Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ

Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ năm 2016 về Quy định tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ban chỉ đạo tuyển chọn, biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ tiêu chí hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TQUỐC VIỆT NAM
BAN CHỈ ĐẠO BIÊN TẬP SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 832/-MTTW-B

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TUYỂN CHỌN SÁCH VÀNG “SÁNG TẠO VIỆT NAM” NĂM 2016

BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN CHỌN, BIÊN TẬP
SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-MTTW-UB ngày 12/2/2015 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) nhiệm kỳ 2014 - 2019;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành kèm theo Quy chế biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam;

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quyết định này kèm theo Quy định về tiêu chí, hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Chỉ đạo, Hội đồng tuyển chọn, Ban Thư ký Biên tập và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Ban CĐ, HĐ tuyển chọn, Ba
n TK BT;
- Các ban, đơn vị, Văn phòng UBTƯ MTTQ
VN;
- Lưu Văn thư.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
Trần Thanh Mẫn
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký
UBTW MTTQ Việt Nam

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TUYỂN CHỌN SÁCH VÀNG “SÁNG TẠO VIỆT NAM” NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định s832/QĐ-MTTW-BCĐ, ngày 31/5/2016 của Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam)

I- TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2016

1. Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 phải đạt các tiêu chí sau đây:

a. Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật của các bộ, ngành và một số tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trong 2 năm 2014, 2015.

c. Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.

d. Được các bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị.

e. Được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn.

f. Có đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định.

g. Thời gian gửi: chậm nhất ngày 25 tháng 6 năm 2016 (theo dấu bưu điện).

2. Các cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành giới thiệu.

II- HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TUYỂN CHỌN SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2016

1. Hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đề nghị tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 phải có đầy đủ giấy tờ sau:

a. Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký đề nghị tuyển chọn biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 (theo mẫu) có tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

b. Ảnh của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9mm x12mm.

c. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có).

d. Bản phô tô giấy chứng nhận giải thưởng.

e. Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Hồ sơ cá nhân (tập thể) đoạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành giới thiệu: Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế do cơ quan tổ chức giải cấp và được bộ, ngành xác nhận.

 

Tên cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…….., ngày ….. tháng …. năm 2016

 

MẪU BÁO CÁO

Tóm tắt công trình sáng tạo khoa học - công nghệ đề nghị tuyển chọn, biên tập, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016
(Kèm theo Công văn s 2167/MTTW-BTT ngày 31/5/2016)

Kính gửi:

Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

 

I. Thông tin về công trình và tác giả (nhóm tác giả):

1- Tên gọi công trình;

2- Tên giải thưởng đã đạt được;

3- Năm đạt giải;

4- Cơ quan trao giải;

5- Tên tác giả (nhóm tác giả): Họ tên, tuổi, dân tộc, nơi sinh, chỗ hiện tại, chức vụ, đơn vị công tác, trình độ (học hàm, học vị nếu có), điện thoại, Email;

6. Thông tin về cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: tên gọi, địa chỉ, điện thoại, fax, website.

II. Báo cáo tóm tắt về công trình sáng tạo khoa học - công nghệ: (không quá 4 trang A4);

1 - Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình;

2- Sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có);

3- Kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký tên, đóng dấu)

TÁC GIẢ (NHÓM TÁC GIẢ)
(ký tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 832/QĐ-MTTW-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu832/QĐ-MTTW-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2016
Ngày hiệu lực31/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 832/QĐ-MTTW-BCĐ

Lược đồ Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ tiêu chí hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ tiêu chí hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu832/QĐ-MTTW-BCĐ
        Cơ quan ban hànhbiên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, Ban chỉ đạo tuyển chọn
        Người ký***, Trần Thanh Mẫn
        Ngày ban hành31/05/2016
        Ngày hiệu lực31/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ tiêu chí hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 832/QĐ-MTTW-BCĐ tiêu chí hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2016

           • 31/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực