Sở LĐTBXH

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

6

Trường TCN Thương mại-Du lịch-Dịch vụ Nam Định

Sở LĐTBXH

 

 

Hướng dẫn du lịch

Nghiệp vụ lễ tân

Bán hàng trong siêu thị

7

Trường TCN Giao thông vận tải

Sở LĐTBXH

 

 

Vận hành máy thi công nền

X

Ninh Bình

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

Bộ NN và PTNT

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Cốt thép hàn

Cắt gọt kim loại

Hàn

Kỹ thuật xây dựng

2

Trường CĐN cơ giới Ninh Bình

Bộ NN và PTNT

 

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

4

Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện dân dụng

Hướng dẫn du lịch

5

Trường TCN huyện Kim Sơn

UBND tỉnh Ninh Bình

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

6

Trường TCN huyện Yên Khánh

UBND tỉnh Ninh Bình

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

7

Trường TCN Nho Quan

UBND tỉnh Ninh Bình

 

 

Chế biến lương thực

Vận hành máy nông nghiệp

8

Trường TCN số 13/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành cần, cầu trục

9

Trường TCN số 14/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

XI

Thái Bình

 

 

 

 

1

Trường TCN Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

2

Trường TCN cho người khuyết tật

UBND tỉnh Thái Bình

 

 

May thời trang

3

Trường TCN Giao thông vận tải

UBND tỉnh Thái Bình

 

 

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Vận hành máy thi công mặt đường

4

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

Tổng LĐLĐVN

 

 

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy nông nghiệp

5

Trường TCN số 19/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Hàn

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Công nghệ ô tô

 

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Thanh Hóa

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghiệp Thanh Hóa

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN Bỉm Sơn

UBND huyện Bỉm Sơn

 

 

Hàn

Công nghệ ô tô

3

Trường TCN Kỹ nghệ

Liên minh hợp tác xã VN

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Quản trị mạng máy tính

4

Trường TCN Miền Núi

Sở LĐTBXH

 

 

Lâm sinh

Chế biến nông, lâm sản

5

Trường TCN NN và PTNT

Sở NN&PTNT

 

 

Vận hành máy nông nghiệp

Quản lý khai thác công trình thủy lợi

6

Trường TCN Nga Sơn

UBND huyện Nga Sơn

 

 

Hàn

Điện dân dụng

7

Trường TCN Phát thanh - Truyền hình

Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa

 

 

Khai thác thiết bị truyền hình

Kỹ thuật sản xuất chương trình truyền hình

8

Trường TCN Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thiết kế thời trang

9

Trường TCN Thương mại - Du lịch

Sở LĐTBXH

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Kỹ thuật chế biến món ăn

10

Trường TCN Xây dựng

Sở Xây dựng

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Cốt thép hàn

11

Trường TCN GTVT Thanh Hóa

Sở GTVT

 

 

Vận hành máy thi công nền

12

Trường TCN Nghi Sơn

UBND huyện Nghi Sơn

 

 

Hàn

II

Nghệ An

 

 

 

 

1

Trường CĐN Du lịch -  Thương mại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Quản trị khách sạn

Quản trị nhà hàng

Công nghệ sinh học (hoa, rau sạch)

2

Trường CĐN KTCN Việt Nam - Hàn Quốc Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

Cơ điện tử

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

 

Hàn

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

3

Trường CĐN Kỹ thuật Việt Đức Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An

 

Kỹ thuật xây dựng

Xử lý nước thải công nghiệp

Sửa chữa máy tàu thủy

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

4

Trường TCN công nông nghiệp Yên Thành

Sở LĐTBXH

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Hàn

Trồng cây lương thực, thực phẩm

5

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 1

Tổng LĐLĐVN

 

 

Thương mại điện tử

Bán hàng trong siêu thị

Điện dân dụng

6

Trường TCN dân tộc miền núi Nghệ An

Sở LĐTBXH

 

 

Lâm sinh

Cơ điện nông thôn

7

Trường TCN KT-CN-Thủ công nghiệp Nghệ An

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

8

Trường TCN KT-KT Miền Bắc Nghệ An

Sở LĐTBXH

 

 

May thời trang

Điện công nghiệp

9

Trường TCN KT-KT Miền Tây Nghệ An

Sở LĐTBXH

 

 

Thú y

Bảo vệ thực vật

10

Trường CĐN số 4-BQP

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Hàn

Điện công nghiệp

11

Trường TCN Đô Lương

Sở LĐTBXH

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

12

Trường TCN KT-KT Nghi Lộc

Sở LĐTBXH

 

 

Điện dân dụng

III

Hà Tĩnh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ Hà Tĩnh

Liên đoàn LĐVN

 

Cơ điện tử

Vận hành máy thi công nền

Hàn

2

Trường CĐN Việt-Đức Hà Tĩnh

UBND tỉnh Hà Tĩnh

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Điện tử công nghiệp

Quản trị mạng máy tính

3

Trường TCN Hà Tĩnh

Sở LĐTBXH

 

 

Sửa chữa máy thi công xây dựng

Lái xe chuyên dụng

Hàn

4

Trường TCN Kỹ nghệ Hà Tĩnh

Sở LĐTBXH

 

 

Điện công nghiệp

IV

Quảng Bình

 

 

 

 

1

Trường TCN Quảng Bình

Sở LĐTBXH

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ ô tô

Hướng dẫn du lịch

2

Trường TCN số 9

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật chế biến món ăn

Quản trị khách sạn

V

Quảng Trị

 

 

 

 

1

Trường TCN Quảng Trị

Sở LĐTBXH

 

 

Điện tử dân dụng

Điện công nghiệp

Hàn

2

Trường TCN giao thông vận tải Quảng Trị

Sở GTVT

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Cơ điện nông thôn

VI

Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

1

Trường CĐN du lịch Huế

Bộ VHTT&DL

Quản trị khách sạn

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hướng dẫn du lịch

Quản trị nhà hàng

2

Trường TCN số 10

Tổng LĐLĐVN

 

 

Cốt thép hàn

Điện tử công nghiệp

3

Trường TCN số 23/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

4

Trường TCN Huế

UBND tỉnh Huế

 

 

Đúc, dát đồng mỹ nghệ

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

5

Trường TCN Quảng Điền

UBND tỉnh Huế

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

6

Trường TCN Thừa Thiên Huế

UBND tỉnh Huế

 

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Hàn

VII

Đà Nẵng

 

 

 

 

1

Trường CĐN du lịch Đà Nẵng

Bộ VHTT&DL

Quản trị khu Resort

Quản trị lữ hành

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường CĐN Đà Nẵng

UBND Tp Đà Nẵng

Công nghệ ô tô

Cơ điện lạnh thủy sản

Quản trị mạng máy tính

Cơ điện tử

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

3

Trường TCN GTVT đường bộ

Bộ GTVT (Cục đường bộ)

 

 

Vận hành máy xây dựng

4

Trường TCN số 5/BQP

Bộ Quốc phòng

 

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Sửa chữa máy tàu thủy

Hàn

VIII

Quảng Nam

 

 

 

 

1

Trường TCN Bắc Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

2

Trường TCN Nam Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

 

 

Cơ điện nông thôn

Xử lý nước thải công nghiệp

3

Trường TCN tỉnh Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

 

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Trùng tu di tích lịch sử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

4

Trường TCN thanh niên dân tộc -  miền núi Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam

 

 

Mộc xây dựng và trang trí nội thất

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

5

Trường TCN KT-KT Miền Trung Tây Nguyên

Liên minh hợp tác xã Việt Nam

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Kỹ thuật xây dựng

IX

Quảng Ngãi

 

 

 

 

1

Trường CĐN cơ giới Quảng Ngãi

Bộ NN và PTNT

 

 

Vận hành máy thi công mặt đường

Vận hành máy nông nghiệp

2

Trường CĐN KTCN Dung Quất

Bộ LĐTBXH

Vận hành thiết bị lọc dầu

Điện công nghiệp

 

Công nghệ ô tô

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

3

Trường TCN Đức Phổ

UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Điện tử dân dụng

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

4

Trường TCN tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Sửa chữa thiết bị tự động hóa

Điện dân dụng

5

Trường CĐN Việt Nam -  Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

 

Cắt gọt kim loại

Hàn

Điện công nghiệp

Cơ điện tử

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

X

Bình Định

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cơ điện - Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

Bộ NN và PTNT

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

Lâm sinh

Công nghệ sinh học

Khảo sát địa hình

2

Trường CĐN Quy Nhơn

UBND tỉnh Bình Định

Cơ điện tử

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Quản trị cơ sở dữ liệu

3

Trường TCN Hoài Nhơn

UBND tỉnh Bình Định

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

Điện dân dụng

4

Trường TCN Thủ công Mỹ nghệ Bình Định

UBND tỉnh Bình Định

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Sản xuất hàng mây tre đan

Cấp, thoát nước

XI

Phú Yên

 

 

 

 

1

Trường CĐN Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

Quản trị khách sạn

Kỹ thuật chế biến món ăn

Cơ điện lạnh thủy sản

Quản trị khu Resort

2

Trường TCN thanh niên dân tộc Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

XII

Khánh Hòa

 

 

 

 

1

Trường CĐN Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

Cắt gọt kim loại

Công nghệ sinh học

Điện công nghiệp

Điện tử công nghiệp

Bảo vệ môi trường biển

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

2

Trường TCN Cam Ranh

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Điện dân dụng

Điện tử dân dụng

3

Trường TCN Ninh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Hàn

Điện tử công nghiệp

4

Trường TCN Vạn Ninh

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

Vận hành thiết bị xếp dỡ hàng hóa hàng hải

5

Trường TCN Cam Lâm

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

6

Trường TCN Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

XIII

Ninh Thuận

 

 

 

 

1

Trường TCN Ninh Thuận

UBND tỉnh Ninh Thuận

Điện công nghiệp

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Điện tử công nghiệp

XIV

Bình Thuận

 

 

 

 

1

Trường TCN Bình Thuận

UBND tỉnh Bình Thuận

 

Quản trị khu Resort

Sửa chữa máy tàu thủy

Chế biến và bảo quản thủy sản

2

Trường TCN kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Khai thác, đánh bắt hải sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

 

PHỤ LỤC 05

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Đắk Lắk

 

 

 

 

1

Trường CĐN thanh niên dân tộc Tây Nguyên

UBND tỉnh Đắk Lắk

Chế biến cà phê -  ca cao

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Lâm sinh

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Thú y

Điện tử công nghiệp

2

Trường TCN Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

II

Đắk Nông

 

 

 

 

1

Trường TCN Đắk Nông

UBND tỉnh Đắk Nông

 

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Cơ điện nông thôn

Trồng cây công nghiệp

III

Gia Lai

 

 

 

 

1

Trường TCN Gia Lai

UBND tỉnh Gia Lai

 

 

Hàn

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Vận hành nhà máy thủy điện

Điện công nghiệp

2

Trường TCN An Khê

UBND tỉnh Gia Lai

 

 

Cơ điện nông thôn

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Trồng rau

3

Trường TCN Ayun Pa

UBND tỉnh Gia Lai

 

 

Điện dân dụng

Kỹ thuật máy nông nghiệp

4

Trường TNC số 15/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Công nghệ ô tô

Trồng cây công nghiệp

5

Trường TCN số 21/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

Kỹ thuật dược

Điều dưỡng

IV

Kon Tum

 

 

 

 

1

Trường TCN Kon Tum

UBND tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

Vận hành máy thi công nền

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Trồng cây công nghiệp

Vận hành điện trong nhà máy thủy điện

V

Lâm Đồng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng

 

Công nghệ sinh học

Công nghê thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật chế biến món ăn

Điện công nghiệp

2

Trường TCN Bảo Lộc

UBND tỉnh Lâm Đồng

 

 

Công nghệ chế biến chè

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Cơ điện nông thôn

 

PHỤ LỤC 06

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Tp Hồ Chí Minh

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kỹ thuật -  Công nghệ Tp Hồ Chí Minh

Bộ LĐTB-XH

Hàn

Điện công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Công nghệ ô tô

2

Trường CĐN GTVT Đường thủy II

Bộ GTVT

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp

Sửa chữa máy tàu thủy

Khai thác máy tàu thủy

3

Trường CĐN GTVT TWIII

Bộ GTVT

Công nghệ ô tô

Vận hành máy thi công nền

 

Điện công nghiệp

Vận hành máy thi công mặt đường

Xây dựng cầu đường bộ

4

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Điện tử công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Quản trị cơ sở dữ liệu

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Chế biến thực phẩm

 

5

Trường CĐN Hàng Hải TP Hồ Chí Minh

Bộ GTVT

Điều khiển tàu biển

Bảo vệ môi trường

Xử lý nước thải công nghiệp

Điện tàu thủy

Khai thác máy tàu thủy

6

Trường TCN Lê Thị Riêng

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

 

Chăm sóc sắc đẹp

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chế biến thực phẩm

Bán hàng trong siêu thị

7

Trường TCN số 7/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Điện công nghiệp

8

Trường TCN Tôn Đức Thắng

Tổng LĐLĐVN

 

 

Quản trị mạng máy tính

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

9

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ điện tử

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Cắt gọt kim loại

Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

10

Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

11

Trường trung cấp nghề Thủ Đức

UBND Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Điện công nghiệp

II

Đồng Nai

 

 

 

 

1

Trường CĐN LILAMA 2

Bộ xây dựng

Hàn

 

 

Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Kỹ thuật lắp đặt đài trạm viễn thông

Chế tạo thiết bị cơ khí

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Điện tử công nghiệp

2

Trường CĐN Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai

Điện công nghiệp

Cắt gọt kim loại

Nguội sửa chữa máy công cụ

Chế biến thực phẩm

3

Trường CĐN số 8

Bộ Quốc phòng

Công nghệ ô tô

Điện tử công nghiệp

Hàn

Cắt gọt kim loại

4

Trường TCN 26/3

UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

Điện dân dụng

Nguội sửa chữa máy công cụ

5

Trường TCN Cơ điện Đông Nam Bộ

Bộ NN và PTNT

 

 

Vận hành máy nông nghiệp

6

Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 2

Tổng LĐLĐVN

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Lập trình máy tính

7

Trường TCN khu vực Long Thành -  Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai

 

 

Điện dân dụng

Xử lý nước thải công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

III

Bình Dương

 

 

 

 

1

Trường CĐN Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

Bộ NN và PTNT

 

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

Lâm sinh

Chế biến mủ cao su

Công nghệ sinh học

Cơ điện nông thôn

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

2

Trường CĐN Việt Nam -  Singapore

UBND tỉnh Bình Dương

Cắt gọt kim loại

Cơ điện tử

Nguội sửa chữa máy công cụ

Điện tử công nghiệp

3

Trường TCN kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn Bình Dương

Tổng LĐLĐVN

 

 

Lắp đặt thiết bị điện

4

Trường TCN số 22/BQP

Bộ Quốc phòng

 

 

Cắt gọt kim loại

Điện công nghiệp

5

Trường TCN Bình Dương

UBND tỉnh

 

 

Điện dân dụng

6

Trường TCN Dĩ An

UBND tỉnh

 

 

Hàn

7

Trường TCN Tân Uyên

UBND tỉnh

 

 

Điện công nghiệp

8

Trường TCN Thủ Dầu Một

UBND tỉnh

 

 

Điện dân dụng

9

Trường TCN Việt Nam -  Hàn Quốc Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương

 

 

Cắt gọt kim loại

Hàn

Công nghệ ô tô

Nguội sửa chữa máy công cụ

Vẽ và thiết kế trên máy tính

VI

Bình Phước

 

 

 

 

1

Trường TCN Tôn Đức Thắng

UBND tỉnh Bình Phước

 

 

Điện dân dụng

Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su

Điện tử dân dụng

V

Tây Ninh

 

 

 

 

1

Trường TCN Tây Ninh

UBND Tỉnh Tây Ninh

 

 

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN khu vực Nam Tây Ninh

UBND Tỉnh Tây Ninh

 

 

Hàn

VI

Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

1

Trường CĐN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Hàn

Công nghệ ôtô

Cơ điện tử

Khai thác, đánh bắt hải sản

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Chế biến và bảo quản thủy sản

2

Trường CĐN Du lịch Vũng Tàu

Bộ VHTT&DL

Quản trị khách sạn

Quản trị lễ tân

 

Quản trị nhà hàng

Hướng dẫn du lịch

Kỹ thuật chế biến món ăn

3

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật Công đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật sữa chữa, lắp ráp máy tính

 

PHỤ LỤC 07

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHỀ TRỌNG ĐIỂM ĐỂ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Kèm theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 7 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Tên trường

Cơ quan chủ quản

Cấp độ

Quốc tế

Khu vực ASEAN

Quốc gia

I

Long An

 

 

 

 

1

Trường CĐN Long An

UBND tỉnh Long An

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Cơ điện tử

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Điện công nghiệp

Hàn

2

Trường TCN  Đồng Tháp Mười

UBND tỉnh Long An

 

 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

Thú y

Cơ điện nông thôn

3

Trường TCN Đức Hòa

UBND tỉnh Long An

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Chế tạo thiết bị cơ khí

Công nghệ ô tô

II

Tiền Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Tiền Giang

UBND tỉnh Tiền Giang

 

Cơ điện tử

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

Hàn

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

2

Trường TCN khu vực Cai Lậy

UBND tỉnh Tiền Giang

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Nguội sửa chữa máy công cụ

3

Trường TCN khu vực Gò Công

UBND tỉnh Tiền Giang

 

 

Cơ điện lạnh thủy sản

Hàn

Khai thác, đánh bắt hải sản

4

Trường TCN Công đoàn Tiền Giang

Tổng LĐLĐVN

 

 

Quản trị mạng máy tính

Chế biến thực phẩm

5

Trường TCN GTVT Tiền Giang

Sở GTVT

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Khai thác máy tàu thủy

III

Vĩnh Long

 

 

 

 

1

Trường TCN số 9/BQP

Bộ Quốc phòng

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

2

Trường TCN Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long

 

 

Kỹ thuật máy nông nghiệp

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Điện dân dụng

IV

Cần Thơ

 

 

 

 

1

Trường CĐN Cần Thơ

UBND Tp Cần Thơ

Công nghệ ô tô

Cắt gọt kim loại

Chế biến thực phẩm

Điện tử công nghiệp

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Quản trị mạng máy tính

2

Trường TCN khu vực ĐBSCL

UBND Tp Cần Thơ

 

 

Xây dựng cầu đường bộ

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

3

Trường TCN Thới Lai

UBND Tp Cần Thơ

 

 

Chế biến lương thực

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

4

Trường TCN Cần Thơ

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Hàn

V

Hậu Giang

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Xử lý nước thải công nghiệp

Thú y

Điện công nghiệp

2

Trường TCN Ngã bảy

UBND tỉnh Hậu Giang

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

VI

An Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN An Giang

UBND tỉnh An Giang

Cắt gọt kim loại

Hàn

Quản trị mạng máy tính

Lắp đặt thiết bị cơ khí

Điện công nghiệp

Cơ điện tử

2

Trường TCN Châu Đốc

UBND tỉnh An Giang

 

 

Nghiệp vụ nhà hàng

Nghiệp vụ lễ tân

3

Trường TCN Dân tộc Nội trú An Giang

UBND tỉnh An Giang

 

 

Trồng cây lương thực, thực phẩm

Cơ điện nông thôn

4

Trường TCN Tân Châu

UBND tỉnh An Giang

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

5

Trường TCN Kinh tế kỹ thuật Công đoàn An Giang

Tổng LĐLĐVN

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh

VII

Đồng Tháp

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đồng Tháp

UBND tỉnh Đồng Tháp

 

Công nghệ ô tô

Kỹ thuật xây dựng

Điện công nghiệp

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

2

Trường TCN Hồng Ngự

UBND tỉnh Đồng Tháp

 

 

Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

3

Trường TCN Tháp Mười

UBND tỉnh Đồng Tháp

 

 

Chế biến và bảo quản thủy sản

VIII

Bến Tre

 

 

 

 

1

Trường CĐN Đồng Khởi

Tổng LĐLĐVN

 

Công nghệ ô tô

Quản trị mạng máy tính

Quản trị khách sạn

2

Trường TCN Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre

 

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Chế biến và bảo quản thủy sản

Vận hành máy xây dựng

IX

Trà Vinh

 

 

 

 

1

Trường TCN Trà Vinh

UBND tỉnh Trà Vinh

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Điện công nghiệp

X

Sóc Trăng

 

 

 

 

1

Trường CĐN Sóc Trăng

UBND tỉnh Sóc Trăng

 

Công nghệ ô tô

Chế biến và bảo quản thủy sản

Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ

Điện tử công nghiệp

Chế biến thực phẩm

XI

Bạc Liêu

 

 

 

 

1

Trường CĐN Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu

 

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Cơ điện nông thôn

2

Trường TCN tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu

 

 

Kỹ thuật xây dựng

Chế biến và bảo quản thủy sản

XII

Cà Mau

 

 

 

 

1

Trường TCN tỉnh Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau

 

Cắt gọt kim loại

Hàn

Điện công nghiệp

Sửa chữa máy tàu thủy

Điện tử công nghiệp

XIII

Kiên Giang

 

 

 

 

1

Trường CĐN Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang

 

Điện công nghiệp

Công nghệ ô tô

Chế biến và bảo quản thủy sản

Quản trị khách sạn

Cắt gọt kim loại

2

Trường TCN Dân tộc Nội trú Kiên Giang

UBND tỉnh Kiên Giang

 

 

Điều khiển phương tiện thủy nội địa

Vận hành máy xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 826/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu826/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2011
Ngày hiệu lực07/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 826/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu826/QĐ-LĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Ngọc Phi
       Ngày ban hành07/07/2011
       Ngày hiệu lực07/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn