Quyết định 83/2004/QĐ-UB

Quyết định 83/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2004/QĐ-UB

Nghệ An, ngày 03 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ V IỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÀN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí được Quốc hội thông qua ngày 26/6/1999;

Căn cứ Quyết định số 42/2000/QĐ-UB ngày 16/6/2000 của UBND tỉnh Nghệ An về phân công, phân cấp quản lý và tổ chức cán bộ;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An tại Tờ trình số 123/TT-PTTH ngày 08/6/2004 và ông Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 218/TT-NV, ngày 24/6/2004,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát - Truyền hình Nghệ An.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp vái Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của bản quy định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 03/8/2004 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỂN HẠN

Điều 1. Vị trí và chức năng:

- Đài PT-TH Nghệ An là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, chịu sự quản lý và chỉ đạo toàn diện của UBND tỉnh Nghệ An; Chịu sự kiểm tra và chỉ đạo của cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí của địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về tần số truyền dẫn, phát sóng Phát thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu thực hiện chức năng thông tin, tuyền truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh; Là diễn đàn của nhân dân.

- Đài PT-TH Nghệ An có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sỏ và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để giao dịch.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch và các kế hoạch phát triển sự nghiệp PT-TH trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với các ngành, các cấp, Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam và các Đài PT-TH các tỉnh đế tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; Cung cấp và phản ánh các thông tin kịp thời, trung thực, chính xác trên các Bnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng theo đúng các quy định của pháp luật.

3. Thông tin, phổ biến, giáo dục và cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất và đời sống; Các kết quả về nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về Khoa học công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn cũng như các giá trị về nền văn hóa của nhân loại đên với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

4. Quản lý và phát huy vai trò hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đài.

5. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam; Sản xuất các chương trình, thực hiện nhiệm vụ phát sóng của Đài với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, hấp dẫn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn.

6. Quản lý, sử dụng và phát huy tốt đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ công chức và người lao dộng thuộc Đài quản lý.

7. Nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ KH&CN trong lĩnh vực Phát thanh - truyền hình.

8. Thực hiện việc thông tin, quảng cáo đáp ứng yêu cầu phát triển của các thành phần kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Pháp luật.

9. Quản lý tài sản và sử dụng việc thu chi tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Chiu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về những lĩnh vực hoạt động của Đài.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An gồm: Giám đốc và 01 - 02 Phó giám đốc.

2. Các phòng, Ban giúp Các phòng, Ban giúp việc của Đài được thành lập theo Quyết định số 2663/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh, bao gồm:

- Ban thời sự

- Ban chương trình

- Ban kỹ thuật

- Văn phòng

- Các đơn vị sự nghiệp

- Đài Truyền thanh - truyền hình các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An quyết định thành lập các phòng, bộ phận chuyên môn thuộc các Ban của Đài để phù hợp với đặc thù công việc.

3. Biên chế và lao động:

Số lượng công chức, viên chức của ngành PT-TH Nghệ An được giao trong tổng số biên chế do UBND tỉnh phê duyệt.Ngoài số biên chế chính thức được giao, căn cứ vào yêu cầu phát triển, khả năng tài chính của mình, Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An được hợp đồng thêm một số lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chế độ làm việc:

1. Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện theo chế độ Thủ trưởng.

2. Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động chung của toàn ngành.Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc và được Giám đốc phân công phụ trách một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó giám đốc Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đôc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

4. Các Trưởng, Phó Ban; Trương, phó Đài PT-TH huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng – phó ban, Trưởng - phó các bộ phận chuyên môn và Trưởng - phó các Đài huyện, thành phố, thị xã do Giám đôc Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An quyết định.

5. Tất cả các cán bộ, công chức và người lao động ngành Phát thanh - Truyền hình Nghệ An làm việc theo sự phân công của Trưởng, phó đơn vị phụ trách và chấp hành nghiêm túc theo quy định của Pháp luật và quy chế hoạt động của ngành.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Đài phát thanh - Truyền hình

Nghệ An có trách nhiệm phôi hợp với sở Nội vụ và các ngành, các cấp liên quan triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại quy định này.

Điều 6. Căn cứ bản quy định này, Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của các Phòng, Ban chuyên môn và các đơn vi trực thuộc đế thực hiện tốt nhiệm vụchính trị của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An.

Điều 7. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các cơ quan có liên quan kịp thời báo cáo với Uy ban nhân dân tinh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2004
Ngày hiệu lực03/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2012
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 83/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 83/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu83/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Thế Trung
        Ngày ban hành03/08/2004
        Ngày hiệu lực03/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/09/2012
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 83/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2004/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ quyền hạn Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An

            • 03/08/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực