Quyết định 831/QĐ-UBND

Quyết định 831/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐ-UBND Đề án tiết kiệm năng lượng Bình Phước 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 831/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC ĐỀ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3250/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 294/TTr-SCT ngày 09/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các Đề án tiết kiệm năng lượng địa phương năm 2017, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng đề án: 06 đề án.

2. Tên đề án: Theo Danh mục các đề án kèm theo Quyết định này.

3. Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trực thuộc Sở Công Thương).

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn tiết kiệm năng lượng địa phương đã giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp năm 2017 và kinh phí đối ứng của đơn vị thụ hưởng.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P. KTTH;
- Lưu: VT, (Quế-15.3).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC ĐỀ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 831/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đề án

Đơn vị thụ hưởng

Địa điểm

1

Xây dựng chuyên mục Tiết kiệm năng lượng trên sóng Truyền hình Bình Phước năm 2017

Các sơ sở công nghiệp nông thôn

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước

2

Tổ chức Lễ mít tinh phát động tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập và Phú Riềng

Các cơ sở công nghiệp nông thôn; các sở, ban, ngành; các hộ gia đình và các đoàn viên thanh niên.

Huyện Bù Gia Mập, huyện Phú Riềng

3

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Lê Bá Nhẫn

Hộ kinh doanh Lê Bá Nhẫn

Huyện Phú Riềng

4

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vĩnh

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vĩnh

Huyện Đồng Phú

5

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Nguyễn Vãn Sỹ

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sỹ

Huyện Đồng Phú

6

Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện tại hộ kinh doanh Nguyễn Hải Nam

Hộ kinh doanh Nguyễn Hải Nam

Huyện Chơn Thành

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 831/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu831/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2017
Ngày hiệu lực11/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 831/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 831/QĐ-UBND Đề án tiết kiệm năng lượng Bình Phước 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 831/QĐ-UBND Đề án tiết kiệm năng lượng Bình Phước 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu831/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành11/04/2017
        Ngày hiệu lực11/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 831/QĐ-UBND Đề án tiết kiệm năng lượng Bình Phước 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 831/QĐ-UBND Đề án tiết kiệm năng lượng Bình Phước 2017

            • 11/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực