Quyết định 831/QĐHC-CTUBND

Quyết định 831/QĐHC-CTUBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 831/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Sóc Trăng 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 2833/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp Sóc Trăng và được áp dụng kể từ ngày 26/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 831/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Sóc Trăng 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 831/QĐHC-CTUBND

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 62/TTr-STP ngày 02 tháng 8 năm 2013 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ TP);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP.UBND tỉnh;

- Lưu: KS, NC, NV, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

(Kèm theo Quyết định số 831/QĐHC-CTUBND ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Số trang

I. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp

1

Thành lập Văn phòng công chứng (sửa đổi, bổ sung)

4

2

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (sửa đổi, bổ sung)

8

3

Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng (thống kê mới)

12

4

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng sau khi được phép chuyển đổi loại hình công chứng (thống kê mới)

14

5

Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng) (sửa đổi, bổ sung)

17

6

Bổ nhiệm Công chứng viên (đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng) (sửa đổi, bổ sung)

22

7

Miễn nhiệm Công chứng viên (khoản 1 Điều 20 Luật Công chứng) (sửa đổi, bổ sung)

28

8

Miễn nhiệm Công chứng viên (khoản 2 Điều 20 Luật Công chứng) (sửa đổi, bổ sung)

29

9

Cấp thẻ công chứng viên (sửa đổi, bổ sung)

31

10

Cấp lại thẻ công chứng viên (sửa đổi, bổ sung)

33

II. Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (sửa đổi, bổ sung)

36

2

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (sửa đổi, bổ sung)

41

3

Ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (sửa đổi, bổ sung)

50

4

Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (thống kê mới)

54

5

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Ghi chú ly hôn) (sửa đổi, bổ sung)

57

6

Xác nhận có quốc tịch Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

60

7

Xác nhận là người gốc Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

63

8

Đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (sửa đổi, bổ sung)

66

9

Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (trường hợp thay đổi về tên gọi, địa điểm) (sửa đổi, bổ sung)

69

10

Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (trường hợp thay đổi người đứng đầu trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của trung tâm) (thống kê mới)

70

III. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý

1

Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)

71

2

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)

74

3

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý (sửa đổi, bổ sung)

75

 

Tổng số 23 thủ tục

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 831/QĐHC-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu831/QĐHC-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2013
Ngày hiệu lực23/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 831/QĐHC-CTUBND

Lược đồ Quyết định 831/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Sóc Trăng 2013


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 831/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Sóc Trăng 2013
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu831/QĐHC-CTUBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
     Người kýNguyễn Trung Hiếu
     Ngày ban hành23/08/2013
     Ngày hiệu lực23/08/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/10/2018
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 831/QĐHC-CTUBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết sở tư pháp Sóc Trăng 2013