Quyết định 831/QĐ-BCA-V03

Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 về Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 2021 quản lý xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/QĐ-BCA-V03

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định s 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Chương trình công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp năm 2021 của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 347/V03-P6 ngày 03/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để đăng tải);
- Lưu: VT, V03 (P6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2021 TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 831/QĐ-BCA-V03 ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mc đích

1.1. Tiếp tục thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) theo quy định của Luật XLVPHC, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành về công tác XLVPHC; chuẩn bị trin khai thực hiện hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; hoàn thiện hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

1.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong Công an nhân dân (CAND); đẩy mạnh công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong CAND; xây dựng và triển khai Cơ sở dữ liệu về XLVPHC bảo đảm việc thống kê tình hình XLVPHC trong CAND được chính xác, đầy đủ, nhanh chóng, thống nhất. Nâng cao năng lực áp dụng pháp luật về XLVPHC của cán bộ, chiến sĩ CAND; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, tự giác chấp hành pháp luật của các tầng lp nhân dân, góp phần ngăn chặn, làm giảm tình trạng vi phạm pháp luật, trong đó có vi phạm hành chính, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

2. Yêu cầu

2.1. Cấp ủy Đảng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có chức năng quản lý và XLVPHC; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an các đơn vị, địa phương) xác định công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên quan tâm chỉ đạo và bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác này. Tổ chức pháp chế và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò chủ động, kịp thời tham mưu việc thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

2.2. Tăng cường vai trò của lực lượng CAND trong công tác tham mưu bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Bảo đảm sự phối hp thường xuyên, chặt chẽ giữa đơn vị thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, đơn vị trực tiếp áp dụng pháp luật về XLVPHC và các cơ quan trong tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương trong thi hành pháp luật về XLVPHC.

II. NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Xây dựng Chương trình công tác của Công an các đơn vị, địa phương về quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ Chương trình công tác này và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021 của đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó, cần xác định rõ những nội dung cụ th sau:

a) Nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021 tại Công an đơn vị, địa phương.

b) Phân công trách nhiệm cụ thể theo từng lĩnh vực XLVPHC (đơn vị chủ trì, đơn vị phối hp, thời gian thực hiện).

c) Hình thức thực hiện công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC (bao gồm thu thập thông tin, khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong CAND); thời gian và tiến độ thực hiện.

d) Điều kiện bảo đảm thực hiện kế hoạch (kinh phí, phương tiện, nhân lực và các điều kiện bảo đảm khác).

- Đơn vị thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2021.

2. Xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự theo quy định tại các thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an, gồm: Thông tư số 63/2017/TT-BCA ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định vê phối hợp trong công tác quản lý về XLVPHC trong CAND (Thông tư số 63/2017/TT-BCA); Thông tư s 10/2015/TT-BCA ngày 11/02/2015 ca Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự, an toàn xã hội (Thông tư số 10/2015/TT-BCA).

Giao V03 tổng hp báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương để xây dựng báo cáo của Bộ; kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của Công an các đơn vị, địa phương.

- Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

3. Tổ chc kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

V03 xây dựng và báo cáo lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC trong CAND năm 2021; thành lập các đoàn công tác của Bộ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC tại Công an một số đơn vị, địa phương.

Căn cứ Kế hoạch của Bộ và chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra và thanh tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC tại đơn vị, địa phương mình.

- Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

4. Nghiên cứu, rà soát, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

4.1. Xây dựng, trình Chính phủ ban hành 06 nghị định theo Danh mục các nghị định sửa đi, bsung, thay thế hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC (kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC). Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

- Đơn vị thực hiện: theo sự phân công của lãnh đạo Bộ.

- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch của Chính phủ và của Bộ Công an.

4.2. Nghiên cứu xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư quy định về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về XLVPHC của lực lượng CAND; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2017/TT-BCA.

- Đơn vị thực hiện: V03 chủ trì, phối hp vi Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

4.3. Nghiên cứu xây dựng, trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BCA.

- Đơn vị thực hiện: C06 chủ trì, phối hp với Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quy định của pháp luật về XLVPHC. Chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật XLVPHC và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật XLVPHC cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác XLVPHC.

- Đơn vị thực hiện: V03, Công an các đơn vị, địa phương.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2021.

6. Nghiên cu, xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân

6.1. Nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phê duyệt Dự án Xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu về XLVPHC trong CAND và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tính kế thừa khi tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

- Đơn vị thực hiện: V03 chủ trì, phối hp với H01, H04, H05, A05, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: đề xuất lãnh đạo Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư Dự án; ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án trong năm 2021; các năm tiếp theo tổ chức thực hiện theo Kế hoạch đề ra.

6.2. Nghiên cứu, xây dựng, kết nối Cơ sở dữ liệu về XLVPHC của Bộ Công an với Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC

- Đơn vị thực hiện: V03 chủ trì, phối hp với Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp, Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thi gian thực hiện: theo tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Chương trình công tác này và điều kiện thực tế để xây dựng Chương trình công tác và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình. Định kỳ và đột xuất, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác này về Bộ (qua V03) theo quy định của pháp luật.

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí các điều kiện bảo đảm phục vụ việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Chương trình này đạt hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; chỉ đạo các đơn vị chức năng xây dựng chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Giao V03 theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình công tác này; tổ chức các đoàn công tác của Bộ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự; tổng hp tình hình, kết quả thực hiện và kiến nghị các giải pháp xây dựng, hoàn thiện và áp dụng pháp luật về XLVPHC trong CAND báo cáo lãnh đạo Bộ; xây dựng báo cáo của Bộ Công an về kết quả thực hiện công tác này gửi Chính phủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện Chương trình công tác này, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua V03) để có hướng dẫn kịp thời./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 831/QĐ-BCA-V03

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu831/QĐ-BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/02/2021
Ngày hiệu lực05/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(09/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 831/QĐ-BCA-V03

Lược đồ Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 2021 quản lý xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 2021 quản lý xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu831/QĐ-BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Quý Vương
        Ngày ban hành05/02/2021
        Ngày hiệu lực05/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (09/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 2021 quản lý xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 2021 quản lý xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân

         • 05/02/2021

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/02/2021

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực