Quyết định 827/QĐ-UBND

Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp xã, tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 827/QĐ-UBND 2019 mục thủ tục hành của sở ban ngành và Ủy ban tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định Danh mục 956 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (kèm theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3), gồm:

- Danh mục 742 thủ tục hành thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành (Phụ lục 1);

- Danh mục 153 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phụ lục 2);

- Danh mục 61 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã (Phụ lục 3).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1127/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 5 năm 2017 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

Giao các sở, ban, ngành căn cứ Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý về ngành, lĩnh vực đã được công bố tại Quyết định này chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nội dung từng thủ tục hành chính; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát chất lượng dự thảo trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP (N,V), KSTTHC, TTHCC, Th;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 827/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu827/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực09/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 827/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 827/QĐ-UBND 2019 mục thủ tục hành của sở ban ngành và Ủy ban tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 827/QĐ-UBND 2019 mục thủ tục hành của sở ban ngành và Ủy ban tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu827/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành09/04/2019
       Ngày hiệu lực09/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 827/QĐ-UBND 2019 mục thủ tục hành của sở ban ngành và Ủy ban tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 827/QĐ-UBND 2019 mục thủ tục hành của sở ban ngành và Ủy ban tỉnh Bình Dương

           • 09/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực