Quyết định 827/QĐ-UBND-HC

Quyết định 827/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 618/QĐ-UBND-HC 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 6 thủ tục (cấp tỉnh: 04 thủ tục; cấp huyện: 02 thủ tục).

2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 19 thủ tục (cấp tỉnh: 15 thủ tục; cấp huyện: 04 thủ tục).

3. Thủ tục hành chính giữ nguyên: 21 thủ tục (cấp tỉnh: 21 thủ tục).

4. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 04 thủ tục (cấp tỉnh: 04 thủ tục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Quyết định số 474/QĐ-UBND-HC ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KS TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TT&TT;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND tỉnh;
- Trung tâm HC công tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, STT&TT, KSTTHC
(D).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 827/QĐ-UBND-HC  ngày 23/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

 

Đăng ký hoạt động cơ sở in

2

 

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

3

 

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

II. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

1

 

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

1

DTP-284645

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

2

DTP-284650

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

3

DTP-284655

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

4

DTP-284658

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

5

DTP-284660

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

6

DTP-284663

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

7

DTP-284668

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

8

DTP-284696

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

II. Lĩnh vực Viễn thông, Internet

1

DTP-284701

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

2

DTP-284703

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

3

DTP-284705

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4

DTP-284707

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

III. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

DTP-284630

Cấp giấy phép hoạt động in

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

2

DTP-284632

Cấp lại giấy phép hoạt động in

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

3

DTP-284644

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

DTP-284610

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

2

DTP-284612

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

3

DTP-284628

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

4

DTP-284634

Cấp đổi giấy phép hoạt động in

5

DTP-284639

Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương

6

DTP-284640

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

7

DTP-284642

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

II. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

1

DTP-284613

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

2

DTP-284614

Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

3

DTP-284648

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng

III. Lĩnh vực báo chí

1

DTP-284615

Cấp giấy phép xuất bản bản tin.

2

DTP-284616

Cho phép họp báo

3

DTP-284699

Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí

4

DTP-284617

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

5

DTP-284609

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

IV. Lĩnh vực Bưu chính và Chuyển phát

1

DTP-284618

Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

2

DTP-284620

Cấp giấy phép bưu chính

3

DTP-284623

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

4

DTP-284624

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

5

DTP-284625

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

6

DTP-284626

Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

VI. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ, HUỶ BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1

DTP-284657

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

2

DTP-284662

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng

3

DTP-284666

Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng

II. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

DPT-284636

Cấp giấy phép in gia công cho nước nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc địa phương.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành

1

 

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

2

 

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VB QPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử

1

DTP-284708

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

2

DTP-284709

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

3

DTP-284710

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4

DTP-284711

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 827/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu827/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2018
Ngày hiệu lực23/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 827/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu827/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành23/07/2018
        Ngày hiệu lực23/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 827/QĐ-UBND-HC 2018 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Thông tin Đồng Tháp