Quyết định 833/QĐ-UBND

Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 833/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ thẩm quyền Sở Tư pháp Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 14 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, giám định tư pháp, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung/ thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (Chi tiết theo biểu Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 833/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Bổ nhiệm công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

2

Miễn nhiệm công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

3

Bổ nhiệm lại công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

4

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

6

Hợp nhất Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

7

Sáp nhập Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

8

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

Công chứng

Sở Tư pháp

10

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp Văn phòng công chứng bị thu hồi quyết định cho phép thành lập)

Công chứng

Sở Tư pháp

11

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

12

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công chứng

Sở Tư pháp

13

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Điện Biên sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Công chứng

Sở Tư pháp

14

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

15

Đăng ký lại tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

16

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

Công chứng

Sở Tư pháp

17

Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

18

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Công chứng

Sở Tư pháp

19

Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

20

Thu hồi thẻ Công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

21

Cấp lại thẻ Công chứng viên

Công chứng

Sở Tư pháp

22

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

Công chứng

Sở Tư pháp

23

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi

Công chứng

Sở Tư pháp

24

Đăng ký danh sách đấu giá viên

Đấu giá tài sản

Sở Tư pháp

25

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

26

Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp chuyển đổi

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

27

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

28

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (trường hợp tự chấm dứt hoạt động)

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

29

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (trường hợp Bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động)

Giám định tư pháp

Sở Tư pháp

30

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

31

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

32

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

33

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

34

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

35

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

36

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

37

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

38

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

39

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

40

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

41

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Sở Tư pháp

 

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-254956-TT

Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng

Luật Công chứng năm 2014; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

 

Công chứng

Sở Tư pháp

2

T-DBI-254957-TT

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng chuyển đổi

3

T-DBI-254958-TT

Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng

4

T-DBI-098196-TT

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho văn phòng công chứng (trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động)

5

T-DBI-186776-TT

Cấp thẻ công chứng viên

6

T-DBI-186778-TT

Cấp lại thẻ công chứng viên

7

T-DBI-192875-TT

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp đã hoàn thành tập sự hành nghề công chứng)

8

T-DBI-192922-TT

Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn đào tạo và tập sự)

9

T-DBI-186797-TT

Thành lập Văn phòng công chứng

10

T-DBI-255061-TT

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu833/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 833/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 833/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ thẩm quyền Sở Tư pháp Điện Biên


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 833/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ thẩm quyền Sở Tư pháp Điện Biên
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu833/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
     Người kýLò Văn Tiến
     Ngày ban hành14/09/2015
     Ngày hiệu lực14/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 833/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ thẩm quyền Sở Tư pháp Điện Biên

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 833/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới bãi bỏ thẩm quyền Sở Tư pháp Điện Biên