Quyết định 83/2017/QĐ-UBND

Quyết định 83/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23 và 24 của Quy định kèm theo Quyết định 44/2012/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 83/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất các Nghị định về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất các Thông tư quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

Căn cứ Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất các Thông tư quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại Tờ trình số 256/TTr-SNN&PTNT ngày 20 tháng 11 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 23 và 24 của Quy định kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng rừng, gây nuôi động vật rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website. Chính phủ ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Website An Giang, TTCB-TH tỉnh;
- Phòng KTN, P.HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Quang Thi

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 83/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu83/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 83/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 83/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND An Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 83/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu83/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLâm Quang Thi
       Ngày ban hành30/11/2017
       Ngày hiệu lực11/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 83/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 83/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2012/QĐ-UBND An Giang

           • 30/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực