Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2015 về mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 833/QĐ-UBND 2015 chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI TẠM ỨNG, SỐ LẦN TẠM ỨNG CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CÁC CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC, CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ RỪNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2011/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2012 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về Hướng dẫn cơ chế quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn trình tự thủ tục nghiệm thu chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 101/TTr-SNN ngày 14 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tạm ứng, số lần tạm ứng chi trả dịch vụ môi trường rừng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cho các chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.

2. Mức chi tạm ứng

Được tạm ứng tối đa 30% tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch thu, chi trả dịch vụ môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở có hồ sơ đề nghị tạm ứng của các chủ rừng.

3. Số lần tạm ứng trong năm kế hoạch: 01 lần/năm, vào tháng 7, tháng 8 hàng năm của năm Kế hoạch.

Điều 2. Giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng lập hồ sơ tạm ứng và các thủ tục liên quan để tạm ứng theo quy định. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền và thu hồi khi các chủ rừng sử dụng sai mục đích.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đ/c CVP; Đ/c Viên - PCVP
- Lưu VT, Biên KTN, 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Mai Kiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2015
Ngày hiệu lực22/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 833/QĐ-UBND 2015 chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 833/QĐ-UBND 2015 chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu833/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýLò Mai Kiên
        Ngày ban hành22/04/2015
        Ngày hiệu lực22/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 833/QĐ-UBND 2015 chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 833/QĐ-UBND 2015 chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức Sơn La

            • 22/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực