Quyết định 827/QĐ-BHXH

Quyết định 827/QĐ-BHXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 827/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN TUYÊN TRUYỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Tuyên truyền là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Ban Tuyên truyền chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc định hướng, nội dung, chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Ngành; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; quản lý công tác tuyên truyền của Ngành.

2. Xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền của Ngành và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của nhà nước và của Ngành.

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

4. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo và định hướng Báo Bảo hiểm xã hội, Tạp chí Bảo hiểm xã hội thực hiện tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng mục đích, nhiệm vụ của Ngành và đúng quy định của Luật Báo chí.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành xây dựng các mẫu và makét để phục vụ việc sản xuất các ấn phẩm truyền thông; quản lý, tổ chức chương trình truyền thông của Ngành; tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông phù hợp.

6. Khai thác thông tin và sử dụng thông tin truyền thông trong và ngoài Ngành để tuyên truyền về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với mục đích và nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành.

7. Theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin trên báo chí và dư luận xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để phục vụ công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc; kịp thời đề xuất các giải pháp tuyên truyền phù hợp.

8. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh).

9. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

10. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc quản trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet (Website Bảo hiểm xã hội Việt Nam), trực tiếp biên tập thông tin đăng tải trên trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet, quản lý hoạt động của các trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

11. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác sưu tầm, bảo quản, lưu giữ các tư liệu, hiện vật truyền thống của Ngành.

12. Tham gia công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được giao.

13. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định.

14. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Ban Tuyên truyền do Trưởng ban quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban. Giúp việc Trưởng ban có các Phó Trưởng ban. Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Trưởng ban ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề lối làm việc của Ban; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định đó.

3. Trưởng ban phân công hoặc ủy quyền cho Phó Trưởng ban giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban. Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Trưởng ban chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Trưởng ban được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng:

a) Phòng Nghiệp vụ tuyên truyền;

b) Phòng Thông tin - Truyền thông;

c) Phòng Quản lý và Biên tập thông tin Website.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trên do Trưởng ban xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành.

Phòng do Trưởng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp Trưởng phòng có Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật.

2. Biên chế của Ban Tuyên truyền do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Ban được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo Quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Trưởng ban

1. Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Ban.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Ban; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Ban, chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tổng Giám đốc.

5. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ Quyết định số 1221/QĐ-BHXH ngày 11/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên truyền.

Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 827/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu827/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2014
Ngày hiệu lực04/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 827/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 827/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 827/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu827/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành04/08/2014
       Ngày hiệu lực04/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 827/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 827/QĐ-BHXH 2014 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban Tuyên truyền Bảo hiểm xã hội

           • 04/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực